Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№__170___

15.02.2011 г., гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Шуменският районен съд, VІІ състав

на петнадесети февруари 2011 година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                 Председател: Й. Д.

Секретар: Т. Т.

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. №59/2011 г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Иск за развод с правно основание чл.49 ал.1 от СК.

Производството по настоящото дело е образувано по предявен от К.И.С., ЕГН-********** против П.А.С., ЕГН-********** иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК. Страните сключили граждански брак на *** г. в гр. ***. Твърди, че напоследък брачния живот между страните не протичал хармонично. Ответника не работел постоянно и не осигурявал доходи за издръжка на домакинството. Противоречията по тези въпроси довели до раздяла между съпрузите, които от шест месеца живеели разделени. Счита, че е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Моли да бъде предоставено упражняването на родителските права върху ненавършилото пълнолетие, от брака, дете С. П. А., ЕГН-********** на нея, като на ответника бъде определен подходящ режим на лични контакти. Моли да бъде осъден бащата да заплаща издръжка в размер на 150 лв. месечно. Моли ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ***, *** да и бъде предоставено. Моли да възстанови предбрачното си фамилно име “Х.”.

По делото е постъпила молба от страните за изменение на иска от такъв за развод по общия ред – в такъв по реда на чл.50 от СК по взаимно съгласие. Представено е и споразумение между страните, което съдържа всички изискуеми реквизити по смисъла на чл.51 от СК.

В съдебно заседание се явява ищцата в производството, но не се явява ответника. Процесуалния представител на ищцата оттегля искането си за изменение на иска от такъв по реда на чл.49 от СК в такъв по реда на чл.50 от СК. Доколкото към момента на искането за оттегляне не се е бил произнесъл с определение по реда на чл.214, ал.1 от ГПК за изменение на основанието, то намира, че не е налице пречка за разглеждане на исковата претенция с основание чл.49 от СК.

Ищцата и процесуалния и представител поддържат искането за постановяване на развод по реда на чл.49 от СК, но сочат, че не желаят да има произнасяне по въпроса за вината, в останалата и част поддържат исковата молба, така както е подадена.

По своето същество иска се явява основателен.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното: Страните са сключили граждански брак на *** г., в гр. ***, съгласно акт за граждански брак №*** г. на Община ***. От брака към момента имало едно непълнолетно дете – С. П. А., ЕГН-**********. От показанията на разпитания в производството свидетел Н. А. Н. безспорно бе установено, че за много продължителни периоди от време ответника нямал постоянна работа и не реализирал постоянен доход. Разчитал изцяло на издръжка на съпругата си. Когато работел - не давал средства за издръжка на семейството си. Страните били във фактическа раздяла от юли 2010 г. За този период ответника осигурил единствено сто и петдесет лева, които предоставил на дъщеря си.

При  така  установената  фактическа  обстановка, съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен по следните съображения: между  съпрузите са изчезнали взаимното разбирателство, другарски отношения и доверие, характерни за един нормален брачен съюз. Страните живеят разделени, а грижите по издръжка на семейството и отглеждането на роденото от брака дете са изцяло в тежест на ищцата.

С оглед на изложеното брака между страните следва да бъде разтрогнат. С оглед отправеното искане от страна на ищцата не следва да има произнасяне по въпроса за вината.

Родителските права върху роденото от брака дете С. П. А., ЕГН-********** следва да бъдат предоставени на майката. На ответника следва да бъде определен подходящ режим на лични контакти с детето. Последния следва да бъде осъден да заплаща и претендирания размер на издръжката в размер на 150 лв.

Ищцата следва да възстанови предбрачното си фамилно име „Х.“.

Съдът определя окончателна държавна такса в размер на 50 лева. След като констатира, че ищцата е внесла 25 лева, то ответника следва да бъде осъден да заплати още 25 лева държавна такса по сметка на ШРС.

Ответника следва да бъде осъден да заплати и държавна такса върху определения размер за издръжка от 54 лв.

Предвид гореизложеното, съдът

 

                                                                       Р    Е    Ш    И    :

                                                                                                                                                           

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на *** г., в гр. ***, съгласно акт за граждански брак №*** г. на Община *** между К.И.С., ЕГН-**********,*** и П.А.С., ЕГН-********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен, без произнасяне по въпроса за  вината.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете С. П. А., ЕГН-********** на майката К.И.С., ЕГН-**********, като ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето с бащата П.А.С., ЕГН-********** както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от 08.00 ч. в събота до 19.00 ч. в неделя с преспиване и двадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА П.А.С., ЕГН-********** да заплаща издръжка за малолетното от брака дете С. П. А., ЕГН-********** на неговата майка и законна представителка К.И.С., ЕГН-********** в размер на 150 (сто и петдесет) лева месечно  за минало време считано от 01.09.2010 г. до датата на подаване на исковата молба – 11.01.2011 г. и за в бъдеще в размер на 150 (сто и петдесет) лева месечно  считано от датата на подаване на исковата молба – 11.01.2011 г. до настъпването на законни причини, изменяващи или прекратяващи правото на издръжка, с падеж на плащанията - първо число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла и просрочена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо АПАРТАМЕНТ, взет под наем, находящо се в гр. ***, ул. „ ***” №3, ет.2, ап.4 на съпругата П.А.С., ЕГН-**********.

ВЪЗСТАНОВЯВА на съпругата предбрачното и фамилно име „Х.”.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по иска от 50 лв. като ОСЪЖДА П.А.С., ЕГН-**********, да заплати такава по сметка на ШРС в размер на 25 (двадесет и пет) лева.

ОСЪЖДА П.А.С., ЕГН-**********, да заплати по сметка на ШРС държавна такса по присъдените суми за издръжка в размер на 54 (петдесет и четири) лева.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му за издръжката на основание чл.242, ал.1 от ГПК.

Решението може да се обжалва пред ШОС в 14-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: