РЕШЕНИЕ

Гр. Шумен,  22.02.2011

В   И М ЕТО   НА   НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесети втори  февруари       през две хиляди и единадесета    година,

В публично заседание в следния състав:

Председател: Валентина Тонева

 

секретар Й.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия НАХД №130 по описа на ШРС за 2011 год.,

 За да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.378 от НПК.

От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК на П.Т.И. ЕГН **********    - обвиняем по ДП №2150/2010 год. по описа на РПУ -гр. Шумен, Вх.№ 3305/10г по описа на ШРП . Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл.343 в ал.2 от НК. За това деяние е предвидено наказание "лишаване от свобода" до две години, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание, обвиняемия П.Т.И.    редовно призован  се явява лично и с адв. В.П.  при ВАК.

От приложените по делото писмени доказателства / ДП №2150/2010 год. по описа на РПУ -***, Вх.№ 3305/10г по описа на ШРП /, преценени поотделно и в тяхната съвкупност се установи от фактическа страна следното: П.Т.И.     притежавал свидетелство за управление  на МПС. Поради нарушения на ЗДВП  му били отнети всички контролни точки  съгласно чл. 157 ал.4 от ЗДВП  изгубил придобитата му правоспособност. Обвиняемият продължил да управлява МПС.

 В материалите по делото е приложено  НП № 4047/09г на  Началника на  IV РПУ Варна, съставено против Т. , на което е положен печат  с чл. 58 ал.2 от ЗАНН е прието, че НП е връчено на 08.10.10г , както и е отразено, че влязло в законна сила  на 16.10.10г. Въз основа на това НП,  ШРП е приела че  П.Т.И.     бил наказан  по адм. ред  за управление на МПС без свидетелство за правоуправление. На 19.10.10г  по път I-4   обвиняемия  управлявал МПС „фолксваген голф  " с ДК № В 4007РК  и на кръстовището  между път I-4   / Търговище Белокопитово / и път I-2 / Русе Варна / в посока гр. Варна  бил спрян за проверка . При  спирането му от служители на РПУ Шумен била извършена проверка и било установено, че управлява без  да има свидетелство за правоуправление  в едногодишен срок от наказването му по адм. ред за същото деяние.

Извода направен  от ШРП и съответно повдигнато обвинение  е че на 19.10.10 по път I-4  на кръстовището  между път I-4   / Търговище Белокопитово / и път I-2 / Русе Варна / в посока гр. Варна обвиняемия  управлявал  на „Фолксваген голф  " с ДК № В 4007 РК , без свидетелство за правоуправление,  в едногодишен срок от наказването му по административен  ред за управление на МПС за същото деяние  / НП № 4047/09г на  Началника на  IV РПУ Варна   влязло в законна сила  на 16.10.10г/.

Съдът като съобрази всички приложени по делото доказателства  не споделя извода на ШРП относно  осъществяване от обвиняемото лице на състава на чл. 343 в ал.2 от НК поради следното :

За да е налице престъпно  деяние по чл. 343в ал.2 от НК  е необходимо  едно лице да управлява МПС без съответно свидетелство  за управление на МПС и  това управление на МПС да бъде извършено  в едногодишен срок  от наказването по административен ред за същото    деяние . От материалите по делото/ от отразеното в НП № 4047/09 ,стр. 8 от делото / се установява че на 23.10.09г  на П.Т.И.    ЕГН **********    е съставен АУАН  / неприложен към делото/ за нарушение на чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДВП . Въз основа на този АУАН е издадено и НП  № 4047/09г на  Началника на  IV РПУ Варна.

Не се спори от страните  по делото, че на 19.10.10 по път I-4  на кръстовището  между път I-4   / Търговище Белокопитово / и път I-2 / Русе Варна / в посока гр. Варна обвиняемия  управлявал  на „Фолксваген голф  " с ДК № В 4007 РК , без свидетелство за правоуправление. В случая е прието от ШРП , че това деяние е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен  ред за управление на МПС за същото деяние  / НП № 4047/09г на  Началника на  IV РПУ Варна   влязло в законна сила  на 16.10.10г/.

 За да се приеме, че едно лице е наказано по административен ред  следва да е налице  приключило  административно наказателно производство с което на лицето  да е наложено  едно  от административните наказания предвидени в чл. 13 от ЗАНН.

От субективна страна  следва дееца да знае, че управлява МПС без свидетелство за управление  въпреки, че вече е бил наказван  по административен ред  за такова деяние  и то в едногодишния срок от наказването му по адм. ред .

В случая е важно да се прецени дали НП  № 4047/09г на  Началника на  IV РПУ Варна е връчено по съответния законов ред и дали същото е влязло в законна сила и от там  да се направи преценката дали  на 19.10.10 е осъществен престъпния състав на чл. 343в ал.2 от НК от П.Т.И.    ЕГН **********    .

Процесното НП  № 4047/09г е следвало да се връчи на нарушителя  съобразно разпоредбата на чл. 58 ал.1 от ЗАНН.

 Видно от приложеното по делото копие на НП  № 4047/09г на същото е положен печат 58ал.2 от ЗАНН  с дата 08.10.10г и отразяване че е влязло в законна сила на 16.10.10г.

По делото е приложено и копие от докладна записка  с дата 08.10.10г  в която е описано че  лицето не е било установено на адреса , и от разговор със съседи е получена информация че собственик на жилището е вторият баща на обвиняемото лице .В хода на проведеното разследване по делото не са представени доказателства  че на  П.Т.И.    ЕГН **********    е връчено съобщение  относно НП  № 4047/09г, а съобразно чл. 84 от ЗАНН  връчването на призовки и съобщения  става по  реда на НПК .     Приложима в случая  е разпоредбата на чл. 180 от НПК.

Но   не е представена разписка подписана от П.Т.И.    или от лицата  по чл. 180 ал.2 от НПК  удостоверяваща връчване на съобщение за което  следва да има и отбелязване в самото НП  по смисъла на чл. 58 ал.2 от ЗАНН.  При това положение административно наказващият орган е следвало да установи дали има промяна на постоянен  адрес за нарушителя , ако е така и то ако новият адрес  не е известен, то биха  били налице предпоставките на чл. 58 ал.2 от ЗАНН. Едва тогава  следва да се приложи тази разпоредба и следва да бъде направено отбелязване върху НП и то да се счита за връчено на тази дата и от тогава следва да тече срока по чл. 59 ал.2 от ЗАНН.

 От приложената докладна записка  се установява че на 08.10.10  П.Т.И.     не е намерен на адреса  посочен в НП /и вероятно посочен  в АУАН от 23.10.09г, който не е приложен по делото  / .

Но от това не следва извод,  че Т. е променил постоянния си адрес / за липсата на промяна в постоянния адрес  съдът се убеди лично чрез проверка на документа за самоличност в о.з./и не следва веднага извод, че новия не е известен . Още повече, че  в съдебното и в хода  до съдебното производство  нарушителят е призоваван на този адрес. Следователно неправилно и незаконосъобразно административно наказващият орган е вписал в  НП  № 4047/09г, че е влязло в законна сила на 16.10.10.г.

           ШРП предоверявайки се на отметката на наказващият орган, че НП  № 4047/09г е влязло в законна сила на 16.10.10.г   е достигнала до грешен и незаконосъобразен извод относно осъществяване на състава на чл. 343в ал.2 от НК на 19.10.10 .

Предвид гореизложеното съдът намира, че не е доказано  по  безспорен и категоричен начин извършването на деяние по чл. 343в ал.2 от НК от П.Т.И.    ЕГН **********,  както от обективна  страна / че на 19.10.10г   е управлявал МПС без съответно свидетелство  в едногодишен срок от наказването му  по адм .ред за същото деяние / така и от субективна страна  - че управлявайки на 19.10.10г  без да притежава свидетелство  за управление  е знаел, че е наказан по административен ред   за административно нарушение  извършено от него на 23.10.09г  . Още по малко, че той е знаел  кога е влязло в законна сила  наказателното постановление / НП  № 4047/09г/  с което е бил наказан за нарушението извършено на 23.10.09г  .

Предвид гореизложеното и на основание чл.378, ал.4, т.12 от НПК, съдът

РЕШИ: 268

 

 

ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНОВЕН П.Т.И.    ЕГН ********** , български гражданин, роден на 19.10.84 в гр. Варна, неженен, не осъждан, със средно  образование, местоживеене гр. Шумен ,       в това че   на 19.10.10 по път I-4   на кръстовището  между път I-4   /Търговище Белокопитово / и път I-2 / Русе Варна / в посока гр. Варна обвиняемия  управлявал  на „Фолксваген голф  " с ДК № В 4007 РК , без свидетелство за правоуправление,  в едногодишен срок от наказването му по административен  ред за управление на МПС за същото деяние  / НП № 4047/09г на  Началника на  IV РПУ Варна   влязло в законна сила  на 16.10.10г/-престъпление по чл. 343в ал.2 от НК  и на основание чл. 304 от НПК   ГО ОПРАВДАВА .

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаване на страните пред Шуменски окръжен съд.