Р Е Ш Е Н И Е

                                                 832/12.10.2012г.

                                                        гр.Шумен,  12.10.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

 

            Шуменският районен съд в публичното съдебно заседание на тринадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: Бистра Бойн

            при секретаря А.П., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д. № 738/2012г., за да се произнесе взе предвид следното:     

          

            Депозирана е искова молба от Т.М.М. и М.М. *** срещу С.Ж.И. и И. Р. И. *** и С.В.Р., имаща за предмет множество обективно и субективно съединени иска с правно основание, както следва: 1./ Субективно съединени отрицателни установителни главни искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., с които се иска прогласяване на нищожност на сделка- покупко-продажба сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради договаряне във вреда на представляваните/имота бил продаден под пазарната му цена, договорено освобождаване на имот и плащане не чрез банков кредит от купувачите/, с правно основание чл.40 от ЗЗД; 2./ Обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., при условията на евентуалност при отхвърляне на първия главен иск, с които се иска прогласяване нищожността на сделката, поради накърняването на добрите нрави /взимането на единственото жилище на ищците на безценица/, с правно основание чл.26 ал.1 предложение трето от ЗЗД; 3./ Обективно и субективно съединени искове срещу третия ответник С.В.Р. при условията на евентуалност при отхвърляне на първия и втория главен иск, с които се иска унищожаване на упълномощителна сделка от 04.10.2010г. с нотариална заверка на съдържанието и подписите, рег.№10878 и 10879 между ищците и ответника, като сключена поради крайна нужда при явно неизгодни условия /необходимост от средства за съществуване и покриване на дългове/, с правно основание чл.27 предл.5 от ЗЗД, във връзка с чл.33 ал.1 от ЗЗД; 4./ Обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., при условията на евентуалност при отхвърляне на първите два главни иска и при условията на акцесорност спрямо предходния иск, при неговото уважаване, с които се иска прогласяване на нищожност на сделка- покупко-продажба сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., като извършена при липса на съгласие, предвид унищожаемата сделка по упълномощаване и липса на надлежна воля на продавачите, с правно основание чл.26 ал.2 предложение второ от ЗЗД. 5./ Обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., при условията на евентуалност при отхвърляне на първите четири главни иска, с които се иска унищожаване на сделка-покупко-продажба, сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., като извършена поради крайна нужда при явно неизгодни условия /поради необходимост от средства за съществуване и покриване на дългове и  на цена по ниска от пазарната/, с правно основание чл.27 предл.5 от ЗЗД, във връзка с  чл.33 ал.1 от ЗЗД за в бъдеще; 6./ Обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., при условията на евентуалност при отхвърляне на първите пет главни иска, с които се иска разваляне на сделка- покупко-продажба, сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради неизпълнение /неплащане на продажна цена/, с правно основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД, във връзка с чл.200 от ЗЗД/; 7./ Обективно съединен иск при условията на евентуалност при отхвърляне на предходните главни искове, предявен от Т.М. срещу третия ответник С.В.Р. за прогласяване на нищожност на упълномощителна сделка от 04.10.2010г. с нотариална заверка на съдържанието и подписите, рег.№10878 и 10879, сключена между ищеца Т.М. и ответника, поради липса на съгласие, като ищцата не разбирала свойството значението и последиците на упълномощителната сделка, поради тежки заболявания, с правно основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД;                   8/ Обективно и субективно съединен отрицателен установителен иск при условията на евентуалност при отхвърляне на първите главни искове и при условията на акцесорност спрямо предходния главен иск, при неговото уважаване, предявен от Т.М. срещу С.Ж.И. и И. Р. И. за прогласяване на нищожност на от договор- покупко-продажба, за ½ ид.ч., собствена на ищцата от посочения имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради липса на изявена воля от упълномощителя М. за сключване на сделката, с правно основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД. Съдът с определение от 28.10.2011г. откри производство по оспорване на истинността на писмен документ Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., по реда на чл.193 от ГПК, в частта му касателно верността на удостовереното изявление в нотариалния акт на предаването на продажната цена на имота.

            В срока по чл.131, ал.1 от ГПК първите двама ответници депозират писмен отговор, в който излагат становище по допустимостта и неоснователността на исковите претенции. Ответникът С.Р. не представя писмен отговор и доказателства.

            След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, съдът констатира следното: От представения по делото Нотариален акт №27 том 16 н.д.№3936/1193г. е видно, че двамата ищци придобили право на собственост чрез възмездна сделка по отношение на недвижим имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, с административен адрес: ул.”Дедеагач” №8 вх.5, трети етаж, №37 със застроена площ от 75,32кв.м. с идентификатор №83510.668.79.1.37, заедно с избено помещение № 23-Г, със застроена площ 5,78кв.м., заедно с 1180/100000 ид.ч. от сградата. Ищцата Т.М. е преживяла мозъчен инсулт с дата на инвалидизация 08.04.2009г. и диагноза мозъчна атеросклероза, мозъчна атрофия, изразен хроничен мозъчен синдром. Ищецът М.М. полагал грижи за болната си майка и бил регистриран в Бюро по труда, като безработен. По делото е представено и пълномощно с рег.№ 10878 и 10879 том 3 акт.9, с нотариална заверка на подписите от 04.10.2010г., от което е видно, че ищците упълномощили третия ответник С.В.Р. да ги представлява навсякъде, където е необходимо и от тяхно име и за тяхна сметка да продаде горепосочения недвижим имот при цена и условия и на лица, каквито прецени, както и да получи от тяхно име уговорената продажна цена, както и множество други права извън предмета на настоящия спор. С НА №530, т.VІІ, рег. № 7342 н.д.№925/2010г. от 08.10.2010г. на Нотариус Ася А., с район на действие ШРС е видно, че на 08.10.2010г., ищците Т.М.М. и М.М.М., представлявани от пълномощника С.В.Р. продали на първия ответник С.Ж.И., представлявана от пълномощник К. н. И.  притежавания от тях недвижим имот за сумата от 36000.00лв., за която е посочено, че продавачите са получили изцяло от купувача. Уговорено било предаване на имота най-късно до 20.10.2010г. Към настоящия момент имота се владее от ищците.

              С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът приема следните правни изводи по предявените искове:

             1.По отношение на предявения първи иск за нищожност на договор- покупко-продажба сключена чрез пълномощник на имот, поради договаряне във вреда на представляваните, с правно основание чл.40 от ЗЗД, съдът намира същия за неоснователен. Основните аргументи, изложени от ищците са, че имотът бил продаден под пазарната му цена, било договорено освобождаването му и плащане не чрез банков кредит от купувачите. Нормата на  чл. 40 ЗЗД урежда хипотеза, в която третото лице, с което пълномощникът е договарял във вреда на упълномощителя е недобросъвестно, а именно когато представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, в който случай договорът не произвежда действие за представлявания и правните последици са като тези при нищожност по чл. 26 ал. 1 ЗЗД- хипотезата накърняване на добрите нрави чрез действия в ущърб на доверието на представлявания./Решение № 223 от 27.03.2009 г. на ВКС по гр. д. № 6158/2007 г., I г. о., ГК/. По отношение на първия аргумент, че имотът бил продаден под пазарната му цена, по делото е приета данъчна оценка към момента на сделката, от която е видно, че същата е в размер на 32858,10лв., като имотът е продаден над тази стойност. По делото беше назначена и приета като компетентно дадена съдебно-икономическа експертиза, от заключението на която е видно, че пазарната стойност на имота, към датата на сделката е била 37758лв., като е съобразено местоположението на имота- в краен квартал и лошото му състояние. По същия не били правени никакви подобрения от построяването на сградата през 1976-1979г. и апартамента се нуждае от основен ремонт. С пълномощното е била предоставена възможност представителя да договори цената и в този случай той следва да осъществи представителната власт с грижата на добър стопанин, което означава средна пазарна цена. Поради което съдът приема, че не се установи имотът да е бил продаден под пазарната му цена, доколкото разликата между нея и продажната цена е 1758лв., което не е значително. По отношение на договореното освобождаване на имота, съдът установи, че същото не е извън рамките на представителната власт на пълномощника. Видно от т.2 на пълномощното, ответника Р. е имал правото да продаде имота при цена и условия каквито прецени. Договореното освобождаване е 12 дни след сключване на сделката и не е в противоречие със закона и с обичайната практика при продажба на недвижими вещи, доколкото релевантните разпоредби, предпоставят предаването на вещта да съвпада като момент с плащането на цената/чл.200 ал.2 и чл.187 ал.1 от ЗЗД/. По отношение на твърдяното условие за плащане на продажната цена на имота чрез банков кредит от купувачите, представляващо гаранция за реално получаване на сумата, съдът намира, че посоченото в Нотариалния акт плащане не чрез кредит не може да се тълкува като договаряне във вреда на представляваните. В т.3 на пълномощното, упълномощителите са дали права на ответника Р. да открие банкова сметка ***, да тегли сумата и да разполага с нея, поради което заплащането с кредит не би могло да бъде гаранция за получаване на сумата от продавачите. Поради изложеното, не се установиха предпоставките на фактическият състав на  чл. 40 ЗЗД, а именно: споразумение между представителя и третото лице с цел увреждане на представлявания, увредени интереси на ищеца с настъпили реални вреди и несъответствие между волята на представлявания и представителя.

          2. По отношение на втория иск, с който се иска прогласяване нищожността на сделката, с правно основание чл.26 ал.1 предл.3 от ЗЗД, поради накърняването на добрите нрави- взимането на единственото жилище на ищците на безценица, съдът намира същия за неоснователен. Безспорно е установено и не се спори между страните, че процесният имот е бил единствения притежаван от ищците, като в исковата молба се твърди, че целта на продажбата му е била осигуряване на средства за ежедневни разходи. Доколкото се установи от приетата експертиза, имота е продаден на цена близка до пазарната /незначително по-ниска/ и над данъчната, поради което съдът приема, че договора не е сключен при неизгодни условия съобразно конкретната икономическа обстановка. По делото не са установени действия, които да са укорими от гледна точка на морала и обществените норми на поведение, както и нееквивалентност на престациите, поради което сделката не е осъществена при условията на накърняване на добрите нрави съгласно чл. 26, ал. 1 ЗЗД. В този смисъл е и практиката на ВКС- Решение № 361 от 16.11.2011г. по гр.д.№1077/2010г. 4 гр.о., Определение № 898 от 21.08.2009 г. на ВКС по гр. д. № 4277/2008 г., I г. о., ГК и др.

           3. По отношение на третия иск срещу третия ответник С.В.Р., с който се иска унищожаване на упълномощителна сделка от 04.10.2010г. с нотариална заверка на съдържанието и подписите, рег.№10878 и 10879 между ищците и ответника, като сключена поради крайна нужда при явно неизгодни условия, с правно основание чл.27 предл.5 от ЗЗД, във връзка с чл.33 ал.1 от ЗЗД, съдът намира същия за неоснователен. Твърдението на ищците за необходимост от средства за съществуване и покриване на дългове не беше доказано по делото. Видно от представените документи, М.М. е кредитополучател по договор за потребителски кредит №  FL516842/02.03.2010г. за сумата от 4630,00лв., с погасителни вноски посочени по размер в чл.7 от договора. Не беше установена целта на получения заем и неговото изразходване, както и трудностите по погасяването му, като липсват всякакви доказателства за това- писма от кредитни институции, свидетелски показания и др. Видно от представената Служебна бележка от Агенция по заетостта изх.№678/07.02.2011г., за периода от 11.06.2009г. до 07.02.2011г. ищеца е бил регистриран като безработен. Ищцата получавала месечна сума в размер на 241,99лв., формирана от лична пенсия/социална и за осигурителен стаж/ и добавка за чужда помощ. Св.Чилингирова в свидетелските си показания посочва, че през 2010г. е посетила ищцата само веднъж. Показанията й за състоянието на жилището и липсващите мебели и книги, продадени с цел прехрана, са от времето след продажбата му. Не беше установено каква сума месечно е била необходима към момента на упълномощаването за съществуването на ищците, както и че получавания доход не е могъл да я покрие. Не беше доказано ищците да са били в притеснено финансово положение, което да ги е принудило да сключат сделката. Но дори съдът да беше установил тази първа предпоставка, не е налице втората от фактическия състав на чл.33 ал.1, а именно сделката не е била сключена при явно неизгодни условия, като по отношение на това бяха изложени мотиви по-горе в т.2 от решението. Поради което предявеният иск следва да се отхвърли като неоснователен.

           4. Неоснователността на този главен иск влече след себе си неоснователност на предявените искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., при условията на акцесорност при уважаване на предходния иск, с които се иска прогласяване на нищожност на сделка- покупко-продажба сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., като извършена при липса на съгласие, предвид унищожаемата сделка по упълномощаване, с правно основание чл.26 ал.2 предложение второ от ЗЗД.

            5. По отношение на предявените искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., с които се иска унищожаване на сделката, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., като извършена поради крайна нужда при явно неизгодни условия /поради необходимост от средства за съществуване и покриване на дългове и на цена по ниска от пазарната/, с правно основание чл.27 предл.5 от ЗЗД, във връзка с  чл.33 ал.1 от ЗЗД за в бъдеще, съдът ги намира за неоснователни, поради изложените доводи по-горе в т.3.

           6. По отношение на предявените искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И., с които се иска разваляне на сделка- покупко-продажба, сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради неизпълнение /неплащане на продажна цена/, с правно основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД, във връзка с чл.200 от ЗЗД, съдът намира същите за неоснователни. Откритото производство по оспорване верността на удостовереното изявление на пълномощника на ищците, че е получил парите от продажбата, следва да бъде прекратено, защото настоящия състав споделя становището, че нотариалният акт в тази си част по правната си природа е частен свидетелстващ документ с характер на разписка, материализираща волеизявлението на страните, че уговорената цена е платена. В този смисъл е и константната съдебна практика- /Решение № 402 от 17.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 449/2011 г., III г. о., ГК и Определение №411 от 11.06.2009г. на ВКС по гр.д.№5344/2008г. на 2 гр.о./ Поради което документа няма обвързваща съда материална доказателствена сила и производство по оспорване на верността му е недопустимо. Страната, върху която съдът разпредели тежестта на доказване- ищците, следва да установи твърдението си в исковата молба с всички доказателствени средства без да е необходимо откриването на специално производство по оспорване. По делото не бяха събрани никакви доказателства за установяване на твърдението, че купувачите не са заплатили продажната цена, включително и показания на свидетели, като по този начин признанието на представителя на продавачите Р., че е получил продажната цена, обективирано в нотариалния акт не беше оборено. Поради което, съдът приема че не са налице предпоставките на чл. 87 ал. 3, вр. чл. 200 от ЗЗД за уважаване на иска за разваляне на договора, поради неизпълнение на задължението на купувача да заплати цената е неоснователен и същия ще следва да се отхвърли.

         7. По отношение на иска предявен от Т.М. срещу третия ответник С.В.Р. за прогласяване на нищожност на упълномощителна сделка от 04.10.2010г. с нотариална заверка на съдържанието и подписите, рег.№10878 и 10879, сключена между ищеца Т.М. и ответника, поради липса на съгласие, като ищцата не разбирала свойството значението и последиците на упълномощителната сделка, поради тежки заболявания, с правно основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД, съдът намира същия за неоснователен. За установяване на физическото и психическо състояние на  ищцата, по делото са представени и приети множество документи с медицинско съдържание, както и бяха назначени две съдебно-медицински експертизи, които не са в противоречие помежду си. От свидетелските показания на разпитания свидетел К.М., удостоверил нотариално подписа и съдържанието на оспореното пълномощно се установява, че в изпълнение на служебните си задължения при посещението в дома на упълномощителя е прочел пълномощното в неговата цялост и е получил съгласието на страните за сделката по упълномощаване. Ищцата била заявила устно волята си и сама положила подписа и името си под документа. Видно от заключението на втората комплексна съдебно-психиатрична, неврологична и психологична експертиза, с участието на вещи лица от МБАЛ”Света Марина”ЕАД-гр.Варна, която съдът приема за най-обоснована и пълна, след преживяния инсулт към момента на подписване на пълномощното, М. е била в състояние на продължително разстройство на съзнанието. Диагностицирания интелектуално- мнестичен упадък и значителен дефицит на в когнитивната сфера не са й давали възможност да осъзнава към момента на сделката свойството и значението на постъпките си, да прогнозира последиците от тях и да се грижи за интересите. Следователно процесното пълномощно, представляващо едностранна сделка е било подписано от дееспособно лице, което при сключването му не е могло в пълна степен да разбира и ръководи действията си, заради заболявания от които е страдало, без лицето да е било поставено под запрещение. В съдебната си практика ВКС е разграничил хипотезите на чл. 26 ал. 2 ЗЗД и на чл. 31, ал. 1 ЗЗД, като е приел, че първата от тях- нищожност на договорите, поради липса на съгласие е налице при пълна липса на валидно съгласие за сключването на сделката, а неразбирането на свойството и значението на постъпките е основание за унищожаемост по чл.31 ал.1 ЗЗД. /Определение №540 от 27.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 301/2010 г., III г. о., ГК и др./ С настоящата исковата молба е заявено искане за прогласяване на нищожност по чл. 26 ал.2 ЗЗД поради липса на съгласие. Липсата на съгласие е налице, когато изявлението е направено несериозно, без намерение за обвързване, когато лицето се е намирало в състояние на "съзнателна липса на съгласие", поради упражнено насилие или поради други причини. Когато липсата на съгласие е по причина душевна болест на лицето, опорочаването на волята води до унищожаване на договора, като сключен от дееспособно лице, което не е могло да разбира и ръководи постъпките си/ Решение № 1002 от 22.10.2008 г. на ВКС по гр. д. № 3182/2007 г., I г. о. и др./. Липсват основания за прогласяване на нищожност, а са налице такива за унищожаване на договора, но понеже такъв иск по делото не е бил предявен, съдът не следва да го обсъжда и не би могъл да се произнесе с настоящото решение.

             8. Неоснователността на този главен иск влече след себе си неоснователност на предявените искове срещу С.Ж.И. и И. Р. И. за прогласяване на нищожност на от договор- покупко-продажба, за ½ ид.ч., собствена на ищцата от посочения имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради липса на изявена воля от упълномощителя М. за сключване на сделката, с правно основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД. Следва да се отбележи, че практиката на ВКС не е константна по отношение на правната квалификация на иск при настоящите фактически основания. В някои решения се приема, че сделката по прехвърляне на имота също е унищожаема, тъй като порокът на волята на прехвърлителя, който е съществувал към упълномощаването, се е пренесъл и върху договора, извършен въз основа на това упълномощаване. /Решение № 1170 от 29.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 4948/2007 г., I г. о., ГК/. Настоящия състав приема, че при унищожаване на сделката по упълномощаване, последвалата сделка би била нищожна, поради липса на съгласие. /Определение №410 от22.04.2010г. на ВКС по гр.д.№155/2010г./В този смисъл исковата претенция е правилно формулирана и би била основателна, но при отхвърлянето на предходния главен иск, съдът не следва да я уважи.

            С оглед изхода от настоящия спор, на осн.чл.78 ал.3 от ГПК, на ответната страна С.Ж.И. и И. Р. И. следва да бъде присъдено адвокатско възнаграждение в размер на 1794.00 лв. и 460лв. за тройна СМЕ.

            Водим от горното, Шуменският районен съд

 

                                                              Р Е Ш И :

 

            Прекратява откритото производство по чл.193 от ГПК по оспорване на истинността на писмен документ Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., по реда на чл.193 от ГПК, в частта му касателно верността на удостовереното изявление на пълномощника на ищците С.Р., че е получил парите от продажбата на имота, като недопустимо.

 

            ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.М.М. с ЕГН: ********** и М.М.М. с ЕГН: ********** *** субективно съединени отрицателни установителни главни искове срещу С.Ж.И. с ЕГН: ********** и И. Р. И. с ЕГН:********** ***, с които се иска прогласяване на нищожност на сделка- покупко-продажба сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради договаряне във вреда на представляваните/имота бил продаден под пазарната му цена, договорено освобождаване на имот и плащане не чрез банков кредит от купувачите/, с правно основание чл.40 от ЗЗД, като неоснователни;

           ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.М.М. с ЕГН: ********** и М.М.М. с ЕГН: ********** обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. с ЕГН: ********** и И. Р. И. с ЕГН:**********, с които се иска прогласяване нищожността на сделката, поради накърняването на добрите нрави /взимането на единственото жилище на ищците на безценица/, с правно основание чл.26 ал.1 предложение трето от ЗЗД, като неоснователни;

           ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.М.М. с ЕГН: ********** и М.М.М. с ЕГН: ********** обективно и субективно съединени искове срещу третия ответник С.В.Р. с ЕГН:********** ***, с които се иска унищожаване на упълномощителна сделка от 04.10.2010г. с нотариална заверка на съдържанието и подписите, рег.№10878 и 10879 между ищците и ответника, като сключена поради крайна нужда при явно неизгодни условия /необходимост от средства за съществуване и покриване на дългове/, с правно основание чл.27 предл.5 от ЗЗД, във връзка с чл.33 ал.1 от ЗЗД, като неоснователни;

           ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.М.М. с ЕГН: ********** и М.М.М. с ЕГН: ********** обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. с ЕГН: ********** и И. Р. И. с ЕГН:**********, с които се иска прогласяване на нищожност на сделка- покупко-продажба сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., като извършена при липса на съгласие, предвид унищожаемата сделка по упълномощаване и липса на надлежна воля на продавачите, с правно основание чл.26 ал.2 предложение второ от ЗЗД, като неоснователни;

            ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.М.М. с ЕГН: ********** и М.М.М. с ЕГН: ********** обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. с ЕГН: ********** и И. Р. И. с ЕГН:**********, с които се иска унищожаване на сделка-покупко-продажба, сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., като извършена поради крайна нужда при явно неизгодни условия /поради необходимост от средства за съществуване и покриване на дългове и  на цена по ниска от пазарната/, с правно основание чл.27 предл.5 от ЗЗД, във връзка с  чл.33 ал.1 от ЗЗД за в бъдеще, като неоснователни;

            ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.М.М. с ЕГН: ********** и М.М.М. с ЕГН: ********** обективно и субективно съединени искове срещу С.Ж.И. с ЕГН: ********** и И. Р. И. с ЕГН:**********, с които се иска разваляне на сделка- покупко-продажба, сключена чрез пълномощник на имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради неизпълнение /неплащане на продажна цена/, с правно основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД, във връзка с чл.200 от ЗЗД/, като неоснователни;

            ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.М.М. с ЕГН: ********** обективно съединен иск, срещу третия ответник С.В.Р. с ЕГН:********** за прогласяване на нищожност на упълномощителна сделка от 04.10.2010г. с нотариална заверка на съдържанието и подписите, рег.№10878 и 10879, сключена между ищеца Т.М. и ответника, поради липса на съгласие, като ищцата не разбирала свойството значението и последиците на упълномощителната сделка, поради тежки заболявания, с правно основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД, като неоснователен;

             ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.М.М. с ЕГН: ********** обективно и субективно съединен отрицателен установителен иск срещу С.Ж.И. с ЕГН: ********** и И. Р. И. с ЕГН:**********,  за прогласяване на нищожност на от договор- покупко-продажба, за ½ ид.ч., собствена на ищцата от посочения имот, представляващ апартамент в гр.Шумен, обективирана с Нотариален акт №53 т.7 рег.№7342 н.д.№935 от 2010г. на нотариус А., поради липса на изявена воля от упълномощителя М. за сключване на сделката, с правно основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД, като неоснователен.

 

            ОСЪЖДА Т.М.М. с ЕГН: ********** и М.М.М. с ЕГН: ********** да заплатят солидарно на С.Ж.И. с ЕГН: ********** и И. Р. И. с ЕГН:**********, сумата от 2254лв./две хиляди двеста петдесет и четири лева/, представляваща направени деловодни разноски в настоящото производство.

            

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Шумен в 2-седмичен срок от уведомяване на страните.                                           

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: