Р Е Ш Е Н И Е

 

355/7.7.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, на осми юни през две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:  

                                                                                Председател: Диана Георгиева

 

при секретар В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 602 по описа на ШРС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № В-0031283 от 17.03.2015г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.230а от ЗЗП във връзка с чл.192,т.2 от ЗЗП. Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага подробни доводи за това в жалбата.

В съдебно заседание дружеството - жалбоподател не се явява представляващ и не изпраща  процесуален представител.   Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител.

Жалбата е подадена в срок, от надлежно лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното: Санкционираното дружество извършвало търговска дейност в стапанисвания от него обект – магазин „М-ТЕЛ Шумен 2“, находящ се в гр. Шумен, бул. Плиска № 36. В магазина се предлагали за продажба мобилни телефонни апарати и телекомуникационни услуги. На 11.11.2014г. лицето Врам Калуст З. от гр.Шумен подало жалба до КЗП-РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище с Вх. № В-03-2511, в която се твърдяло, че същият през месец септември 2013г. закупил на изплащане телефонен апарат APPLE iPhone 34,9МАТ от М ТЕЛ. Апаратът започнал да дефектира и след технически прегледи бил подменен с друг на 07.11.2013г., което било посочено и в гаранционната карта. В жалбата се сочело още, че на 24.10.2014г. подмененият телефон дал дефект – не се стартира операционната система, а само се появява логото на Aplle и апарата се рестартира. Лицето З., в жалбата си описвало, че от Булграм ЕООД получило Констативен протокол № BG 02001072274 от 23.10.2014г., в който било записано, че телефонния апарат не подлежи на гаранционен сервиз, тъй като е механично повреден, с неоторизиран ремонт и неоригинални части, което само по себе си било невъзможно, тъй като е апарата е гаранционен и при всяка повреда се носи в оторизирана фирма. По повод подадената жалба била извършена на 19.11.2014г. проверка в посочения обект, при която било установено, че магазинът работи и обслужва клиенти. Бил съставен констативен протокол № К-0183422/19.11.2014г., с който свидетелят В.К.Г. на основание чл.192 от ЗЗП разпоредил на дружеството на 25.11.2014г. да представи в офиса на КЗП в гр.Шумен следните документи: Становище по потребителската жалба, Договор на „Мобилтел“ ЕАД със сервиз „Булграм“ ЕООД, както и документ от Булграм, удостоверяващ, че е оторизиран сервиз на „Aplle за България и документ, удостоверяващ изпращането на телефона във външен сервиз – В95 и връзката на този сервиз с продуктите на „Aplle“ и рекламацията.

На 27.11.2014г., представител на дружеството-жалбоподател представило  Становище по потребителската жалба, протоколи – 2 бр.; отговор до потребителя, 7 броя снимки; пълномощно и договор – 1 бр. На същата дата бил съставен Протокол за проверка на документи № 0059725/27.11.2014г., с който на дружеството отново било дадено на основание чл.192 от ЗЗП, разпореждане на 03.12.2014г. да представи документ, удостоверяващ, че „Булграм“ ЕООД е оторизиран от „Aplle“ да извършва диагностика и ремонт на продукти на „Aplle“ на територията на България. На определената дата – 03.12.2014г.  обаче санкционираното лице отново не представило изискания документ, удостоверяващ, че „Булграм“ ЕООД е оторизиран сервиз на „Aplle“ за България, поради което на 05.01.2014г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството-жалбоподател, за това, че не е изпълнило административното си задължение по чл.230А от ЗЗП да представи документ, удостоверяващ, че именно „Булграм“ ЕООД е оторизиран сервиз за продуктите на „Aplle“, както и документ, удостоверяващ изпращането на телефона към външен сервиз В95 и връзката на този външен сервиз с продуктите на „Aplle“, с което е възпрепятствал длъжностните лица при осъществяване на правомощията им по чл.192 във връзка с изясняване на ситуацията по потребителска жалба вх. № В-03-2511.  Актът бил съставен в отсъствието на надлежен представител на дружеството, на основание чл.40,ал.2 от ЗАНН, тъй като след отправена писмена Покана не се явил. Писмени възражения не били депозирани в срока по чл.44,ал.1 от ЗАНН, след връчване на АУАН на 22.01.2015г.. Въз основа на съставения акт било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на дружеството-жалбоподател била наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за неизпълнение на задължение към държавата, установено с чл.230а, вр. с чл.192, т.2 от ЗЗП.

 Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства: разпита на свидетелите В.К.Г., Н.И.Й. и М.Р.В., както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, която не се оспорва от страните, съдът приема от правна страна следното: Според разпоредбата на чл.192,т.2 от ЗЗП длъжностните лица на контролните органи по този закон имат право да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол. Безспорно е установено по делото, че дружеството-жалбоподател не е представило документите, изискани от съответните длъжностни лица, за което е било санкционирано с обжалваното наказателно постановление. В същото време разпоредбата на чл.230а от ЗПП предвижда санкция за възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по чл.192 и чл.192а и за неизпълнение на разпореждане по чл.192а,ал.1,т.2 и ал.2. След като контролните органи са преценили, че искания документ/документи им е необходим за извършване на предприетата от тях проверка, то непредставянето му безспорно е възпрепятстване на длъжностните лица при осъществяване на правомощията им по чл.192т.2 от ЗЗП, и правилно е квалифицирано като нарушение по чл.230а от ЗЗП. По делото, както и на контролните органи е бил представен Договора, сключен на 22.05.2013г. между „Мобилтел“ ЕАД гр. София и „Булграм“ ЕООД гр. София за опезпечаване цялостното техническо обслужване на продуктите, които „Мобилтел“ закупува в качеството му на дистрибутор от производителите или вносителите, при условията на гаранцията, издавана от съответния производител. Както се твърди в жалбата, действително в чл.2.1 от Договора, „Възложителят притежава правата на оторизиран от Производителите сервиз въз основа на договори с Производителите, приложени като Приложение 1 към този Договор, и упълномощава Изпълнителя да извършва дейностите по чл.2 от името и за сметка на Възложителя за срок до сключване на договори между Изпълнителя и съответните производители или оторизирани от тях, лица.“ В следващата т.2.2 именно от Договора е вписано, че „Изпълнителят се задължава да придобие оторизация от страна на съответните Производители в степента, необходима за изпълнение на задълженията му, възложени с този Договор в срок от 6 месеца от Началната дата.“ В Раздел VII Срок на Договора, Прекратяване, т.23 е вписано, че влиза в сила от датата на подписването му, като за начална дата ще се счита датата на подписването му или 01.07.2013г., която от двете настъпи по-късно, т. е. Началната дата на представения Договор е 01.07.2013г. и към датата на извършване на проверката и изискване на съответния документ е бил изтекъл срока, визиран в т.2.2 от същия. Именно този документ, удостоверяващ придобиване от изпълнителя „Булграм“ ЕООД но оторизация от страна на съответния производител, в случая „Aplle е бил изскван на два пъти – както за 25.11.2014г., така и за 03.12.2014г. от служителите на КЗП по повод извършваната проверка, по жалба на потребителя З. с вх. № В-03-2511 от 11.11.2014г.

Посочената санкционна норма – чл.230а от ЗЗП, освен размер на санкциите, съдържа и описание на действията, за които тези санкции се налагат, т.е. съдържа описание на нарушението, за което се налагат санкциите, при което същата се явява и материалноправна. Предвид гореизложеното следва да се счете, че като не е представило изисканите от контролните органи, документи, дружеството-жалбоподател е допуснало неизпълнение на административно задължение по чл.230а от ЗПП, за което правилно и законосъобразно е санкционирано с обжалваното наказателно постановление. Също така, като не е представило исканите документи, санкционираното дружество несъмнено е попречило на контролния орган да установи дали жалбата на потребителя е основателна, при което наказващият орган правилно е приел, че е бил възпрепятстван в работата си с неизпълнението на даденото разпореждане и е описал в НП и двете хипотези на чл.230а от ЗЗП. След като в отношенията си с „Булграм“ ЕООД, дружеството-жалбоподател се позовава на Договора от 22.05.2013г., като цитира елементи от съдържанието му, твърденията на санкционираното лице, че не разполага с документ, удостоверяващ оторизиране на същия от производителя, не могат да се счетат за достоверни. Настоящият съдебен състав намира за неоснователен и посочения в жалбата, аргумент, че било недопустимо от „Мобилтел“ да се изискват документи, които не съществуват и не е възможно да бъдат набавени. Именно „Мобилтел“ ЕАД е сключило Договор за сервизно обслужване с „Булграм“ ЕООД и именно дружеството-жалбоподател, в случая Възложител следва да притежава документ, удостоверяващ оторизацията  на Изпълнителя – в случая „Булграм“ ЕООД от Производителя. Несъществуването на такъв документ би означавало, че дружеството – жалбоподател е сключило договор за сервизно обслужване – гаранционно и извън гаранционно с неоторизиран от производителите, изпълнител.

При извършената служебна проверка съдът установи, че при издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН, водещи до неговата отмяна. Наказанието също така е определено правилно, в минималния предвиден размер.

Водим от горното съдът приема, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло, поради което и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0031283 от 17.03.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище със седалище гр. Варна при Комисията за защита на потребителите, с което на МОБИЛТЕЛЕАД гр. София, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Илинден, ул. Кукуш № 1 на основание чл.230а от ЗЗП във връзка с чл.192,т.2от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция  в размер на 1000 /хиляда/ лева, като законосъобразно.

 

                      Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: