РЕШЕНИЕ

444/27.7.2016г.,            Гр. Шумен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, първи състав

На двадесет и осми юни две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Емилиян Ангелов

Секретар: В.С.

 Като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД №1052 по описа на ШРС за 2016 год., За да се произнесе взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от „Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен” АД-гр.Шумен срещу Наказателно постановление № НП-27-339/28.03.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“-гр.София, с което на дружеството било наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 8000.00 лева, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.116, ал.2, вр. с чл.117 от Закона за лечебните заведения, административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл.229 ал.3 вр.чл.235 от Закона за здравето и отново административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл.229 ал.3 вр.чл.235 от Закона за здравето. Санкционираното лице счита, че не е налице неизпълнение на административни задължения, като привежда и доводи  за маловажност на случая, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло обжалваното НП.

В открито съдебно заседание дружеството-жалбоподател изпраща процесуален представител, който поддържа жалбата. Представител на въззиваемата страна намира, че жалбата е неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

Жалбата е подадена в срок, от надлежно лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното: Санкционираното лице е регистрирано по Закона за лечебните заведения като лечебно заведение за болнична медицинска помощ с месторазположение-гр.Шумен, ул.“Васил Априлов“ №63. На 01.07.2015г., Управителя на „МБАЛ-Шумен“ АД утвърдил Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на дружеството, като в чл.62 от споменатия правилник е определен реда за прием на пациенти, като процедурата регламентираща формирането и администрирането на „листата на чакащи“ не съдържала изрична разпоредба за изпълнение на задължението по спазване на номерата на чакащите, съгласно чл.22 ал.4 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, както и не съдържала ред за актуализация на листата на чакащи, съгласно чл.22 ал.5 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ  През периода 08.09.2015г.-12.09.2015г. от Е.В.-държавен инспектор в ИА „медицински одит“ била извършена проверка за спазване на съответната нормативна уредба от страна на санкционираното лице, при която изложените обстоятелства били установени. Във връзка с тези констатации на 11.11.2015г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение №А-27-339 на дружеството-жалбоподател, за нарушение на чл.21 ал.5 от Наредба№49 от 18 10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за  медико-социални грижи вр.чл.46 ал.3 от Закона за лечебните заведения. Актът бил съставен в присъствието на управителя на наказаното дружество, който е посочил, че пропуските са своевременно отстранени. Писмени възражения не били депозирани  в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН, но било изпратено уведомление за предприетите действия от страна на жалбоподателя. В хода на цитираната проверка, Е.В. констатирал и че със Заповед № С-3-1-44, управителя на  „Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен” АД-гр.Шумен е утвърдил цени за избор на лекар и за избор на екип, които могат да бъдат предпочетени от здравноосигурените пациенти на наказаното лечебно заведение по тяхно желание, като ценоразписът съдържал различни цени за избор на лекар/екип, които са определени в зависимост от сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията, която ще бъди извършена на пациента, както и че със Заповед № С-3-1-164 на управителя на лечебното заведение е включена услугата „изпреварващ прием от листа на чакащите пациенти“ на стойност 100 лева. Във връзка с тези констатации на 11.11.2015г. бил съставен и друг акт за установяване на административно нарушение №А-27-339-1 на дружеството-жалбоподател, за нарушения съответно на чл.31 ал.2 и чл.22 ал.4 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ вр. чл.81 ал.3 от Закона за здравето, като и този акт е съставен в присъствието на управителя  на наказаното дружество, който отново е посочил, че пропуските са своевременно отстранени. Писмени възражения не били депозирани  в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН, но било изпратено уведомление за предприетите действия от страна на жалбоподателя , че пропуските са своевременно отстранени. . Въз основа на съставените актове било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на „Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен” АД-гр.Шумен било наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 8000.00 лева за нарушение на чл.21 ал.5 от Наредба№49 от 18 10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за  медико-социални грижи вр. чл.46 ал.3 от Закона за лечебните заведения и две административни наказания „имуществена санкция“ в размер на по 1000.00 лева за нарушения съответно на чл.31 ал.2 и чл.22 ал.4 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ вр. чл.81 ал.3 от Закона за здравето.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства, а именно- от показанията на свидетелите Е.В. и А.А., както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени такива. Показанията на посочените свидетели следва да бъдат кредитирани като последователни, безпротиворечиви и логични, като липсват основания за съмнение в тяхната достоверност.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Според  чл.46 ал.3 от ЗЛЗ основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Именно в чл.21 ал.5 от Наредба№49 от 18 10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за  медико-социални грижи е посочено, че правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на болницата задължително съдържа подробна уредба на правилата, по които се организират дейностите в лечебното заведение. В конкретната хипотеза, управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен” АД-гр.Шумен е утвърдил правилник, който обаче не съдържа нито изрична разпоредба за изпълнение на задължението по спазване на номерата на чакащите , нито ред за актуализация на листата на чакащи, което категорично означава, че е нарушена цитираната по горе разпоредба посочената наредба.  Отделно от това, жалбоподателя  е утвърдил цени за избор на лекар и за избор на екип, които могат да бъдат предпочетени от здравноосигурените пациенти  по тяхно желание, като ценоразписът съдържа различни цени за избор на лекар/екип, които са определени в зависимост от сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията, която ще бъди извършена, което е в дисонанс с  изискванията на  чл.31 ал.2 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, където е изрично е посочено, че е недопустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост от сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията, която ще бъде извършена на пациента. Също така със Заповед № С-3-1-164 е включена услугата „изпреварващ прием от листа на чакащите пациенти“ на стойност 100 лева, което пък противоречи на чл.22 ал.4 Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, според който хоспитализацията на лицата се извършва при спазване на последователността на поредните номера.

. При така установеното следва да се приеме, че действително е налице неизпълнение на административни задължения от страна на дружеството-жалбоподател.

При извършената служебна проверка съдът установи, че при издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН, водещи до неговата отмяна. Административнонаказващият орган правилно е издирил приложимите законови норми от ЗЛЗ и ЗЗ.  Обстоятелствата около извършване на нарушенията са описани достатъчно пълно и ясно, като позволяват на санкционираното лице да разбере какви нарушения се твърди, че е извършило. Санкциите също така са наложени правилно, съответно на основание чл.116, ал.2 от ЗЛЗ по пункт I от наказателното постановление, предвиждащ специално наказание за юридическо лице, което извършва дейност по болнична медицинска помощ в нарушение на разпоредбите на този закон, какъвто е и процесният случай и на основание чл.229 ал.3 от Закона за здравето по пункт II от НП, предвиждащ специално наказание за юридическо лице, който наруши разпоредбите на закона или нормативните актове по прилагането му.  Наказанията са индивидуализирани правилно, в минималния размер, предвиден в ЗЛЗ и в близък до минималния, предвиден в Закона за здравето. Липсват и основания случаят да бъде счетен за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като процесните нарушения не се отличават с по-малка тежест от типичните за този вид. Не са налице и някакви особени извинителни обстоятелства, обусловили извършването на посочените по горе  неизпълнения.  Липсата на данни за риск или опасност за живота и здравето на хората в резултат от нарушенията не би могло да бъде отчетена в тази връзка, тъй като се касае за формални нарушения, което не е свързано с причиняването на вредни последици.

При това положение съдът намира, че не са налице основания за отмяна или изменение на атакуваното наказателно постановление. Същото следва да бъде потвърдено като законосъобразно, а жалбата- да бъде оставена без уважение.

Водим от горното  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                            Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление НП-27-339/28.03.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“-гр.София.

             Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд по реда на АПК.  

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: