П Р О Т О К О Л

 

179/28.7.2016г.  

2016 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Дванадесети състав

На двадесет и осми юли

две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ив. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: Ж. Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 1843 по описа за 2016 год.

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:  

……………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1843/2016 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.М.Я. ***, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – 3 бр. чорапогащници, марка Меджик лейди на стойност 23.97 лв., от владението на Д.Я.Я., ЕГН **********, собственост на Кауфланд България ЕООД енд КО КД гр. Шумен, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от СЕДЕМ месеца.

На осн. чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, вр. чл. 41, ал. 6 от НК определя първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение от закрит тип.

На осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият А.М.Я. е бил задържан с Постановление на ШРП за задържане на обвиняем до довеждането му в съда на осн. чл. 64, ал. 2 от НПК, считано от 11.20 часа на 26.06.2016 г. за срок от 72 часа.

 

С деянието са причинени съставомерни имуществени вреди, които са възстановени /разписка от 31.05.2016 г., приложени по ДП № 569/2016 г. по описа на РУ гр. Шумен, на стр. 9/.

 

ОСЪЖДА А.М.Я. да заплати в полза на държавата сумата от 60.00 лв. /шестдесет лева/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 569/2016 г. по описа на РУ гр. Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР Шумен, както и 5.00 лв. /пет лева/ при издаване на изпълнителен лист по сметка на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ № BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01 Код БНБ BNBG BGSD БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ЦУ гр. СОФИЯ Данъчен номер 1220110830 БУЛСТАТ 121513231 – Ю.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1843/2016 г. по описа на ШРС и ДП № 569/2016 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            На осн. чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за претърпени неимуществени щети пред гражданския съд.

 

            Заседанието приключи в 14.45 часа.

Протоколът – изготвен в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: