- .

20.6.2016. 26.6.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1120/2016, IV ... ... :
.
20.6.2016.
2 No 1194/2016, VI ; , . . ...,
...
:
.
20.6.2016.
3 No 1265/2016, II .78 ... :
.
20.6.2016.
...
21.6.2016.
4 No 2603/2015, XI , ...,
...
:
.
21.6.2016.
5 No 2638/2015, XV , ,
... :
.
21.6.2016.
6 No 448/2016, XI :
.
21.6.2016.
7 No 965/2016, IV ; , . . ... :
.
21.6.2016.
8 No 1078/2016, VI - ...,
...
  :
.
21.6.2016.
21.6.2016.
9 No 1146/2016, IV ; , . . ...,
...
:
.
21.6.2016.
10 No 1232/2016, XIII - ...,
...
  :
.
21.6.2016.
11 No 160/2016, II :
.
21.6.2016.
12 No 290/2016, XIII , ... ... :
.
22.6.2016.
13 No 473/2016, IV , ... :
.
22.6.2016.
14 No 482/2016, IX .... :
.
22.6.2016.
15 No 1205/2016, VI - ...,
...
  :
.
22.6.2016.
22.6.2016.
16 No 1316/2016, XIV .78 ... :
.
22.6.2016.
...
17 No 1543/2016, XIV ... :
.
22.6.2016.
...
22.6.2016.
18 No 2929/2015, V . 200 ... :
.
23.6.2016.
19 No 251/2016, V 08 :
.
23.6.2016.
20 No 856/2016, VIII - . 49 ... ... :
.
23.6.2016.
21 No 872/2016, VIII - , ... ... :
.
23.6.2016.
22 No 950/2016, X , ... ,
:
.
23.6.2016.
23.6.2016.
23 No 1298/2016, VIII - ...,
...
  :
.
23.6.2016.
24 No 827/2016, II ... :
.
23.6.2016.
25 No 1334/2016, XV ... :
.
23.6.2016.
26 No 322/2014, X , ... ,
:
.
24.6.2016.
27 No 2809/2015, X , :
.
24.6.2016.
28 No 281/2016, VII - . 49 ... ... :
.
24.6.2016.
29 No 523/2016, X , , , , ., . ... ... :
.
24.6.2016.
30 No 1195/2016, X ; , . . ...,
...,
...,
...
:
.
24.6.2016.
31 No 1216/2016, XI ; , . . ... :
.
24.6.2016.
32 No 1362/2016, XI - ....,
...
  :
.
24.6.2016.
24.6.2016.
33 No 1409/2016, VII ; , . . ...,
...
:
.
24.6.2016.