РАЙОНЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за свършените дела
за периода от 12.9.2016г. до 18.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1684/2016, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Ф.М.А. Р.Х.С. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 12.9.2016г.
2 Гражданско дело No 2210/2016, XIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.А.М. Д.О.Й. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Определение от 12.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. 2210/2016 г. по описа на ШРС., поради оттегляне на иска. ОСЪЖДА Д.А.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса в производството. Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ШОС, с частна жалба в седмичен срок от уведомяването на всяка от страните.
3 АНД No 2193/2016, XV състав ДИТ ВЛАДИВОСТОК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Определение от 12.9.2016г.
В законна сила от 12.9.2016г.
4 Гражданско дело No 271/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМПАНИ ФРАНСЕЗ ДАСЮРАНС ПУР ЛЬО КОМЕРС ЕКСТЕРИОР СА РС МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ ООД Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 13.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в следния смисъл: „РС Международни превози” ООД, с ЕИК 200877972, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Спартак”№ 16, представлявано от С.С.Р. се задължава да заплати на „Компани франсез д"асюранс пур льо екстериор СА“, регистрирано в Търговския съд на Нантер, Франция под № 552069791, със седалище и адрес на управление: Франция, Боа-коломб 92270, пл. Кост е Белонт № 1, представлявано от г-нЖ.-М. П., действащ чрез г-жа М.В. на „Компани франсез д"асюранс пур льо екстериор СА – Клон България“, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка от 13.03.2015 г. на нотариус Валери Маняр, Нотариална кантора Села Лакурт и съдружници, Париж 16-ти район, Франция, действаща чрез адв. А.П.Б. от АК – гр. Благоевград сумата от 13 120.00 лв. (тринадесет хиляди сто и двадесет лева), представляваща част от изплатено застрахователно обезщетение въз основа на възникнало застрахователно събитие по сключен застрахователен договор с дружеството „АС 24 България“ ЕООД – полица № 243 242 G60 (880001013), в сила от 01.12.2012 г. до 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. до 10.05.2018 г. на месечни вноски всяка в размер на не по-малко от 250 евро (двеста и петдесет евро) или равностойността им в лева, изчислена по фиксирания курс на БНБ – 1,95583 лв., платими до тридесето число на съответния месец, като първата от тези вноски следва да се плати до 30.09.2016 г., чрез банков превод по банкова сметка ***: Банка: „СОСИАТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, IBAN: ***, BIC:***.
5 Гражданско дело No 1678/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Б.М. С.А.К. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 13.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Г. Д. Б., ЕГН ********** на неговата майка С.А.К., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето на адреса на неговата майка, а именно: гр. Шумен, ул. „Тракия” № 6, вх. 2, ет. 3, ап. 26. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на детето Г. с бащата Д.Б.М., ЕГН **********, както следва: - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.30 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване, като детето ще бъде вземано от бащата и връщано в дома на майката или на посочено от майката място; - в деня следващ рождения ден на детето – от 17.00 ч. до 20.00 ч., като детето ще бъде вземано от бащата и връщано в дома на майката или на посочено от майката място; - по време на Коледните празници на 24.12. и 25.12. от 08.30 ч. до 18.00 ч., като детето ще бъде вземано от бащата и връщано в дома на майката или на посочено от майката място; - по време на Новогодишните празници - на 01.01. от 15.00 ч. до 12.00 ч. на 02.01. с преспиване, като детето ще бъде вземано от бащата и връщано в дома на майката или на посочено от майката място; - по време на великденските празници - на Великден от 10.00 ч. с преспиване до 17.00 ч. на следващия ден, като детето ще бъде вземано от бащата и връщано в дома на майката или на посочено от майката място; - тридесет дни през лятната ваканция когато майката не е в платен годишен отпуск, разделени на два пъти по петнадесет дена, като бащата уведомява майката поне 7 дни по-рано за деня на вземане на детето; - по време на пролетната и зимна ваканция – две денонощия с преспиване от 08.00 ч. до 20.00 ч. на деня за връщане на детето. Бащата Д.Б.М., ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Г. Д. Б., ЕГН ********** в размер на 120.00 лв. (сто и двадесет лева) чрез неговата майка и законен представител С.А.К., ЕГН **********, платима до 25-то число на месеца, за който се дължи, считано от 01.09.2016 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на същата. Разноските по делото остават така, както са направени от страните. ОСЪЖДА Д.Б.М., ЕГН ********** *** да заплати сумата от 86.40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лв. /пет лева/ при евентуално издаване на изпълнителен лист. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.
6 Гражданско дело No 2208/2016, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Р.И. Е.М.И. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 13.9.2016г.
7 НОХД No 1559/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП В.В.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 13.9.2016г.
В.В.М.
В законна сила от 13.9.2016г.
8 НОХД No 2220/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи ШРП Х.Р.Х. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.9.2016г.
Х.Р.Х.
В законна сила от 13.9.2016г.
9 НОХД No 2268/2016, XI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред ШРП Г.Л.С. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.9.2016г.
Г.Л.С.
В законна сила от 13.9.2016г.
10 Гражданско дело No 1692/2016, XIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.С.Г.,
С.Р.С.,
Й.С.Б.,
К.С.М.
ФУРАЖИ ООД Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Определение от 14.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО
11 НОХД No 1781/2016, XVII състав Квалифицирани състави на кражба ШРП Х.Н.Х. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Присъда от 14.9.2016г.
Х.Н.Х.
Мотиви от 14.9.2016г.
12 АНД No 1905/2016, XVII състав КАТ М.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 14.9.2016г.
13 НОХД No 2247/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Н.Т.Ч. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 14.9.2016г.
Н.Т.Ч.
В законна сила от 14.9.2016г.
14 Гражданско дело No 2883/2015, IX състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА М.Т.М. МБАЛ-ШУМЕН АД Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 15.9.2016г.
15 Гражданско дело No 1424/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.А.А. А.А.С. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Определение от 15.9.2016г.
16 АНД No 1932/2016, XVII състав Комисия за защита на потребителите КРЕДИЛЕНД ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 15.9.2016г.
17 НОХД No 2248/2016, II състав Кражба ШРП Б.Ф.А. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 15.9.2016г.
Б.Ф.А.
В законна сила от 15.9.2016г.
18 НОХД No 2269/2016, I състав Съставяне на официален документ с невярно съдържание ШРП П.М.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 15.9.2016г.
П.М.Х.
В законна сила от 15.9.2016г.
19 НОХД No 2280/2016, XVII състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ ШРП Ф.М.Х. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 15.9.2016г.
Ф.М.Х.
В законна сила от 15.9.2016г.
20 Гражданско дело No 2142/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН А.С.И.,
Ц.Л.А.,
В.А.С.
Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 16.9.2016г.
21 НОХД No 1487/2016, XI състав Унищожаване и повреждане ШРП С.В.С. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1487/2016 г. по описа на ШРС. ВРЪЩА делото на ШРП, с оглед отстраняване на допуснато процесуално нарушение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на съдебното производство не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.9.2016г.
22 НОХД No 1662/2016, XI състав Унищожаване и повреждане ШРП Р.К.Р. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Присъда от 16.9.2016г.
Р.К.Р.
Мотиви от 17.9.2016г.
23 НОХД No 2274/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи ШРП Х.Г.Х. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 16.9.2016г.
Х.Г.Х.
В законна сила от 16.9.2016г.
24 НОХД No 2299/2016, XI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Е.Ш.Н. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Присъда от 16.9.2016г.
Е.Ш.Н.
Мотиви от 17.9.2016г.
25 НОХД No 2304/2016, XVII състав Лъжесвидетелстване ШРП Д.С.Н. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 16.9.2016г.
Д.С.Н.
В законна сила от 16.9.2016г.
26 Гражданско дело No 869/2016, IX състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Д.А.К. Д.А.В. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 17.9.2016г.
27 НОХД No 2305/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Е.Ю.О. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 17.9.2016г.
Е.Ю.О.
В законна сила от 17.9.2016г.