- .

28.11.2016. 30.11.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1764/2013, VII ... ... :
.
28.11.2016.
2 No 2365/2015, V ... ...,
...,
...
:
.
28.11.2016.
3 No 2937/2015, VI :
.
28.11.2016.
4 No 1452/2016, VI - , ; . ... ... :
.
28.11.2016.
5 No 1694/2016, XI ; :
.
28.11.2016.
6 No 1900/2016, V - . 49 ... ... :
.
28.11.2016.
7 No 2493/2016, IV - , ; . ... ... :
.
28.11.2016.
28.11.2016.
8 No 2800/2016, XIII ... ...,
...
:
.
28.11.2016.
6.12.2016.
9 No 2827/2016, XIV .78 ... :
.
28.11.2016.
...
1.12.2016.
10 No 2928/2016, XII ... :
.
28.11.2016.
...
28.11.2016.
11 No 2938/2016, XIV ... :
.
28.11.2016.
...
28.11.2016.
12 No 2991/2016, XVII ... :
.
28.11.2016.
29.11.2016.
13 No 719/2016, V , , , , ., ... ... :
.
29.11.2016.
14 No 2048/2016, IX . ... :
.
29.11.2016.
15 No 2205/2016, VIII /; ; ... :
.
29.11.2016.
16 No 2336/2016, XIII - . 49 ... ... :
.
29.11.2016.
29.11.2016.
17 No 2409/2016, X - . 49 ... ... :
.
29.11.2016.
. 2409/2016 . . . . .
18 No 1959/2016, XIV :
.
29.11.2016.
19 No 2007/2016, II ... :
.
29.11.2016.
20 No 2498/2016, XII 08 :
.
29.11.2016.
21 No 2517/2016, XI ... :
.
29.11.2016.
22 No 2973/2016, XV ... :
.
29.11.2016.
...
29.11.2016.
23 No 2977/2016, I ... :
.
29.11.2016.
...
29.11.2016.
24 No 2982/2016, XVII ... :
.
29.11.2016.
...
29.11.2016.
25 No 810/2016, VIII ... :
.
30.11.2016.
26 No 2776/2016, VIII - ...,
...
  :
.
30.11.2016.
30.11.2016.
27 No 2547/2016, XII ... :
.
30.11.2016.
28 No 2773/2016, XVII .78 ... :
.
30.11.2016.
...
30.11.2016.
29 No 2981/2016, II ... :
.
30.11.2016.
...
30.11.2016.
30 No 2993/2016, I ... :
.
30.11.2016.
...
30.11.2016.
31 No 3009/2016, XVII ... :
.
30.11.2016.
1.12.2016.