Р Е Ш Е Н И Е

 

617/8.9.2017г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменски районен съд, девети състав, в закрито заседание на осми септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

Районен съдия: Димитър Димитров  

като разгледа ГД № 836/2016г. по описа на РС гр. Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 247, ал. 1 ГПК за поправка на явна фактическа грешка в Решение 874/07.12.2016 г., постановено по делото . Образувано е по молба от процесуалния представител на ищцата - адв. Пенчев от ШАК, с която моли да бъде допуснато поправянето тъй като в диспозитива не е присъдена сумата за разноски на ищцата в размер на 300 лв.

В дадения от съда срок по чл. 247, ал. 2 ГПК насрещната страна не е представила писмен отговор.

Съдът като взе предвид постъпилата молба, изложеното в съдебното решение и приложените по делото доказателства, намира от фактическа е правна страна следното:

Явната фактическа грешка представлява всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Действително в мотивите съдът е приел за основателно искането на ищеца за присъждане на деловодни разноски под формата на платено възнаграждение за защита и съдействие от един адвокат, но в диспозитива не е присъдена сумата за разноски в полза на ищцата в размер на 300 лв. Установеното налага извода, че е допуснато несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно изразяване - фактическа грешка. Налице са предпоставките за изменение на Решение № 874/07.12.2016, постановено по ГД № 836/2016 г., по описа на РС-Шумен, тъй като с оглед гореизложеното не е налице изменяне волята на съда, поради което, следва да се допусне поправка на явната фактическа грешка относно разноските на ищцата.

Мотивиран от горното, на основание чл. 247 ГПК, съдът  

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение 874/07.12.2016г., постановено по ГД836/2016 г., по описа на ШРС, като в диспозитива следва да се чете:

Осъжда “Лимика” ООД, с ЕИК 202131938, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Петра”, № 35А, да плати на П.Х.З., с ЕГН ********** и адрес: ***, разноски за платено възнаграждение за защита и съдействие от един адвокат в размер от 300 (триста) лева, за което има представен списък по чл. 80 ГПК, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението да се счита неразделна част от постановеното Решение 874/07.12.2016 г., постановено по ГД836/2016г. по описа на ШРС, след влизането му в законна сила.

Решението за поправката подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението, на основание чл. 247, ал. 4 ГПК.

 

Районен съдия: