Р Е Ш Е Н И Е

 

140/28.2.2017г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменски районен съд, девети състав, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Рйонен съдия: Д. Димитров  

при секретаря Т.Т., като разгледа докладваното от съдията ГД 33/2017 г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, с правно основание чл. 50 СК, предявена от Г.П.И. - Р. и В.Р.Р. за прекратяване на сключения между тях граждански брак, по взаимно съгласие. Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Твърдят, че от брака си имат родено едно ненавършило пълнолетие дете – Р. В. Р., роден на *** г., както и че са постигнали споразумение по смисъла на чл. 51 СК относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на детето, както и ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име и имуществените отношения, представено в писмен вид към молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото по между им споразумение.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молителите са съпрузи, на основание сключения граждански брак, за което е съставен Акт за граждански брак № 0297/20.08.2011 г., от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен. Същите са родители на детето Р. В. Р., роден на *** г.

Съдът, след като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, че решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака, като прецени, че споразумението между страните удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала, съблюдава и защитава интересите на детето, намира че същото следва да бъде утвърдено, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 СК.

Относно разноските: При завеждане на делото е внесена такса 25 лв., на основание чл. 6, т. 1 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК. При допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата, се събира такса в размер до 40 лв. Съдът определя, по тези две разпоредби от Тарифата, окончателна държавна такса в общ размер на 40 лв., като констатира, че е внесена сумата от 25 лв. от молителката. Молителят В.Р.Р. следва да плати такса по споразумението в размер на 15 лв. и в частта относно издръжката на детето в размер на 2 % върху тригодишните платежи, в общ размер на 82.80 лв., на основание чл. 7 от същата Тарифа.

Предвид изложеното, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява гражданския брак между Г.П.И. –Р., с ЕГН: **********, и адрес: *** и В.Р.Р., с ЕГН: **********, и адрес: ***, сключен на 20.08.2011 г., пред длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, за което е съставен Акт за граждански брак № 0297/20.08.2011 г., по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 СК, в следния смисъл:

Предоставя упражняването на родителските права по отношение на детето Р. В. Р., с ЕГН: ********** на майката Г.П.И. - Р., като местоживеенето се определя при майката.

Определя режим на лични отношения на бащата В.Р.Р., с ЕГН: ********** с детето Р. В. Р., с ЕГН: **********, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване, както е един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

Осъжда В.Р.Р., с ЕГН: **********, и адрес: ***, да плаща в полза на детето Р. В. Р., с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Г.П.И. –Р., с ЕГН: **********, сумата от 115.00 лева (сто и петнадесет лева), платими до двадесето число на месеца, за който се дължи, считано от датата на подаване на исковата молба – 10.01.2017 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до окончателното плащане на задължението, на основание чл. 143, ал. 1 и ал. 2 СК.

Семейното жилище, държано под наем в гр. Шумен, кв. Херсон е напуснато и от двамата молители.

Постановява след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име “И.”.

Обявява, че за в бъдеще съпрузите не претендират издръжка един от друг; движимото и недвижимо имущество придобито по време на брака остава в режим на СИО; след прекратяването на брака съпрузите няма да имат никакви претенции към притежаваните от всеки един от тях суми по банкови сметки, както и претенции за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

Осъжда В.Р.Р., с ЕГН: **********, и адрес: ***, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, държавна такса в размер на 15 лева (петнадесет лева) по споразумението на основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК и 82.80 лева (осемдесет и два лева и осемдесет стотинки) представляваща дължима държавна такса по споразумението за издръжка, на основание чл. 7 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото решение да се връчи на молителите заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

Районен съдия: