РЕШЕНИЕ

 

338/2.6.2017г.,        Гр. Шумен

Шуменският районен съд, осми състав

На втори юни    през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:  

                                                                         Председател: Валентина Тонева

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №234 по описа на ШРС за 2017год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производство по чл.247 от ГПК.

Съдът констатира, че  в решение № 327 постановено на 29.05.2017г. по ГД №234 по описа на ШРС за 2017год. е допусната техническа грешка относно  посочената сума338,40лв -държавна такса по  утвърденото  от съда с решението споразумение за издръжка на две деца дължима от молителя Д.И.Х..  

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното: Съдът се е произнесъл с решение на 29.05.2017 год., като е прекратил гражданският брак на страните по делото на основание чл. 50 от СК и е утвърдил споразумение относно упражняване на родителските права, местоживеене , лични контакти и издръжка по отношение  родените от брака две деца. Относно определената със споразумение между страните,  месечна  издръжка  за всяко от децата / 115лв. и 120 лв./, в решението  си съдът е осъдил бащата Д.И.Х. за заплати държавна такса на основание чл. 7 т.2 от ТДТ ГПК в общ размер от 338,40лв.  Съдът констатира, че е налице  фактическа грешка, като  неправилно е изчислена и отразена горната  сума дължима като държавна такса на основание чл. 7 т.2 от ТДТ ГПК- 2%  върху тригодишните платежи на издръжките дължима   от бащата Д.И.Х.. Поради изложеното съдът намира, че следва да бъде  допусната поправка на очевидна фактическа грешка, като  да бъде посочена коректната  сума за дължима държавна такса на основание чл. 7 т.2 от ТДТ ГПК от Д.И.Х., а именно 169,20лв.

Имайки  предвид, че производството по делото е трансформирано като  охранително с определение от ***г., съдът намира, че са налице условията да се произнесе с решение за поправка на явна фактическа грешка, без да се налага уведомяване на заинтересованите страни по делото.

Водим от горното и на основание чл.247 и сл. от ГПК, съдът  

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в  решение № 327 /29.05.2017год., постановено по гр.д.234/2017 год. по описа на ШРС, като дължимата държавна такса от молителя  Д.И.Х. на основание чл. 7 т.2 от ТДТГПК  вместо 338,40лв. да се чете  169,20лв.

Решението  не  подлежи на обжалване.

Препис от решението   да се изпрати на страните.

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: