Р Е Ш Е Н И Е

 

342/2.6.2017г. , Гр.Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и пети май  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Бистра Бойн

при секретаря М. Н., като разгледа докладваното от съдията гр. д. №864 по описа за 2017 г. на ШРС за да се произнесе взе предвид следното:  

Гр. д. №864/2017 г. по описа на ШРС е образувано по повод предявен иск с правно основание чл. 222, ал. 1 от КТ, във връзка с чл. 86, ал.1  от ЗЗД от А.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, срещу „Титан БКС“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, п. к. 9700, ул. ***. Ищецът сочи, че трудовото му  правоотношение било прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ, със заповед №***/01.10.2016 г. на законния представител на търговеца. Твърди, че останало неизплатено начислено обезщетение в размер на 910.00 лв. за времето, през което работникът е останал без работа – 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г. за не повече от един месец и претендира заплащането му, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 29.03.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Претендира и мораторна лихва в размер на 37.74 лв. – обезщетение за забава върху главницата за периода 01.11.2016 г. до 29.03.2017 г., както и направените деловодни разноски.

Ответникът не е представил писмен отговор в законния едномесечен срок по чл.131 от ГПК. Редовно призован, видно от върнатия отрязък на призовката, не се явява в открито съдебно заседание и не взема становище по предявения иск.

Съдът намира, с оглед на направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, че са налице предпоставките на чл. 239, ал. 1 и ал. 2 от ГПК, а именно, на двете страни са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжата и от неявяването ми в съдебно заседание. С оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и приложените писмени доказателства, неоспорени от ответника, част от които и носещи негов подпис – Трудов договор №***/22.03.1999 г., допълнително споразумение от 28.08.2015 г. към трудов договор №***/22.03.1999 г., предизвестие №***/31.08.2016 г., заповед №***/01.10.2016 г., разпореждане №*** от 04.11.2016 г. на Териториално поделение – Шумен на НОИ, разпореждане №*** от 04.11.2016 г. на ТП – Шумен на НОИ, Служебна бележка изх. №***/01.02.2017 г. Справка от Регистъра на осигурените лица– социално осигуряване към дата 08.03.2017г. и удостоверение за декларирани данни изх. №***/16.05.2017 г., искът е вероятно основателен.   

Настоящото неприсъствено решение не следва да се мотивира по същество, като е достатъчно съдът да укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за това.            

Предвид изхода на спора, ответникът следва да заплати държавна такса върху присъдените суми по двете уважени искови претенции в размер общо на 100,00 лв. /чл.1 от Тарифа за държавните такси/. На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на ищеца следва да се присъдят направените разноски по настоящото дело в размер на 330.00 адвокатско възнаграждение и 40.00лв. държавна такса внесена по ЧГД №***/2017 г. по описа на ШРС, съобразно представения списък с разноски и доказателствата към него. Разноските, направени в изпълнителното производство не могат да се присъждат в настоящото съдебно производство по реда на чл.78 от ГПК.

Водим от горното, съдът 

Р Е Ш И:

 

 ОСЪЖДА „Титан БКС“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, п. к. 9700, ул. *** да заплати на А.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 222, ал. 1 от КТ, сумата 910.00 лв./деветстотин и десет лева/, обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа – 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г., включително, ведно със законната лихва за забава върху нея от датата на подаване на исковата молба– 29.03.2017 г. до изплащане на вземането, както и на основание чл. 86 от ЗЗД сумата 37.74 лв./тридесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки/, представляваща мораторна лихва за забава върху главницата за периода от 01.11.2016 г. до 29.03.2017 г.

ОСЪЖДА „Титан БКС“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, п. к. 9700, ул. ***, да заплати в полза на Районен съд - Шумен държавна такса в размер на 100,00 лв. /сто лева/.

ОСЪЖДА „Титан БКС“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, п. к. 9700, ул. ***, да заплати на А.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, направените деловодни разноски по настоящото и по ЧГД №***/2017 г. по описа на ШРС в размер на 370.00 лв. /триста и седемдесет лева/.

 

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно присъденото обезщетение.

 

Решението не подлежи на въззивно обжалване, като на осн. чл. 240, ал. 1 от ГПК, ответникът може да иска отмяна на решението, ако е бил лишен от възможността да участва в делото.

                                            

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: