Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

336/1.6.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на двадесет и девети май 2017 година

в публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: А. Пушевска  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 913/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Молба, с правно основание чл. 127а от СК.  

Молба от пълномощник на Е.О.И., ЕГН : **********, с адрес ***, срещу Ш.Б.С., ЕГН : **********, с адрес ***, с посочено правно основание чл. 127а от СК. Излагайки, че работи в Германия, а ответника – баща на малолетното дете Д., не дава съгласие тя да пътува извън страната, иска разрешаване на въпросите свързани с пътуване на детето в чужбина.

В срока за отговор на исковата молба, ответникът редовно уведомен, подава отговор.  Счита иска допустим и неоснователен. Смята, че е предявен за заобикаляне изпълнението на съдебно решение между страните и за препятстване личните му контакти с детето. Иска отхвърлянето му и присъждане на разноски.

В открито съдебно заседание страните редовно призовани, чрез представители, поддържат заявеното в молбата и отговора.

Така предявената молба е допустима, разгледана по същество е частично основателна, по следните съображения :

От събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в съвкупност се установи следното от фактическа страна:

Видно от удостоверение за раждане, по акт за раждане № ***., страните са родители на малолетната Д. Ш. Б., родена по време на прекратен, с решение по ГД № 2124/2013г., по описа на ШРС, брак, с което родителските права над детето, били предоставени на майката, а на бащата определен режим на лични контакти. От приложените писмени доказателства, и показанията на разпитаните свидетели се установи, че двамата родители пребивават в Германия, където работят – бащата от няколко години, а майката от настоящата. Последната и нейни роднини имали възможности за пътуване извън страната, както с туристическа цел, при което желаят то да ги придружава, така и за опознаване и поддържане контакти с най-близки родственици и прекарване повече време със самата нея.  Липсва каквато и да е комуникация между родителите във връзка с детето. То живее съвместно с бабата по майчина линия, която и полага непосредствените грижи, като поддържа връзка с майка си, чрез интернет. Бащата и негови роднини рядко ползват комуникационни средства за контакт с малолетната, а редките им опити се препятстват от баба и. Последната пречи на бащата и негови близки да осъществяват постановения режим на лични контакти, по времето когато пребивава в България – обикновено по два пъти в годината, за по 10-20 дни.  

Така описаната фактическа обстановка, посочва обективна невъзможност за получаване на изискуемото от разпоредбите на ЗБЛД нотариално заверено съгласие на родителите за пътуване в чужбина, в случая такова от бащата. От друга страна, осъществяването на такива, заедно с майката и баба му, предвид възрастта в която се намира, даже и само заради възможността от стимулиране на когнитивните му потребности, са в безспорен негов интерес.

Поради изложеното настоящият състав счита че са налице предпоставките за уважаване на молбата, но не в поискания продължителен бъдещ период – до 2021г.. Разрешаване пътувания на малолетно дете в посочения период, е противно на основния смисъл от съществуване на разпоредбата – при липса на съгласие между родителите, съдът да прецени, за всеки конкретен случай, е ли е в интерес на непълнолетен да осъществи такива. Постановения режим на лични контакти с родителя, който не упражнява родителските права безспорно е обхванат от тази преценка, но възможността да се осъществява, не е причина да не се разреши пътуване, даже и в определения период на лични контакти. Иначе казано интересът на непълнолетния да реализира основно свое право – на свободно придвижване, регламентирано в множество международни актове, ратифицирани от Република България/Решение от 10.02.2015г. на ЕСПЧ по жалба 77818/12(Пенчеви срещу България)/, има преимущество пред интереса на родителя да осъществи личен контакт с дете в конкретен период. Несъмнено осъществяването на последните също е основно право, регламентирано в споменатите актове, но в конкретния случай упражняването на първото, ще улесни второто, а именно, няма никаква пречка постановения режим на лични контакти да се осъществява в Германия, когато детето пребивава там, предвид местоживеенето и на двамата родители в същата страна.

Тъй като при спорове като настоящия съдът, не е обвързан с посочения от страните период/Р № 86/13.09.2016г. на ВКС по ГД № 4685/2015г., IVг.о./, този състав счита за подходящ баланс, между интересите на детето и родителите, да се разреши пътуване на малолетната в посочените в исковата молба страни, за период от два месеца през летните и два месеца през зимните, за настоящата година и началото на следващата, а именно 01.08.2017г. – 30.09.2017г. и  01.12.2017г. – 31.01.2018г..

В останалата и част молбата е неоснователна и следва да се отхвърли.  

Разноски между страните, съобразно предмета му не следва да се присъждат.

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р Е Ш И :

 

РАЗРЕШАВА на Д. Ш. Б., ЕГН : **********, действаща, чрез своята майка и законен представител Е.О.И., ЕГН : **********, да бъде издаден документ за самоличност по чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗБЛД – паспорт, както и Д. Ш. Б., ЕГН : **********, придружавана от Е.О.И., ЕГН : ********** и/или от Н. К. С., ЕГН : **********, да пътува в страните от ЕС и съседните на Република България страни, през следните периоди : 01.08.2017г. – 30.09.2017г. и 01.12.2017г. – 31.01.2018г..

 

ОТХВЪРЛЯ молбата в останалата и част, за периодите след 31.01.2018г., до 31.01.2021г., като неоснователна.

 

Разноски между страните не се присъждат.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – Шумен, в двуседмичен срок, от връчването му, на страните.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: