Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

12.09.2017г.; гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на единадесети септември 2017 година

в закрито заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

като разгледа докладваното от съдията ГД № 913/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по чл. 250 от ГПК.  

С Решение № 336/01.06.2017г. по делото, са разрешени въпроси за пътуване на дете в чужбина и издаване необходимите за това лични документи.

Делото е върнато от ШОС за разглеждане на по реда на 250 от ГПК на ответно искане по чл. 193 от ГПК.

В срока за отговор ответникът подава такъв. Счита молбата за допълване неоснователна.

„Молбата“ е допустима и неоснователна. С посоченото решение съдът се е произнесъл по всички искания на страните. Не са предявявани такива от ответника, във форма, която да ги направи част от спорния предмет на делото. По време на съдебното дирене ответникът или негов представител недвусмислено, не е заявил, че иска откриване производство за проверка истинността на документи, каквото искане задължава съда да се произнесе по нея, а не декларативното изявление, че оспорва такива. Именно поради това и производство за проверка, не е откривано. Само заради това молбата за допълване следва да се отхвърли. В проведеното открито заседание представилият документите ищцов представител заяви, че няма да се ползва от тях, поради което с протоколно определение те са изключени от доказателствата, а искането на ответника за откриване производство за проверка истинността на документи, направено за първи път във въззивната му жалба и конкретизирано в писмена молба от 11.09.2017г., е отхвърлено. Така липсва спорен предмет, по който няма произнасяне и не се налага допълване на постановеното решение.

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р  Е  Ш  И :

                       

ОТХВЪРЛЯ молбата на пълномощник на Ш.Б.С., ЕГН : **********, с адрес *** за допълване на Решение № 336/01.06.2017г. по ГД № 913/2017г., по описа на ШРС, като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: