О П Р Е Д Е Л Е Н И Е          488/27.2.2017г.

 

Шуменският районен съд                                                                               десети състав

На двадесет и седми февруари                                  две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание                                                          Председател: Жанет Марчева     

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

Гр.д. № 342 по описа за 2017 г.

За да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по делото е образувано по повод предявен от „Топлофикация София“ с ЕИК 831609046 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Ястребец“ № 23 б, представлявано от Г. Б., чрез юрисконсулт В. З. положителен установителен иск срещу „ПС Елекстрик“ ООД с ЕИК 020918914 със седалище и адрес на управление гр.Шумен, бул.“Мадара“ № 12, представлявано от М. М., поради подадено от длъжника възражение по ч.гр.д. № 2863/2016г. на ШРС.

В обстоятелствената част на исковата молба се сочи, че заповедното производство е образувано по заявление вх. № 3068734, подадено от „Топлофикация София“ по което е издадена заповед за парично задължение за сумата от 1739.21 лв., от които 1595.29 лв. главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от м.септември 2015г. – м.април 2016г., сума в размер на 78.41 лв. законна лихва за забава за периода от 31.10.2015г.-11.10.2016г., сума в размер на 56.58 лв. главница за дялово разпределение и 8.93 лв. лихва върху сумата, както и за разноски в заповедното производство.

При служебна проверка  се установи, че по заявление с вх.№ 3068734 е образувано гр.д. № 58842/2016г. на СРС, което по подсъдност е изпратено на ШРС. В Шуменски Районен съд  е образувано ч.гр.д. № 2904/2016г., по което е издадена заповед за парично задължение № 1566 от 28.11.2016г., в което е разпоредено длъжника да заплати цитираните в исковата молба суми. Тази заповед е влязла в законна сила, като има подадена въззивна частна жалба на 21.02.2017г. до ШОС, поради отказа на съда да присъди юрисконсулско възнаграждение.

Действително в ШРС е имало образувано ч.гр.д. № 2863/2016г., по което е разпоредено същия длъжник да заплати вземания за доставена и незаплатена топлинна енергия, но обхвата на издадената заповед № 1545/23.11.2016г. е за други вземания в размери, различни от претендираните.

Поради констатираното  противоречие съда е указал на ищеца да отстрани нередовностите с Определение № 345/09.02.2017г., като в отговор ищецът е заявил, че претендира сумите по заповед по ч.гр.д. №  2863/2016г. ШРС, които са в размер на 1604.23 лв., частично заплатени и от тази сума претендира остатък от главницата в размер на 47.64 лв. Или отново се претендират суми, които са предмет на друга заповед за парично задължение по друго заповедно производство, а именно ч.гр.д. № 2904/2016г. ШРС.

В мотивите на точка 9 от Тълкувателно Решение № 418.06.2014г. на ОСГТК на ВКС се сочи, че исковото производство по чл.422 от ГПК се явява продължение на заповедното производство, като изпълнителната сила на заповедта настъпва след влизане на решението в сила по установителния иск, който ще се ползва със сила на присъдено нещо. В настоящия случай за ищеца липсва правен интерес от водене на настоящото производство за установяване дължимостта на суми по подадено заявление с № вх.№ 3068734, тъй като заповедта по това заявление е влязла в законна сила. Същевременно претенцията на ищеца не съвпада с предмета на издадената заповед по заявление № 3068739, тъй като по него съдът е издал Заповед от 23.11.2016г. за сума 363.30 лв. главница и 69.82 лв. лихва. 

Поради гореизложеното съдът намира, че заявените пред него искови претенции за установяване на вземания по издадена заповед за изпълнение  не са допустими, поради което е основание за оставянето им без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното, съдът:

 

                                                       ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 342/2017 г. по описа на ШРС.

           ОБЕЗСИЛВА ЧАСТИЧНО заповед за изпълнение на парично задължение № 1545/23.11.2016г., издадена в производството по ч.гр.д. № 2863/2016г. по описа на ШРС, по която е разпоредено „ПС Елекстрик“ ООД с ЕИК 020918914 да заплати на  „Топлофикация София“ с ЕИК 831609046 сумата от 47.64 лв., представляваща сума за консумирана и незаплатена топлинна енергия за периода от м.09.2015г. – м.04.2016г..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред ШОС.

            След влизане в сила на определението изисканото ч.гр.д.№ 2863/2016г. на ШРС да се върне на заповедния съд, с копие от съдебния акт.           

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: