Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

499/28.2.2017г. , гр.Шумен

 

Шуменският районен съд, девети състав, на двадесет и осми февруари, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

Районен съдия: Димитър Димитров

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 373/2017 г., по описа на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е искова молба от К.Д.К..

В хода на проведената служебна проверка относно допустимостта на исковата претенция са констатирани нередовности на исковата молба и с Определение № 388/14.02.2017 г. производството по делото е оставено без движение. На ищеца са дадени конкретни и точни указания на основание чл. 129, ал. 2 вр. чл. 127 и чл. 128 ГПК. В разписката за връчване на съобщението за постановения съдебен акт от връчителя е надлежно отбелязано, че е получено лично от ищеца на 16.02.2016 г., от който момент е започнал да тече и предоставения му срок за изпълнение, който е изтекъл на 23.02.2017 г. В указаният срок ищецът не е отстранил нередовностите в исковата молба.

Предвид констатираните нередовност на исковата молба и редовно проведената процедура по чл. 129, ал. 2 ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон в дадения срок съставлява основание за връщане на исковата молба по смисъла на чл. 129, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК и прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от изложеното, Шуменския районен съд

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

Връща исковата молба с приложенията /прекратява производството по ГД № 373/2017 г., по описа на ШРС/.

Препис от разпореждането да се изпрати на ищеца.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл. 274 и сл. ГПК, в едноседмичен срок, пред Шуменски окръжен съд, на основание чл. 130, изр. 2 ГПК

 

Районен съдия: