О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

506/28.2.2017г.  

Шуменският районен съд                                                                               десети състав

На двадесет и осми февруари                                    две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание                                                          Председател: Жанет Марчева     

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

Гр.д. № 522  по описа за 2017 г.

За да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по делото е образувано по повод предявена искова молба от М.Г.Р. с ЕГН ********** ***, действаща чрез адв. К. Д. от ШАК срещу Н. Е. М. с ЕГН ********** с адрес *** с правно основание 127 от СК.

В петитума на исковата молба се формулира искане за произнасяне на съда относно упражняването на родителските права над роденото от съвместното съжителство на страните малолетно дете Н. Н. М., които да се предоставят на майката, да бъде определено местоживеенето на детето на адреса на майката и да се определени режим на лични контакти на бащата с детето.

При служебна проверка в регистрите в деловодството на ШРС се констатира, че между същите страни има висящо дело със същият предмет, образувано под № 2445/2016г. на ШРС.  В хода на производството е предявена насрещна искова молба от М.Р., в която се моли да й бъдат предоставени родителските права над детето Н., да бъде определен режим на лични контакти на бащата с детето и местоживеенето на детето да бъде определено на адреса на майката. С допълнителна насрещна искова молба са предявени искове по чл.143, ал.1 от СК и по чл.149 от СК, по които съдът се е произнесъл с Решение № 92 от 14.02.2017г., което не е влязло в законна сила към момента. Към момента на предявяване на настоящата искова молба няма произнасяне по претенцията по чл.127 от СК.

Поради гореизложеното и предвид императивната разпоредба на чл.126, ал.1  от ГПК, която гласи, че когато в един и същ или различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и със същото искане, то по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда, то производството пред настоящия съдебен състав следва да бъде прекратено.

Поради което и на основание чл.126, ал.1 от ГПК, съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 522 по описа за 2017г.  на Шуменски районен съд, Х - ти състав, образувано по повод предявена от  М.Г.Р. с ЕГН ********** ***, действаща чрез адв. К. Д. от ШАК срещу Н. Е. М. с ЕГН ********** с адрес ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.   

            Копие от определението да се изпрати на ищцата по делото на посочения съдебен адрес.                                              

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: