О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1465/22.6.2017г. ,  гр. Шумен  

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание, на двадесет и втори юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                                      Съдия: Л. Григорова  

като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. № 659 по описа за 2017 г. на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молителят не е изпълнил даденото му от съда разпореждане за отстраняване нередовностите на молбата му /не е изпълнил разпореждане №1459/09.03.2017 г./, в предоставения срок, изтекъл на 21.06.2017 г., поради което и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА молбата, ведно с приложенията й по гр. д. № 659/2017 г. по описа на ШРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 659/2017 г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от уведомяването.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: