Р Е Ш Е Н И Е  

                                                      59/27.1.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесет и седми януари две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

      Председател: Пл.Недялкова

Секретар: Цв.К.

Прокурор: М. Славчева

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД №7 по описа за 2017г.

Производство по чл.378  от НПК.

            От ШРП  е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване на И.М.И., ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

Представителят на Шуменска районна прокуратура поддържа предложението. В хода по същество пледира за налагане на административно наказание в минимално предвидения размер.

Обвиняемият се явява лично. Изразява съжаление за извършеното. Моли за налагане на наказание в минимален размер.

            От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: През м.август 2016г. обв. И.М.И. закупил мотопед  марка „ALPA TURBO 503 AB“, за което не бил съставен писмен договор с нотариална заверка на подписите. Към момента на закупуването мотопедът не бил регистриран по наддлежния ред в Р България. След придобиване на мотопеда обвиняемият го управлявал без да го е регистрирал в сектор ПП при ОДМВР – Шумен. Предвид параметрите на МПС /49 куб.см./, същият попада в категория L1, съгласно чл.149 ал.1 б.А от ЗДвП и подлежи на задължителна  регистрация съгласно Наредба №I – 45/24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи.

На 27.12.2016г., около обяд, в с.Велино, обв. И. ***, в посока ул. „Раковска“. Пред дом №4 на ул. „Н.Й. Вапцаров“ преустановил движението и изключил двигателя. В този момент полицейски екип на РУ – Шумен забелязал, че обвиняемият управлява мотопеда без регистрационни табели, поради което била извършили проверка. След направена справка в информационните масиви на МВР било установено, че мотопедът не е регистриран в сектор ПП при ОДМВР – Шумен.  На обв. И. бил съставен АУАН бл. №581031, който същият подписал  без възражения. Бил извършен и оглед на МПС.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, И.М.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл.345 ал.2 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лева. Същевременно се установи, че обвиняемият, който е пълнолетен, не е осъждан за престъпление, нито е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК и  в резултат на деянието няма нанесени имуществени вреди , така че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвидените наказания, съдът отчете, че деецът не представлява голяма обществена опасност, признава се за виновен , съжалява за стореното, осъзнава грешката си, което следва да бъде отчетено като смекчаващи отговорността обстоятелства. Също така следва да бъдат отчетено и обстоятелството, че има само едно нарушение по ЗДвП, за което му е било наложено административно наказание и то през 2005г, както и, че няма постоянни месечни доходи, полага грижи за малолетно дете като майката не заплаща регулярно присъдената издръжка, поради което счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно - 1000лв.

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  И.М.И., ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, неосъждан, средно семестриално образование, неженен, безработен ЗА ВИНОВЕН В  ТОВА, ЧЕ на 27.02.2016г. в с.Велино по ул. „Н.Й.Вапцаров“, в посока ул. „Раковска“  управлява мотопед  марка „ALPA TURBO 503 AB  с рама №34021, което не е регистрирано по надлежния ред  - престъпление по чл. 345  ал.2 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 / хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК в 15 - дневен срок от днес  пред ШОС.  

 

Районен   съдия: