Р Е Ш Е Н И Е

                                                          242/3.5.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесет и първи април две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Пл.Недялкова

Секретар: Цв.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 29 по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалван е ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА, серия „К” № 0901919 на ОДМВР - Шумен, с който на Д.  С.Т., ЕГН ********** на основание чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1100 лева, за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП.

 Жалбоподателят  моли съда да отмени издадения електронен фиш като счита, че неправилно му е наложена глоба. Излагат се доводи, че е посочено лице, което е управлявало автомобила към момента на извършване на нарушението,  въпреки което издадения електронен фиш не е бил анулиран.  В съдебно заседание се явява  процесуален представител – адв. И. К. Т. от ШАК, който поддържа жалбата.

Процесуалният представител на  АНО оспорва жалбата като неоснователна и недопустима.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, поради следното:  Електронният фиш е издаден срещу Д.С.Т. .Същият е бил връчен на 05.04.2015г. на С.Д.. Преди насрочване на съдебното заседание съдът служебно  извърши справка в НБД „Население“, от която е видно, че лицето получило електронния фиш С.Д. е майка на наказаното лице Д.С.Т., поради което  съдът  прие, че електронния фиш е връчен на Д.Т., чрез нейната майка на 05.04.2015г. В административно наказателната преписка се съдържа пълномощно, съгласно което Д.С.Т. упълномощава Д.Д.М. да я представлява пред различни институции, включително и пред сектор „КАТ“ във връзка и по повод управлението, ползването, в страната, чужбина на процесното МПС за което е издаден електронния фиш. На 07.04.2015г. Д.М. е депозирал декларация в сектор ПП, с която е декларирал, че на посочената в ЕФ дата и място автомобилът е бил управляван от М.И.В.. Доколкото в материалите по делото не се съдържа никаква информация дали е взето някакво официално отношение от контролните органи по отношение на подадената декларация и дали лицето е било уведомено за това, съдът преди да насрочи производството, с оглед преценка допустимостта на жалбата, изиска от административно наказващия орган доказателства дали е взето отношение по декларацията и дали лицето е било уведомено. Постъпила е справка от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Шумен, съгласно която по подадената декларация от Д.М. не е взето отношение и визирания ел. фиш не е анулиран, като са посочени обстоятелствата за това. Посочено е, че тези обстоятелства са били разяснени на Д.М. в деня на подаване на декларацията от служител на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Шумен. Доколкото липсват доказателства лицето депозирало декларацията или наказаното лице да е било уведомено за становището на административно наказващия орган във връзка с депозираната декларация по чл. 189, ал.5 от ЗДвП и доколкото според настоящия съдебен състав в ЗДвП е налице празнота относно тези хипотези, при които административно наказващия орган преценява, че издадените ел. фишове не следва да бъдат анулирани и  не е предвидено в ЗДвП лицето подало декларацията да бъде уведомено за това обстоятелство, настоящия съдебен състав намира, че по този начин се нарушава правото на защита на наказаните лица, поради което счете, че жалбата следва да бъде приета за допустима и разгледана по същество. Липсва конкретна дата след депозиране на декларацията, от която да се счете, че лицето е узнало, че ел. фиш не е анулиран и от която дата да бъде преценено дали е изтекъл законоустановения срок. Предвид тези съображения съдът счита жалбата за допустима.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

   На 15.12.2014г. в 13.43 часа на път І – 2 км.112+737 / бензиностанция Шел/ със стационарна радарна система тип “MULTA RADAR” била засечена скорост на движение на МПС  - л.а. “Ауди А 6 3.0 ТДИ” с рег. № Н 0695 ВК198 от 198 км/ч., при максимално допустима – 60км/ч., въведена с пътен знак В26. При направена справка било установено, че собственик на автомобила е Д.  С.Т., ЕГН **********. За заснето със стационарна радарна система нарушение, от ОДМВР – гр.Шумен бил издаден електронен фиш серия „К” № 0901919, в който при текстовото описание на нарушението е посочена установена скорост на движение от 192 км/ч., превишение 132 км/ч., тъй като била отчетена допустимата грешка при измерването.  Посредством същия, на Д.  С.Т., в качеството й на собственик на  превозното средство, на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП била наложена глоба в размер на 1100лв., за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. ЕФ е връчен на 05.04.2015г.  В срока по чл.189, ал.5 от ЗДвП Д.Д.М., в качеството му на упълномощено лице,  е представил в ОДМВР – гр.Шумен писмена декларация с данни на друго лице, а именно - М.И.В., което  е извършило нарушението. Копие на свидетелството му за управление не е представено. Не са направени възражения в срока по чл.189, ал.6 от ЗДвП. Въз основа на  подадената декларация от Д.М. процесния електронен  фиш не е анулиран. Св. И.П. в долния десен ъгъл на декларацията отразил, че М.В. няма валидно СУМПС.

Описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на  събраните по делото гласни и писмени  доказателства, както и изготвеното с техническото средство   веществено доказателство - снимка.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Събраните доказателствата по делото безспорно установяват противоправно управление на  МПС  на посочените в ЕФ дата, час  и място. Доказан е фактът на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш.  В ЕФ правилно при текстовото описание на нарушението е посочена установена скорост на движение, превишението като е била отчетена допустимата грешка при измерването. Посочена е също така максимално допустима скорост – 60км/ч., както и пътният знак, с който е въведена. Нарушението е фиксирано със стационарна радарна система тип “MULTA RADAR”, за която  по делото са представени писмени доказателства, установяващи по категоричен начин изправността на техническото средство, установило и заснело извършеното нарушение. Приложеното е удостоверение от БИМ, от което се установява, че системата е одобрен тип средство за измерване. Освен това, по делото е приложен протокол за проверка № 152 – ФМИ/12.03.2014г., изготвен от Български институт по метрология, от който е видно, че радарната система отговаря на метрологичните изисквания. С оглед гореизложеното съдът намира, че доказателствата по делото безспорно установяват противоправно управление на МПС в посочения пътен участък, респективно факта на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш.

Съдът намира, че правилно е определен и субектът на нарушението. Процесният автомобил е собственост на Д.С.Т., ЕГН **********. Предвид  чл. 188, ал. 1 от ЗДвП Т.  в качеството й на собственик се явява наказателноотговорното лице, поради което правилно е ангажирана отговорността ѝ. Същата, чрез упълномощеното от нея лице, е  посочила пред административно-наказващия орган лице, на което е предоставено управлението на МПС, но  не е представено копие на свидетелството му за управление на МПС. Наказващият орган не е взел отношение по подадената декларация и процесния електронен фиш не е бил анулиран.

В съдебното производство в първото съдебно заседание бяха събрани гласни доказателства -   показания на свидетелите Д.Д.М. и М.И.В.. Двамата свидетели категорично заявиха, че към момента на извършване на нарушението автомобилът е бил във владение на св. М.В. и именно последния е извършил противоправно управление на  МПС  на посочените в ЕФ дата, час  и място. По инициатива на съда бе назначена лицево - идентификационна експертиза. Съгласно заключението на вещото лице, поддържано в съдебно заседание и прието от съда, изображението е годно за идентификация по общи белези и от проведеното сравнително изследване може да се направи извод, че на снимка №12 от 15.12.2014г., 13.42.02 часа направена на път І – 2 км.112+737 /бензиностанция Шел/ със стационарна радарна система тип “MULTA RADAR и на използваните като сравнителен материал дигитални снимки на св. М.В., не е заснето едно и също лице. При проведения допълнителен разпит на св. Д.М. същият  посочи, че е възможно на посочената в ЕФ дата автомобиът да не е бил управляван от св. М.В., а от друго лице без да го конкретизира.

 Доколкото въз основа на заключението на лицево – идентификационната експертиза по безспорен начин се доказа, че посоченото в декларацията лице – св. М.И.В., не е управлявал автомобила в момента на извършване на нарушението,  съдът намира, че  жалбоподателката Д.С.Т. законосъобразно е наказана на основание посочения законов текст с предвидената в него санкция - глоба в размер на 1100 лв., за осъществено административно нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП.

Въз основа на тези констатации, съдът намира че жалбата е неоснователна.

В хода на съдебното производство са направени разноски за изготвяне на експертиза в размер на 90 лева, които следва да бъдат възложени на жалбоподателя.

По гореизложените съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

                                                  Р  Е  Ш  И  :

ПОТВЪРЖДАВА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА, серия „К” № 0901919 на ОДМВР - Шумен, с който на Д.  С.Т., ЕГН ********** на основание чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е  наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1100 лева, за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП.

ОСЪЖДА Д.  С.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета по сметка на Районен съд - Шумен направените разноски в размер на 90.00 лева, както и пет лева при издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 След влизане в сила на решението копие от същото, ведно с копие от  протокола от проведено съдебно заседание на 21.02.2017г. и копие от изготвената експертиза, да се изпратят на ШРП, с оглед данни за извършено престъпление по чл.290 ал.1 от НК.  

Районен  съдия: