Р Е Ш Е Н И Е 

304/1.6.2017г.,           гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на втори май две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

Председател: Ем.Ангелов  

при секретаря Валя Стефанова, като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 30 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-0869-002335/26.10.2016год. на Началника сектор към ОДМВР Шумен  сектор „ПП”  - Шумен, с което на  жалбоподателя на основание чл.53 от ЗАНН и чл.638 ал.5 от  КЗ е наложено   административно наказание “глоба” в  размер от 800/осемстотин/ лева.  Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като редовно призован за датата на съдебно заседание  се явява лично и с процесуален представител, който поддържа депозираната жалба.

 Въззиваемата страна,  редовно призована  изпраща процесуален представител в съдебно заседание, който моли за потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

              Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано за целта лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, вр.с чл. 319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП № 16-0869-002335/26.10.2016год  на Началника сектор към ОДМВР Шумен  сектор „ПП”  - Шумен на  жалбоподателя на основание  чл.638 ал.5 от КЗ е наложено   административно наказание “глоба” в  размер от 800 лева за това, че “лице, което не е собственик повторно управлява МПС във връзка, с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “гражданска отговорност” на автомобилистите”, като е посочено, че виновно е нарушил чл.638 ал.3  от Кодекса на застраховането.   Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 2335/26.08.2016г., в който е отбелязано, че жалбоподателят на 26.08.2016г., около 08.40 часа до с-р.“Пътна полиция“ е управлявал  и паркирал л.а “Фолксваген Голф” с рег № Р 1522 АТ, собственост на П. Н. във връзка с чието притежание и използване  няма сключен действащ сключен действащ договор за задължителна застраховка “гражданска отговорност”  за МПС което управлява, валидна към датата и часът на проверката. Актосъставителят е посочил, че по този начин, жалбоподателят виновно е нарушил чл.638 ал.3 от  КЗ, като жалбоподателят е подписал АУАН с възражения, без да ги конкретизира, като в тридневния срок по чл.44 от ЗАНН,   не е депозирал писмени такива.   В съдебно заседание, актосъставителят Р.  и свид.И. заявиха, че пред сектор ПП Шумен са видели неправилно паркиран автомобил, като първоначално са се свързали със собственика на автомобила, а впоследствие и с жалбоподателя, с който впоследствие са се срещнали на пл.“Оборище“ в Шумен. Именно там в разговор с жалбоподателя, разбрали, че именно той е паркирал автомобила пред сектор Пътна полиция в Шумен, както и след направена справка установили, че за автомобила няма сключен договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност“, като не уточниха с какво превозно средство, жалбоподателя се е придвижил до пл.“Оборище“, който се намира на доста отдалечено разстояние от сектор ПП Шумен. Същевременно в съдебно заседание свид.И. А. заяви, че посочения по горе лек автомобил е пристигнал пред сектор ПП Шумен върху платформа и след като е  бил разтоварен от неизвестно за съда лице, на него му били предоставени ключовете, тъй като за това предварително му се обадил жалбоподателя, който впоследствие е трябвало да регистрира л.а “Фолксваген Голф”, като А. изрично изтъкна, че посочения автомобил няма как да се придвижва на собствен ход, тъй като е с повредена скоростна кутия

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че не са събрани убедителни доказателства, които да доведат до извода, че именно жалбоподателя П.М. на 26.08.2016г., около 08.40 часа до с-р.““Пътна полиция“ в Шумен е управлявал  и паркирал л.а “Фолксваген Голф” с рег № Р 1522 АТ, собственост на П. Н. във връзка с чието притежание и използване  няма сключен действащ сключен действащ договор за задължителна застраховка “гражданска отговорност”  за МПС което управлява, валидна към датата и часът на проверката, тъй като актосъставителя Р. и свид.И. не са видели точно кой е паркирал посочения по горе лек автомобил, а свид.А. заяви, че това не е бил жалбоподателя М.. Съдът счита, че приложения по делото глоба с фиш , от който става ясно, че жалбоподателя е паркирал неправилно л.а “Фолксваген Голф” с рег № Р 1522 АТ и то пак на 26.08.2016г., в 08.40 часа само, че на друго място в Шумен, на ул.“Христо Смирненски“ е крайно недостатъчно да се приеме, че е извършил същото нарушение със същия автомобил в същия час, само че пред сектор ПП в Шумен.

Съобразявайки се с изложеното, съдът намира, че събраните, както в хода на административнонаказатеното производство, така и в хода на съдебното следствие доказателства не водят до извода, че жалбоподателя виновно е  нарушил  чл.638 ал.3 от КЗ. 

 

Поради изложеното съдът намира, че наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

            ОТМЕНЯ   изцяло Наказателно постановление №16-0869-002335/26.10.2016год. на Началника сектор към ОДМВР Шумен  сектор „ПП”  - Шумен

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: