Р Е Ш Е Н И Е

66/31.1.2017г.                    гр.Шумен  

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, осми състав

На тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета   година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.   

Прокурор: Шостак при ШОС

Като разгледа докладваното от районния съдия № 51 по описа за 2017г.  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  А.  Б.А., ЕГН **********, български гражданин, роден на ***г***  с постоянен адрес ***, неженен, неосъждан, средно образование , работещ   ЗА ТОВА, ЧЕ на 12.01.2016г. в  гр. Шумен, без надлежно писмено разрешително  по Закона за  контрол върху  наркотичните вещества  и прекурсорите, държал зелена растителна маса  с общо тегло 2,32 грама,  представляваща аналог  /MDMB-CHMICA спадащо  към  така наречената група  на индиловите синтетични канабоиди/  на високо рисково  наркотично  вещество /синтетични канабоиди STS-135 и 5-F-NNEI/ и деянието представлява  маловажен случай, престъпление по чл.354а, ал.5 от НК вр. чл. 354а, ал.3 ,т.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда  / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.  

 

Районен   съдия: