Р Е Ш Е Н И Е     № 44/23.1.2017г.

 

НАЛАГА на  Н.Ф.М., с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 100,00/ сто/ лева.

НАЛАГА на Н.Т.Т., с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 100,00 /сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от днес пред ШОС.

Насрочва производство в случай на жалба пред ШОС на 26.01.2017 г. от 14,00 часа.