Р Е Ш Е Н И Е 

243/3.5.2017г. ,            гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на четвърти април две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

Председател: Ем.Ангелов  

при секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 491 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 17-0869-000054/31.01.2017год. на Началник сектор към ОДМВР , сектор ПП Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН,  чл.178д  от ЗДП на жалбоподателя е наложено    административно наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева . Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като редовно призован за датата на съдебното заседание   не се явява лично , но изпраща процесуален представител в лицето на адв.Б. от ШАК, който поддържа депозираната жалба.

 Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, моли  за постановяване на решение, с което да се потвърди обжалваното НП, като правилно и законосъобразно.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП №17-0869-000054/31.01.2017год. на Началник сектор към ОДМВР , сектор ПП Шумен , на осн.. чл.178д от ЗДП на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева   за това, че “без да има право е паркирал на място определено  за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания или за превозно средство приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания”, като е посочено, че виновно е нарушил чл.98 ал.2 т.4  от ЗДП . Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 54/18.01.2017г., в който е отбелязано, че около 17.40 часа на 18.01.2017г, жалбоподателят е паркирал    л.а. „Опел Агила” с рег.№ Н 2161 ВК, собственост на А.  К. Д. на паркинга пред магазин „Кауфланд“, находящ се на бул.“Симеон Велики“ в  Шумен на парко място определено за хора с трайни увреждания, сигнализирано с пътен знак Д-21, използвайки чужда карта №000053 на лицето Н. Т. Д. без лицето да присъства на място .. Жалбоподателят е подписал АУАН, без каквито и да било възражения, като такива  не е депозирал и  в законоустановения от чл.44 от ЗАНН срок.

 В съдебно заседание,  актосъставителят  П.П.  и свид.Ц.Ц. изтъкнаха , че са видели, че автомобила, управляван от жалбоподателя е имал инвалидна карта и е бил паркиран на място, предназначено за хора с трайни увреждания, поради което са го изчакали да излезе от посочения по горе търговски обект и след като са се убедили, че жалбоподателя не е инвалид и поставената инвалидна карта е на името на друго лице, което не присъства по време на проверката  са му съставили АУАН.

Съдът не споделя лансираната от жалбоподателя и от процесуалният му представител теза, че по време на осъществената проверка в магазин „Кауфланд“ се е намирало лицето Н. Д., на чието име била издадена картата за инвалид  №000053, тъй   като тя се поддържа единствено от свидетелските показания на Ф. А., който както самият той заяви се намира в близки приятелски отношения с жалбоподателя, а и освен това е абсурдно да се приеме, че в търговския обект майката на жалбоподателя, която е инвалид ще се придружава от друго лице, докато в този момент жалбоподателя ги чака на паркинга пред магазина. Съобразявайки се с изложеното, съдът счита за адекватно да кредитира показанията на двама полицейски служители, изпълняващи служебните си задължения, които категорично заявиха, че  жалбоподателят  е  паркирал    л.а. „Опел Агила” с рег.№ Н 2161 ВК на паркинга пред магазин „Кауфланд“,  на парко място определено за хора с трайни увреждания без в автомобила да се е намирало  лицето Н. Т. Д., на чието име е издадена  карта №000053, като в тази насока е и обстоятелството, че жалбоподателя е подписал съставения му АУАН, без каквито и да било възражения, а не на свид. А., който се намира в близки приятелски отношения с  жалбоподателя и естествено, че ще е заинтересован от изхода на делото. 

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение, а именно без да има това право е паркирал на място определено  за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания или за превозно средство приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания , което означава, че жалбоподателя виновно е нарушил чл.98 ал.2 т.4 от ЗДП.  

 Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна.

 При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е съобразил тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е наложил наказание в императивния  размер, посочен в чл.178д от ЗДП , в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН .

            Предвид  гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 17-0869-000054/31.01.2017год. на Началник сектор към ОДМВР , сектор ПП Шумен.

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                         Районен  съдия: