РАЗПОРЕЖДАНЕ 33/23.1.2017г.

 

Шуменският районен съд, ІІ състав, на двадесет и трети януари през две хиляди и седемнадесета  година, в закрито заседание в следния състав:  

                                                          Председател: Диана Георгиева 

като разгледа материалите по НОХД № 110/2017г. и с оглед разпоредбата на чл.248,ал.2 от НПК, констатира, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Наказателното производство е било образувано и водено срещу Й.Х.Й. по обвинение за две престъпления по чл.183, ал.1 от НК. Съдът намира, че в хода на досъдебното производство и в хода на действията на прокурора след завършване на разследването, при изписването на обвинителния акт, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които накърняват правото на защита на подсъдимия. Съгласно  разпоредбата на чл.246, ал.2 от НПК в обстоятелствената част на обвинителния акт следва да се посочат данни за времето на извършване на деянието. В настоящият случай липсва време/период на извършване на деянието. В обстоятелствената част на обвинителния акт е посочено единствено, че от месец февруари 2016г. до приключването на досъдебното производство, обвиняемият не изпълнил алиментните си задължения към двете си деца. Макар в диспозитива да е възможно извличането на същия, съдът установи съществено разминаване – противоречие. Посочено е за първото обвинение следното: „2 месечни вноски по 50 лева всяка считано за месеците февруари и март 216г. и 10 месечни вноски по 150 лева всяка, считано от месец април 2016г. до месец януари 2017г. За второто обвинение обаче е посочено следното: „2 месечни вноски по 45 лева всяка считано за месеците февруари и март 2016г. и 10 месечни вноски по 145 лева всяка считано от месец април 2016г. до месец октомври 2016г. /включително/.“ От месец април 2016г. до месец октомври 2016г. /включително/ са 7 седем месеца. Настоящият съдебен състав, че описано по този начин времето на извършване на двете деяния и по конкретно крайният месец на посочените периоди е неясен и различен в цифрово и словесно изписване, поради което следва да бъде прецизран.

Съдът намира, че обвинителният акт не отговаря на изискванията, които чл.246, ал.2 от НПК поставя по отношение на неговото съдържание. Допуснатото процесуално нарушение е особено съществено, тъй като засяга правата на обвиняемия /да научи в какво се обвинява - чл.55, ал.1 от НПК/. Същото следва да бъде отстранено чрез повторно съставяне на обвинителен акт, в който тези данни да бъдат отразени.

С оглед гореизложеното и на основание чл.249, ал.1, т.1 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК

 

                                       РАЗПОРЕЖДА:  

 

Прекратява съдебното производство по НОХД № 110/2017г. по описа на ШРС.

 

Връща НОХД № 110/2017г. по описа на ШРС на Районна прокуратура гр. Шумен за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство съществени нарушения на процесуални правила, посочени в обстоятелствената част на настоящото разпореждане.

Разпореждането да се изпрати на подсъдимия и ШРП.

Разпореждането подлежи на жалба или протест пред ШОС в 7- дневен срок от съобщаването му по реда на гл. двадесет и втора от НПК.

            

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: