ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

159/10.3.2017г.,                      гр. Шумен

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На десети март две хиляди и седемнадесета година,

В закрито заседание в следния състав:                                                          

                  Председател: Надежда Кирилова

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 546 по описа за 2017 г. констатира следното:

Делото е образувано на основание постъпила жалба от Х.И.Х., ЕГН ********** ***, срещу Фиш серия М, бланков № 0280515/07.02.2017 г., издаден от служител на РУП- гр.Шумен.

Съобразно чл. 59, ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред съответния районен съд по реда на този закон подлежат единствено издадените наказателни постановления, които не са влезли в сила. В случая се касае за фиш, издаден за маловажно нарушение по реда на чл. 186, ал. 1 от ЗДвП. По начало фиш по този ред се налага, когато нарушителят не оспорва извършеното нарушение и не е предвидена процесуална възможност за обжалване. Изключение се допуска само по отношение електронните фишове, издадени за нарушения, установени и заснети с техническо средство. Доколкото в случая не се касае за електронен фиш по смисъла на чл. 189, ал .4 от ЗДвП, а за фиш, издаден по реда на чл. 186, ал. 1 от ЗДвП, за който не е предвиден ред за обжалване, съдът намира, че подадената срещу него жалба е недопустима. Следва да се има предвид също, че според разпоредбата на чл. 186, ал. 7 от ЗДвП, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. В случая фишът е съставен на 19.02.2017 г., като няма данни глобата да е била платена. При това положение фишът следва да бъде приравнен по правни последици на влязло в сила наказателно постановление и като такъв не би могло да бъде разгледан по  реда  на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН.

Предвид това съдът намира, че жалбата следва да бъде върната на жалбоподателя, а административно - наказателната преписка- на административно -наказващия орган след влизане в сила на настоящото определение, като производството по настоящото дело пред ШРС следва да бъде прекратено.

Предвид изложеното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА въззивната жалба на Х.И.Х., ЕГН ********** ***, срещу Фиш серия М, бланков 0280515/07.02.2017 г., издаден от служител на РУП- гр.Шумен, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по ВАНД № 546/2017г. на ШРС по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя пред Шуменски административен съд.

 

След влизане в сила на определението жалбата да се върне на жалбоподателя, а административно-наказателната преписка – на административно-наказващия орган, като по делото се оставят копия от документите.

 

                                                                         Районен съдия: