О П Р Е Д Е Л И:      5/6.1.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 11 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Ю.Ю.Х. *** е управлявал МПС – лек автомобил “Рено Лагуна” с ДК № Н 5346 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1, 34 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 155 от 28.12.2016 г. на сектор „НТЛ“ при ОДМВР - Търговище – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

            От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл като форма на вината.

За горепосоченото деяние на обвиняемия Ю.Ю.Х. на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода”, за срок от 3 /три/ месеца, както и „ГЛОБА“ в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия Ю.Ю.Х., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият Ю.Ю.Х. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.12.2016 г.

Веществени доказателства по делото няма приобщени.

Щети по делото няма причинени.

ОСЪЖДА обвиняемия Ю.Ю.Х. да заплати в полза на държавата, сумата от 30.00 /тридесет/ лева, представляваща направени деловодни разноски по БП № 1068/2016 г. по описа на РУ – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОДМВР – гр. Търговище, както и 5 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 11/2017 г. по описа на ШРС и по Бързо производство № 1068/2016 г. по описа на РУ – Шумен.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                       Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.