П Р О Т О К О Л

 

16/23.1.2017г.  

2017 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На двадесет и трети януари

две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Св. Михайлова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 92 по описа за 2017 год.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:  

…… 

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 92 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Г.Д.Г. ***, в игрална зала „Winbet“ повредил противозаконно чужда движима вещ – 1 брой монитор 23 suzo touch 3M.XX от игрален автомат „Рулетка“ на стойност 1114.70 лева, собственост на „Казино Буда“ ЕООД гр. София – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено с пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 216, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК му налага наказание “пробация”, със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година, с периодичност ДВА пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година;

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от ЕДНА година.

 

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК се приспада от така наложеното наказание времето, през което обвиняемият Г.Д.Г. е бил задържан със заповед за задържане на лице по ЗМВР за срок от 24 часа на 11.01.2017 г.  

Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени.

 

Осъжда обвиняемия Г.Д.Г. да заплати в полза на държавата сумата от 65.00 /шестдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски по БП № 23/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен, които следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на Районен съд – Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 92/2017 г. по описа на ШРС и БП № 23/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Заседанието приключи в 11.40 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.                                                                       

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: