О П Р Е Д Е Л И:      17/24.1.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 95/2017 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Б.Н.Х. е виновен в това, че на 09.07.2016г., в гр. Шумен, унищожил противозаконно чужди движими вещи – 4 /четири/ броя автомобилни гуми марка „Петлас“, с размери 205/65/16, всяка една на стойност 120,00 лева, на обща стойност 480.00 лева, монтирани на л.а. марка „Фолксваген Транспортер“, с Рег.№ Н 90 37ВК, собственост на С.С.Ю. и повредил противозаконно чужди движими вещи – лаковото покритие от дясната страна на купето на същия автомобил /от преден калник до заден стоп/, на общо три елемента – преден калник и двете врати, и с повреждането нанесъл щети в размер на 132,00 лева, като причинените с деянието щети са на обща стойност 612,00 лева – престъпление по чл. 216, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Причинените имуществени вреди са възстановени изцяло.

За гореописаното деяние и на основание чл. 216, ал.1 от НК, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК се НАЛАГА наказание 3 (три)  МЕСЕЦА Лишаване от свобода”;

На осн. чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание  “Лишаване от свобода  за срок от  3 (три)  ГОДИНИ;

Направените по ДП № 707/2016г. разноски в размер на 127,62 лева (сто двадесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) се възлагат на обвиняемият Б.Н.Х., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на РС - Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 95/2017г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 707/2016 г. по описа на РУ -  гр.Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

            На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.