П Р О Т О К О Л

 

79/4.5.2017г.

2017 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Дванадесети състав

На четвърти май

две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ив. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: С. Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 987 по описа за 2017 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

……

            Съдът снема самоличността на обвиняемия, както следва:

            С.К.П. – р. на *** г. в гр. Ташкент, Узбекистан, бълг. гр., с висше обр., женен, работещ, неосъждан, жив. в гр. Ш*, ЕГН**********

………

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 987/2017 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият С.К.П. на неустановена дата през 2016 г. в гр. Ш* осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на Енерго Про мрежи АД гр. Шумен – чрез ел. проводник със сечение 6 кв. мм, който не преминава през електромера, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено виновно, с пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание “пробация” със следните пробационни мерки:

-         задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ месеца, с периодичност ДВА пъти седмично;

-         задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ месеца.

            На осн. чл. 55, ал. 3 от НК не се налага кумулативно предвиденото по-леко наказание, а именно, „глоба“.

           

            На осн. чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК отнема в полза на държавата веществените доказателства, а именно, 1 бр. многожилен 6 кв. мм с черна на цвят изолационна обвивка електрически проводник и 1 бр. меден многожилен 6/6 мм с черна на цвят изолационна обвивка електрически проводник с прилежащ към него електрически контактор и електрически прекъсвач, които подлежат на унищожаване.

 

            От деянието няма причинени имуществени вреди

 

ОСЪЖДА С.К. П. да заплати в полза на държавата сумата от 169.28 лв. /сто шестдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по БП № 451/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР Шумен, както и 5.00 лв. /пет лева/ при издаване на изпълнителен лист по сметка на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ № BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01 Код БНБ BNBG BGSD БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ЦУ гр. СОФИЯ Данъчен номер 1220110830 БУЛСТАТ 121513231 – Ю.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 987/2017 г. по описа на ШРС и БП № 451/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът – изготвен в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: