Мотиви  към  решение  по  АНД  № 51 по описа  за  2017г.  на  ШРС

 

            Производство по чл.378 от НПК.

            От Окръжна прокуратура гр. Шумен  на 09.01.2017г. в ШРС  е внесено постановление  за прекратяване  на наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 13.01.2017г. на ШРП с което  е предложено да бъде прекратено наказателното производството против А.  Б.А.,  ЕГН **********,   за извършено от него престъпление  по чл.354а, ал.5 от НК вр. чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, като е прието, че са налице предпоставките по чл.78а от НК и предлага да му бъде наложено административно наказание .  За това деяние е предвидено наказание "глоба" 1000лв, извършителят не е осъждан   и не е бил  освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК   и  не са причинени имуществени вреди от деянието .

            В съдебно заседание, обвиняемия се явява лично  и се възползва от правото си да даде обяснения, като заявява, че се признава  за виновен и съжалява за случилото се .

            От приложените по делото писмени доказателства / ДП №52/2016 год. по описа на РУ –гр. Шумен, Вх.№ 77/16г по описа на  ШОП /, преценени поотделно и в тяхната съвкупност се установи от фактическа страна следното:

Към инкриминирания момент  А.  Б.А. бил неосъждан. Той  инцидентно  употребявал  аналози /MDMB-CHMICA спадащо  към  така наречената група  на индиловите синтетични канабоиди/ на високорискови  наркотични вещества/синтетични канабоиди STS-135 и 5-F-NNEI/- т.нар.“ чай“представляващ  зелена растителна  маса. За целта  обв. А.  Б.А. закупувал  горепосочената растителна маса от  лицето Д.А.Д.. На  12.01.2016г. А.  Б.А.  решил отново да  си закупи   от веществото за лична консумация  и се обадил по мобилния си телефон на   Д.А.Д., като му поръчал  аналози на високорискови  наркотични вещества за 25 лв . Уговорили се  предаването на парите и аналозите на високорискови  наркотични вещества да стане  между бензиностанция „ШЕЛ“ и кафе „Делфина“ в гр. Шумен. Около 14,00 часа същият ден  на 12.01.2017г.  Д.А.Д. пристигнал  и дал на обвиняемия прозрачно  найлоново самозалепващо се пликче  съдържащо зелена растителна маса  с общо тегло 2,32 грама представляваща аналог  /MDMB-CHMICA спадащо  към  така наречената група  на индиловите синтетични канабоиди/ на високо рисково  наркотично  вещество /синтетични канабоиди STS-135 и 5-F-NNEI/. След като платил 25 лв. А.  Б.А. си тръгнал  ,като няколко минути по късно  му бил извършен личен обиск  от полицейски служител в хода на който било открито  гопеоисаното вещество държано от обвиняемия. Тези изводи се налагат  от приложените  по ДП №52/2016 год. по описа на РУ –гр. Шумен, Вх.№ 77/16г. по описа на  ШОП доказателства и  заключението на извършената физикохимическа експертиза и съдебно медицинска експертиза  от специалист токсиколог .

Така описаната фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени доказателства,  както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства по делото.

Изложената по-горе фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че обвиняемият на посочената дата 12.01.2016г. в  гр. Шумен, без надлежно писмено разрешително  по Закона за  контрол върху  наркотичните вещества  и прекурсорите, държал зелена растителна маса  с общо тегло 2,32 грама,  представляваща аналог  /MDMB-CHMICA спадащо  към  така наречената група  на индиловите синтетични канабоиди/ на високо рисково  наркотично  вещество /синтетични канабоиди STS-135 и 5-F-NNEI/ и деянието представлява  маловажен случай, т.е.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление  по чл.354а, ал.5 от НК вр. чл. 354а, ал.3 ,т.1 от НК. 

Обект на престъплението по чл.354а от НК обществени отношения, свързани със здравето на гражданите и преди всичко на младите хора. Това обстоятелство е преценено от законодателя при криминализиране на придобиването на високорисковите наркотични вещества без надлежно разрешение, дори когато деянието представлява маловажен случай.

От обективна страна –изпълнителното деяние в конкретния казус е извършено чрез държане на зелена растителна маса  с общо тегло 2,32 грама,  представляваща аналог  /MDMB-CHMICA спадащо  към  така наречената група  на индиловите синтетични канабоиди/ на високо рисково  наркотично  вещество /синтетични канабоиди STS-135 и 5-F-NNEI/, като задължителен елемент от състава на това престъпление се явява и липсата на  надлежно писмено разрешително  по Закона за  контрол върху  наркотичните вещества  и прекурсорите.

Субект на престъплението – пълнолетно, наказателно отговорно лице, което не се намира в състояние на невменяемост;   

От субективна страна деянието е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 пр.1 от НК - деецът е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е настъпването на неговите обществено опасни последици и е искал настъпването на тези последици. Подсъдимия  е съзнавал всички елементи от състава на престъплението.

Като причина за деянието, съдът отчита незачитането на правните норми  регламентиращи  тази категория обществени отношения. Малкото количество на държания аналог на  наркотично вещество, както и младата възраст на обвиняемия, чистото му съдебно минало са обстоятелства, които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК като маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК. Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления, доколкото същите засягат обществените отношения, свързани със здравето на гражданите. Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид, дори в случаите, когато се касае за държане на малко количество наркотично вещество, на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотичнодействащ компонент. В тази връзка следва да се отчете, че престъпленията по чл.354а от НК се извършват, а и засягат най-често лицата в младежка възраст и напоследък бележат все по-висок ръст.

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че с деянието си,  обвиняемия е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по наказуемо по чл.354а, ал.5 от НК вр. чл. 354а, ал.3 ,т.1 от НК - а именно,  на 12.01.2016г. в  гр. Шумен, без надлежно писмено разрешително  по Закона за  контрол върху  наркотичните вещества  и прекурсорите, държал зелена растителна маса  с общо тегло 2,32 грама,  представляваща аналог  /MDMB-CHMICA спадащо  към  така наречената група  на индиловите синтетични канабоиди/ на високо рисково  наркотично  вещество /синтетични канабоиди STS-135 и 5-F-NNEI/ и деянието представлява  маловажен случай-  по чл.354а, ал.5 от НК вр. чл. 354а, ал.3 ,т.1 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание глоба 1000 лева   Същевременно се установи, че деецът, който е пълнолетен, неосъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК, така че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а  ал.5 от НК. С оглед определяне размера на предвиденото наказание, съдът отчете, че деецът не представлява голяма обществена опасност и счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер  1000лв.

 При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства младата възраст на обвиняемия,  съдействието за разкриване на обективната истина и изразеното съжаление за извършеното. Като отегчаващи отговорността обстоятелства, съдът обсъди повишената обществена опасност на осъщественото от обвиняемия деяние, предвид големия брой престъпления от този вид и високия риск от употребата на наркотични вещества.

 Предвид гореизложеното съдът намира, че на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, обвиняемия следва да бъдат признат за виновен в извършването на посоченото деяние и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв .

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.  

 

Районен  съдия: