Р Е Ш Е Н И Е

 

487/28.7.2017г. ,  гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито заседание, на дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: Л. Григорова  

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 1583 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявени са субективно съединени конститутивни искове, с правно основание чл.58 от ЗК.

В исковата си молба до съда ищците Е.И.Ф., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Д.Ж., ЕГН **********, с адрес: ***, и двете чрез адв. Р.С. от ШАК, с адрес: ***, излагат, че са член-кооператори при ответника Кооперация “Шуменска заря”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***. Сочи се в молбата, че за 06.06.2014 г., 11.00 часа било насрочено общо събрание на ответната кооперация, за което събрание се явили десет член-кооператори, посочени поименно в молбата. С членски права при ответника били общо 17 души, като събранието можело да вземе решение за насрочване на ново събрание. Но на това събрание не са приети решения по дневния ред, а взето единствено решение за насрочване на ново общо събрание за 27.06.2014 г. от 11.00 часа, с обявен дневен ред. След откриване на събранието двама от член- кооператорите демонстративно напуснали общото събрание с аргументи, че на събранието са присъствали лица, които не били член-кооператори. След приемане на решение за насрочване на ново общо събрание и изготвяне на протокола, около 12.00 часа, двама от член-кооператорите П. Й. и В.И. се върнали на мястото на провеждане на събранието, като по същото време пристигнали и още четирима член-кооператори. П. Й. и В.И. заявили, че двама от член-кооператорите ищцата Д.Д.Ж. и Б.Б.нямали членствени права и трябвало да напуснат събранието, като не трябвало да се вземат предвид и представените от тях пълномощни за други член-кооператори. След изразени обратни становища, П. Й. и В.И. напуснали помещението, като отишли в друго помещение, за да проведат свое, отделно събрание. След тях отишли четирима член-кооператори М. И., С.П., Н.М. и Т.Т.. Ищците счели, че следва и те да присъстват на това събрание, като също отишли в другото помещение, където по инициатива на П. Й. отново бил съставен списък на член-кооператорите, който ищците подписали. Последвал избор на членове на УС и КС. За това се съставили два паралелни протокола и се извършили два паралелни избора. В двата протокола се вписвали различни резултати от проведения избор на членове на УС и КС. Ищците считат, че така проведен изборът е незаконосъобразен, за което и излагат аргументите си. Най- общо ищците считат, че при вземане на атакуваните с настоящата искова молба решения на общото събрание на кооперацията, чрез недопускане на ищците и други член-кооператори, които били дали пълномощия, неправилно е изчислено мнозинството за вземане на решенията. Поради изложеното молят съда да постанови решение, по силата на което да бъдат признати за незаконосъобразни и да бъдат отменени взетите решения на повторно проведено общо събрание на 06.06.2014 г. на Кооперация „Шуменска заря“, а именно: 1.Решение за приемане на членове на Управителния съвет на Кооперация „Шуменска заря“- В.Д.И. и С.Н.П.; 2. Решение за приемане на членове на Контролния съвет на Кооперация „Шуменска заря“- Т.Й.Т., Н.Д.М. и М.Р.И. и 3. Решение за насрочване на общо събрание на Кооперация „Шуменска заря“ на 25.06.2014 г. от 10.00 часа. Претендират и разноски.

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответникът депозира отговор, в който заявява, че счита иска по отношение на ищцата Е.И.Ф. за недопустим, тъй като тя с решение на Общото събрание на кооперацията е изключена като член- кооператор при ответната кооперация, т.е. за това лице липсвал правен интерес от предявяване на настоящия иск. Ответникът изразява и аргументи за неоснователност на иска. Заявява, че атакуваните решения са законосъобразни, взети при спазване изискванията на закона и устава на кооперацията. Моли искът да бъде отхвърлен, като се присъдят извършените по делото разноски.

С определение от 24.07.2014 г., съдът, на основание чл.220, вр. с чл.218 от ГПК, е конституирал, в качеството им на трети лица- помагачи, на страната на ответника: С.Н.П., ЕГН **********, с адрес: ***, В.Д.И., ЕГН **********, с адрес: ***, Т.Й.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, Н.Д.М., ЕГН **********, с адрес: *** и М.Р.И., ЕГН **********, с адрес: ***. Третите лица изразяват аргументи за неоснователност на иска.

По отношение направените от ответника и третите лица- помагачи възражения за недопустимост на участието на ищцата Е.И.Ф., поради обстоятелството, че след завеждане на делото това лице вече не е член- кооператор при ответната кооперация, за да се произнесе съобрази следното:

Действително по делото са представени доказателства, че с решение на общото събрание, взето на 30.03.2016 г. е прекратено членството на Е.И.Ф. в ответната кооперация, като безспорно това решение е взето след завеждане на настоящата искова молба. Но въпреки това, съдът счита участието на Е.И.Ф. в качеството й на ищец за допустимо, поради обстоятелството, че към датата на която се твърди, че са взети атакуваните решения, Ф. е имала качеството на член-кооператор, т.е. за нея и към настоящия момент продължава да съществува правен интерес да участва като главна страна в процеса, доколкото тези решения засягат дейността на кооперацията към момент, в който лицето е било член-кооператор. В този смисъл е и Решение №128/19.11.2009 г., постановено по т.д. №269/2009 г. на ВКС.

При повторна преценка допустимостта на иска, съдът съобрази следното: Съгласно разпоредбите на чл.58, ал.1 и ал.2 от ЗК, решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й, като искът може да се предяви от всеки член на кооперацията, от контролния съвет, от кооперативния съюз, в който членува кооперацията, или от прокурора. Ето защо, ищците, в качеството си на член– кооператори в ответната кооперация към датата на вземане на атакуваните решения, който факт, предвид ангажираните по делото доказателства е безспорно установен, са активно легитимирани да оспорят решенията, взети от орган на кооперацията, какъвто е общото събрание, на основание чл. 58, ал.2, пр. І-во от ЗК.

Относно преклузивния срок за предявяване на иска: Съгласно, чл. 58, ал.3 и ал. 5 от ЗК, искът се предявява в двуседмичен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от приемане на решението или извършване на действието. Имайки предвид датата, на която са взети атакуваните решения и датата, на която е депозирана настоящата искова молба в съда, счита, че този преклузивен срок е спазен. Поради изложеното заключава, че така предявените искове са допустими и следва да се разгледат по същество.

           От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

Няма спор,  а се установява и от приетите по делото писмени доказателства, че на 06.06.2014 г., в сградата на ответната кооперация, е било проведено общо събрание на член-кооператорите. От представения по делото частно заверен препис от стр. от вестник „Топ новини“, бр.1848 от 21.05.2014 г., се установи, че на посочената дата е публикувана покана за свикване на общо събрание на Кооперация „Шуменска заря“ за 06.06.2014 г. от 11.00 часа в сградата на кооперацията, при следния дневен ред: 1.Изключване на член-кооператори; 2.Приемане на промени в устава на кооперацията; 3.Избор на членове на УС; 4. Избор на членове на КС и 5. Разни. От приложения към делото заверен препис от списък на член-кооператорите, присъствали на общо събрание на кооперацията на 06.06.2014 г., се установи, че на събранието са присъствали П. Г.Й.- лично, В.Д.И.- лично, Й.М.Й.- лично, Б.С.Б., лично, Д.Д.Ж.- лично Н.Д.А.- лично, К.М.К. чрез пълномощник, М.М., чрез пълномощник, Е.Ф.- лично, П.Т., чрез пълномощник. Ответникът, в съдебно заседание, чрез законния си представител, признава, че не са взети предвид гласовете на общо петима от член- кооператорите, заявили участие за събранието, двама явили се лично, а трима представляващи се от пълномощници. Видно от представения от ответника протокол №64 за проведеното на 06.06.2014 г. общо събрание, се установи, че водещият протокола е отбелязал, че предвид списъка на член- кооператорите, около 11.10 часа за участие в общото събрание са се регистрирали двама член-кооператори П. Г.Й. и В.Д.И.. Отразено е още в протокола, че на същия ден и по същото време на събранието са присъствали още трима член-кооператори Й.М.Й., Н.Д.А. и Е.Ф., които не са били регистрирани в списъка на член-кооператорите. Поради липса на кворум е взето решение, провеждането на общото събрание да бъде отложено за след един час, а именно за 12.00 часа. Отбелязано е в протокола, че в 12.00 часа се е открило общо събрание при условията на спадащ кворум, като към 12.10 часа са се регистрирали за участие още четирима член-кооператори или общо шестима. Отново е отбелязано присъствието на горепосочените лица Й.М.Й., Н.Д.А. и Е.Ф., като повторно е отразено, че те не са се регистрирали, но е отчетен общ брой на присъстващи член- кооператири от девет души. Избрани са председател /В.И./ и протоколчик на събранието /П. Й./. Обявен е дневният ред, отбелязан в поканата за свикване на събранието. Не са взети решения по първите две точки. Взети са решения за  приемане на членове на Управителния съвет на Кооперация „Шуменска заря“- В.Д.И. и С.Н.П., решение за приемане на членове на Контролния съвет на Кооперация „Шуменска заря“- Т.Й.Т., Н.Д.М. и М.Р.И. и решение за насрочване на общо събрание на Кооперация „Шуменска заря“ на 25.06.2014 г. от 10.00 часа. Решенията са взети, като за тяхното приемане са гласували шест от присъстващите член-кооператори, а против- трима.

Съгласно чл.23, ал.1 от Устава на кооперацията, решенията на общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината присъстващи членове, като ал.2 гласи, че решенията за приемане, изменение и приемане на устава, по избор на членове на УС и КС, по опрощаване, отсрочване и разсрочване на парични задължения към кооперацията, по разпореждане с недвижими имоти и по преустройство и прекратяване на кооперацията се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на кооперацията. Чл.24, ал.1 от Устава предвижда, че гласуването в общото събрание е явно, освен когато законът или Устава на кооперацията предвижда да бъде тайно, а ал.2 предвижда решенията за избор на членовете на УС и КС, както и по приемането на резултатите от фин. ревизии да се вземат с тайно гласуване. В случая от представените протокол №64 се установи, че гласуването е било тайно. Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 от ЗК, решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове или пълномощници по чл. 17, освен ако по този закон или уставът предвижда друго. Както е посочено по- горе, в устава е предвидено наличието на квалифицирано мнозинство за вземане на решенията за приемане, изменение и приемане на устава, по избор на членове на УС и КС, по опрощаване, отсрочване и разсрочване на парични задължения към кооперацията, по разпореждане с недвижими имоти и по преустройство и прекратяване на кооперацията. В случая е безспорно установено, че атакуваните решения за избор на членове на УС и КС са взети въз основа на гласовете само на шестима член-кооператори. Ето защо и само на това основание, съдът счита, че тези решения противоречат на предвиденото в устава изискване за мнозинство на вземане на решенията. Както е посочено по- горе в устава се съдържа изрична и ясна уговорка за необходимото мнозинство за вземане на тези решения, а именно 2/3 от всички членове на кооперацията, което в случая не е налице. От една страна, от представените по делото писмени доказателства се установи, че общият брой на член-кооператорите при ответната кооперация е повече от твърдения от ответника /дванадесет/, като от друга страна се установи, че не са взети предвид гласовете на явили се лично и взели участие чрез пълномощници член-кооператори. Дори и да се приеме, че общият брой на член-кооператорите е дванадесет, както твърди ответника, то отново не е спазено изискването за мнозинство за вземане на решенията за избор на членове на УС и КС на кооперацията. Съдът не споделя наведените от ответника доводи, че атакуваните решения са взети при условията на чл.17, ал.2 от ЗК, при т.нар. „спадащ кворум“, тъй като в устава ясно е изразена уговорката за необходимото мнозинство за вземане на тези решения. Разпоредбата на чл.17 от ЗК е диспозитивна, т.е. за приемане на някои решения е дадена възможност в устава да се уговори нещо различно-чл. 18 от ЗК. Според последната разпоредба решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове или пълномощници по чл. 17, освен ако по този закон или уставът предвижда друго. В разглеждания казус безспорно се установи, че в устава изрично е предвидено, че решенията по избор на членове на УС и КС се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на кооперацията. Поради изложеното и само на това основание счита, че тези решения са незаконосъобразни и като такива следва да бъдат отменени.

На следващо място, съдът счита, че е опорочена и процедурата по провеждане на събранието, тъй като безспорно се установи, че не са взети предвид гласовете на участвали в събранието член-кооператори, което също е отделно и самостоятелно основание за незаконосъобразност на взетите решения. За да бъдат законосъобразни решенията на общото събрание на кооперацията, то следва последното да е законосъобразно свикано и проведено. В случая съдът приема, че чрез недопускане до участие при вземане на решенията на това общо събрание на член-кооператори е нарушено основно членствено право, а именно участие и гласуване в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от член-кооператора лице /чл.9, ал.1, т.2 от ЗК/. Предвид изложеното съдът стига до извода, че атакуваните решения са незаконосъобразни, поради което така предявените искове са основателни и следва да се уважат.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищцата Е.И.Ф., ЕГН ********** сумата от 430.00 лева, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част от исковете.  

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищцата Д.Д.Ж., ЕГН ********** сумата от 430.00 лева, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част от исковете.   

Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решенията на Кооперация “Шуменска заря”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, взети на проведено на 06.06.2014 г. общо събрание на кооперацията, както следва: 1.Решение за приемане на членове на Управителния съвет на Кооперация „Шуменска заря“- В.Д.И. и С.Н.П.; 2. Решение за приемане на членове на Контролния съвет на Кооперация „Шуменска заря“- Т.Й.Т., Н.Д.М. и М.Р.И. и 3. Решение за насрочване на общо събрание на Кооперация „Шуменска заря“ на 25.06.2014 г. от 10.00 часа, като незаконосъобразни.

ОСЪЖДА Кооперация “Шуменска заря”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Е.И.Ф., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 430.00 лева /четиристотин и тридесет лева/, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част от исковете.

ОСЪЖДА Кооперация “Шуменска заря”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 430.00 лева /четиристотин и тридесет лева/, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част от исковете.

Решението може да се обжалва пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните.

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: