Р Е Ш Е Н И Е

 

344/5.6.2017г.,       Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд                                                            седми състав

На 04 (четвърти) май                                                                    Година 2017

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                       Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Елена Пенчева,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1035 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

            Предявени са обективно и субективно съединени искове с правно основание чл. 109, ал. 1 от ЗС.

            В исковата си молба ищците Д.Б.А. и А.Д.А. твърдят, че по силата на договор за продажба от 09.06.1999 г., обективиран в нотариален акт, придобили правото на собственост върху недвижим имот, представляващ първи жилищен етаж от жилищна сграда, находяща се на адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32а, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.1. Ищците С.Я.Г. и Б.Й.Г. притежавали правото на ползване на този недвижим имот. Собственик на втория жилищен етаж в същата сграда бил ответникът А.И.И., а ползвател на същия – ответникът И.И.И.. Преди около десет години, в нарушение на строителните правила, установени в ЗУТ, последният извършил ремонт в жилището като превърнал терасата в кухня, като поставил в нея мивка, до която изградил незаконна В и К – инсталация – отклонение, представляващо прекарване на тръби от съществуващата централна инсталация на стълбището до мивката на терасата, като тръбите преминават под подовото покритие на втория етаж, по пода над всекидневната на ищците. През 2011 г. започнали течове от така поставените тръби, като мокри петна избивали по тавана и част от стената във всекидневната на ищците, което довело до наличие на постоянна влага и мухъл в тази стая. През 2015 г. течът станал още по-голям, като влагата и миризмата се увеличили. Независимо от подадените жалби до компетентни органи и проведени разговори с ответниците, същите не премахнали незаконната инсталация. Освен горното, по време на ремонта, бил извършен такъв и в банята на ответниците, като изградили в нея допълнителен канал, който обаче не поемал целия дебит на водата и същата се оттичала в банята на ищците. В резултат се наводнила и фасадата на къщата, като избили петна. На втория етаж ответниците поставили и простир за дрехи, който се намирал точно над входа на жилището на ищците, като водата капела върху преминаващите. На 31.05.2016 г. /след вписване на настоящата искова молба/ А.И. продал собствения си недвижим имот, представляващ описания втори жилищен етаж на ответниците Д.Е.В. и К.Е.В.. Именно новите двама собственика поддържали така създаденото положение, като даже започнали извършването на нов ремонт. Ищците считат, че така описаните действия на ответниците им пречат да упражняват спокойно правото си на собственост, респ. правото си на ползване върху собствения им недвижим имот.

Молят съда да постанови решение, по силата на което ответниците /вторият – при условията на евентуалност/ да бъдат осъдени да премахнат от втори жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32: от преустроената от тераса в кухня – изградената мивка, както и захранващата я ВиК инсталация, като демонтират мивката, канала за оттичане на мръсната вода, ВиК инсталацията – отклонение, представляващо прокарани тръби от съществуващата централна ВиК инсталация на стълбището до мивката на терасата; простир, разположен да източния вход на сградата; Да извършат ремонт на изградения в банята на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А“ № 32 канал и ВиК инсталация в банята по начин, преустановяващ теч в апартамента на първи жилищен етаж в сградата. кПри условията на евентуалност, в случай на отхвърляне на претенциите срещу първите двама ответника, Д. и К. Василеви да бъдат осъдени да извършат подробно описаните по-горе действия. Претендират и направените деловодни разноски.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, всеки от ответниците А.И. и И.И. подава отговор на исковата молба, с който оспорва предявените искове. И. И. сочи, че на 31.05.2016 г. синът му продал процесния недвижим имот. Оспорва обстоятелствата, изложени в исковата молба. Моли предявените искове да бъдат отхвърлени като неоснователни. Ответникът А.И. излага, че от м. януари 2013 г. живее в гр. София и че понастоящем не е собственик на апартамента, съседен на този на ищците. Ответниците Д.В. и К.В. не вземат становище по предявените искове.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от приложения нотариален акт № ***, том 2, рег. № 3559, дело № ***/1999 г. на нотариус рег. № 222 на НК е, че Б.Й.Г. и С.Я.Г. продали на Д.Б.А. (при наличие на сключен от последната граждански брак с А.Д.А.) следния недвижим имот: първи жилищен етаж от масивна жилищна сграда на ул. „П.А.“ № 32а, построена в парцел № 6986 в кв. 431 по плана на гр. Шумен, със застроена площ 120 кв.м, състоящ се от четири стаи, кухня, антре и сервизни помещения, с вход и стълбище от източната част на сградата, маза от източната част на сградата с площ 60 кв.м и таванско помещение от северната част на сградата с площ 60 кв.м и 1/2 идеална част от дворното място, което урегулирано съдържа 600 кв.м. съдът констатира от представената схема № 15-183956/15.04.2016 г. на самостоятелен обект в сграда, изд. от СГКК – Шумен, че описания етаж от сграда представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.1, с адрес на имота гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32, ет. 1, ап. 1, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, посочена в документа площ – 120 кв.м. по силата на предвиденото в цитирания по-горе нотариален акт, при сключване на сделката страните се съгласили продавачите да запазят пожизнено правото на ползване на описания недвижим имот. По делото е представен нотариален акт №***, том 9, дело № ***/1994 г. на нотариус при ШРС, от който се установява, че чрез сключен договор за дарение ответникът А.И.И. придобил правото на собственост върху втория жилищен етаж в подробно описаната жилищна сграда, понастоящем представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2. Съдът констатира от нотариален акт № ***, том 4, рег. № 5025, дело №***/31.05.2016 г. на нотариус рег. № 024 на НК, че А.И. продал на Д.Е.В. и К.Е.В. притежавания от него апартамент и идеална част от описаното дворно място, като последните придобили собствеността при квоти – 3/4 идеални части за Д. В. и 1/4 идеална част за К. В.. По делото са представени жалби от ищците С. Г. *** и РО „НСК“ – Шумен, в които същите описват изградената от първите двама ответници В и К-инсталация. В писмо № 94 11 444/12.01.2012 г. на Община Шумен се сочи, че  в остъклена тераса, находяща се в източната част на втори жилищен етаж от сградата е иззидана мивка , която е свързана с В и К инсталацията, намираща се в противоположната западна част на сградата с тръби, вградени  пода на жилището. Така изпълнената инсталация е в нарушение на чл. 40 от ЗУТ, касаещо се до направа на санитарно помещение над жилищно помещение. На собственика на имота бил даден срок до 10.01.2012 г. доброволно да премахне изпълнената в и К – инсталация.  

            Съгласно заключението на изготвената по делото съдебно-техническа експертиза от 06.10.2016 г., мивката, разположена на тераса, превърната в кухня в апартамента на втория етаж в сграда на ул. „П.А.“ № 32 в гр. Шумен, е свързана към вертикалния канализационен клон на сградата. Поради неосигурен достъп от страна на ответниците, е видима само тръбата на вътрешното стълбище. Същата е с от ПВЦ ф 50 мм, като минава окачена непосредствено под плочата на втория етаж. Връзката между тръбата и вертикалния канализационен клон не е видима и от тази връзка на стълбището не се наблюдава теч. В тази видима част на тръбата, същата е изпълнена с необходимия наклон. Положената нова ПВЦ тръба ф 50 мм изменя първоначалния В и К проект на сградата и не съответства на архитектурните проекти. Поради неосигурен достъп на 2-ри етаж не е видима връзката със съществуващата сградна водопроводна мрежа. Вещото лице не може да даде заключение, поради липсата на достъп, за наличие на наранявания по тръбите. Заключава, че в жилището на първия етаж са установени следи от теч и мухъл по тавана и стените на всекидневната, преддверието, тоалетната и банята. При огледа на вътрешното стълбище се установи наличие на новоизградена канализация, която не съответства на първоначалните В и К проекти и може да е причина за теча. За да се установи причината за теча и възможността за неговото отстраняване е необходим достъп до втори жилищен етаж. На 19.04.2017 г. вещото лице представя заключение по назначената експертиза, като след повторен опит да извърши оглед на втория жилищен етаж, същото отново не е допуснато. Допълва, че при огледа на вътрешното стълбище се установява наличие на новоизградена канализация от стария собственик и преустроена от новите собственици, която не съответства на първоначалните В и К проекти на сградата и може да е причина за теча. За да се установят направените преустройства на втори жилищен етаж и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и вероятност от поява на нови течове е необходимо осигуряване на достъп до втория етаж.

            В показанията си разпитаните като свидетели Б.Б. (внук на С. и Б. Г.) и Ж.Ж. излагат, че проблемите в жилището на ищците започнали преди около три години, когато съседите им от втория етаж извършили ремонт. Имало течове в кухнята, всекидневната, банята, като кухнята била в мухъл, а на тавана във всекидневната имало петно с диаметър около един метър и половина. Около една трета от апартамента била необитаема. Банята на съседите била разширена, а терасата им, намираща се над преддверието на първия етаж, била остъклена и превърната в кухня. Тъй като баба му и дядо му минавали през източния вход на сградата, а собствениците на втория етаж – през западния, последните поставили над входа, ползван от ищците простир за дрехи. Тъй като прането било мокро, оттам постоянно капело на главите на преминаващите отдолу хора, а мазилката се рушала.

            Предвид така визираната фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Така нареченият негаторен иск предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което може и да не накърнява владението, но ограничава, смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на имота според неговото предназначение, отдадено от собственика ѝ. В настоящото производство ищците следва да докажат, че са собственици на имота и че правото им е нарушено от ответниците. Съобразно приетото в Решение                              № 348/28.12.2011 г. по гр.д. № 1119/2010 г. I г. о. на ВКС и ограниченото вещно право на ползване подлежи на защита в същия обем, както и правото на собственост, тоест чрез претенция по чл. 109 от ЗС.

Безспорно се установи, че Д. и А. А. са собственици на недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се в гр. Шумен, ул. „П.А“ № 32 – първи жилищен етаж от масивна жилищна сграда, с идентификатор 83510.675.312.1.1, а С. и Б. Г. притежават вещното право на ползване върху същия. Тоест, и четиримата, съобразно цитираната съдебна практика, притежават активна процесуална легитимация да защитят вещното си право. Освен това, доказа се, че ответникът А.И. бил собственик на апартамента, находящ се на втория жилищен етаж в същата жилищна сграда, а ответникът И.И. бил негов ползвател. След вписването на настоящата искова молба – на 31.05.2016 г А. И. продал недвижимия имот на ответниците Д. и К. Е.

За да бъде уважен иска по чл. 109 от ЗС, ищците следва да установят кое е действието, което препятства упражняване на вещното им право, кой е автора на това действие и в какво се състои нарушението. Граматическото тълкуване на употребената глаголна форма, сочеща на резултат в сегашно време, изисква установяване на действието и съществуването му в рамките на висящия процес. Тоест, за да бъде ангажирана отговорността, следва в резултат на неоснователното действие да има позитивно изразен резултат, в смисъл на измерение на реално установено вредоносно поведение или на поддържане на такъв резултат от ответника. В случая, ищците твърдят, че неоснователните действия се изразяват в изграждане и ползване на мивка, канал за оттичане на мръсната вода, ВиК инсталация – отклонение, представляващо прокарани тръби от съществуващата централна ВиК инсталация на стълбището до мивка на терасата; простир, разположен да източния вход на сградата. От друга страна, в настоящата хипотеза е налице безспорно установен резултат от твърдяните действия на ответниците – наличие на теч, влага, мухъл по стени и тавани в собствения, респ. ползвания от ищците апартамент.

За доказване на извършените от ответниците действия, ищците ангажираха изготвяне на заключение по съдебно-техническа експертиза. Вещото лице по същата, обаче, не получи достъп от ответниците до процесния втори етаж от жилищната сграда. Поради това, в съответствие с разпоредбата на чл. 161 от ГПК, следва да се приеме, че ответниците възпрепятстват доказването, поради което следва да бъдат приети за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати доказателства, а именно: извършването от страна на ответниците на противоправни действия, изразяващи се в изграждане и ползване на мивка, канал за оттичане на мръсната вода, ВиК инсталация – отклонение, представляващо прокарани тръби от съществуващата централна ВиК инсталация на стълбището до мивка на терасата. По отношение на поставения простир над източния вход на сградата се установи, чрез разпитаните свидетели, че действително е налице поставен такъв, като ползването на същия по предназначение засяга правото на ползване на първия жилищен етаж, в частта му касаеща този вход.

Предвид приетото за установено по-горе, съдът намира, че в полза на ответниците не е налице законно основание, даващо право да осъществяват тези действия и принуждаващи последните да търпят ограничения при упражняване на правото си на собственост, респ. на ползване. Описаните фактически действия представляват неоснователни действия по смисъла на чл. 109 от ЗС.

Ищците предявяват претенциите си при условията на евентуалност, като главната е насочена срещу А.И., първата евентуална – срещу И.И., а впоследствие и евентуални срещу Д. и К. В. Съдът, като взе предвид посоченото по-горе досежно наличието на резултата от неоснователните действия в рамките на висящия процес, както и съобразно разпоредбата на чл. 235, ал. 3 от ГПК задължаваща съда да вземе предвид фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право, намира, че исковете, депозирани срещу първите двама ответници следва да бъдат отхвърлени, тъй като понастоящем именно вторите двама ответници, упражнявайки правото си на собственост и поддържайки резултата от неоснователните действия на първите, пречат на ищците да упражняват правата си на собственост и на ползване. 

Поради това, ответниците Д.В. и К.В. следва да бъдат осъдени да преустановят неоснователните си действия, засягащи правото на собственост на ищците Д.А. и А.А., и правото на ползване на С.Г. и Б.Г., а именно – да премахнат от втори жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32: от преустроената от тераса в кухня – изградената мивка, както и захранващата я ВиК инсталация, като демонтират мивката, канала за оттичане на мръсната вода, ВиК инсталацията – отклонение, представляващо прокарани тръби от съществуващата централна ВиК инсталация на стълбището до мивката на терасата и простир, разположен да източния вход на сградата; да извършат ремонт на изградения в банята на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32 канал и ВиК инсталация в банята по начин, преустановяващ теч в апартамента на първи жилищен етаж в сградата.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответниците Д. и К. Василеви следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените разноски по делото в размер на 1653,05 лв.

            На основание чл. 115, ал. 2 от ЗС, следва да бъде определен шестмесечен срок на ищците, считано от влизане в сила на настоящото решение, да извършат отбелязването му в Службата по вписванията гр. Шумен.

            Водим от горното, съдът  

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Б.А. с ЕГН **********, А.Д.А. с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, С.Я.Г. с ЕГН ********** и Б.Й.Г. с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, със съдебен адресат – адв. С.Г. *** срещу А.И.И. с ЕГН **********,***, искове с правно основание чл. 109 от Закона за собствеността, за преустановяване на неоснователните действия, засягащи правото на собственост на ищците Д.А. и А.А., и правото на ползване на С.Г. и Б.Г. върху недвижим имот, представляващ първи жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.1, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32, изразяващи се в: премахване от втори жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32: от преустроената от тераса в кухня – изградената мивка, както и захранващата я ВиК инсталация, като се демонтира мивката, канала за оттичане на мръсната вода, ВиК инсталацията – отклонение, представляващо прокарани тръби от съществуващата централна ВиК инсталация на стълбището до мивката на терасата и простир, разположен да източния вход на сградата, както и за извършване на ремонт на изградения в банята на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32 канал и ВиК инсталация в банята по начин, преустановяващ теч в апартамента на първи жилищен етаж в сградата, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Б.А. с ЕГН **********, А.Д.А. с ЕГН **********, С.Я.Г. с ЕГН ********** и Б.Й.Г. с ЕГН ********** срещу И.И.И. с ЕГН **********,***, искове с правно основание чл. 109 от Закона за собствеността, за преустановяване на неоснователните действия, засягащи правото на собственост на ищците Д.А. и А.А., и правото на ползване на С.Г. и Б.Г. върху недвижим имот, представляващ първи жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.1, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32, изразяващи се в: премахване от втори жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32: от преустроената от тераса в кухня – изградената мивка, както и захранващата я ВиК инсталация, като се демонтира мивката, канала за оттичане на мръсната вода, ВиК инсталацията – отклонение, представляващо прокарани тръби от съществуващата централна ВиК инсталация на стълбището до мивката на терасата и простир, разположен да източния вход на сградата, както и за извършване на ремонт на изградения в банята на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32 канал и ВиК инсталация в банята по начин, преустановяващ теч в апартамента на първи жилищен етаж в сградата, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.

На основание чл. 109 от Закона за собствеността, ОСЪЖДА Д.Е.В. с ЕГН ********** и К.Е.В. с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, ДА ПРЕУСТАНОВЯТ неоснователните си действия, засягащи правото на собственост на Д.Б.А. с ЕГН ********** и А.Д.А. с ЕГН **********, и правото на ползване на С.Я.Г. с ЕГН ********** и Б.Й.Г. с ЕГН ********** върху недвижим имот, представляващ първи жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.1, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32, КАТО ПРЕМАХНАТ от втори жилищен етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32: от преустроената от тераса в кухня – изградената мивка, както и захранващата я ВиК инсталация, като се демонтира мивката, канала за оттичане на мръсната вода, ВиК инсталацията – отклонение, представляващо прокарани тръби от съществуващата централна ВиК инсталация на стълбището до мивката на терасата и простир, разположен да източния вход на сградата И КАТО ИЗВЪРШАТ РЕМОНТ на изградения в банята на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.312.1.2, с адрес гр. Шумен, ул. „П.А.“ № 32 канал и ВиК инсталация в банята по начин, преустановяващ теч в апартамента на първи жилищен етаж в сградата.

            ОСЪЖДА Д.Е.В. и К.Е.В. да заплатят на Д.Б.А., Б.Й.Г., Д.Б.А. и А.Д.А. направените деловодни разноски в размер на 1653,05 лева.

            На основание чл. 115, ал. 2 от ЗС, ОПРЕДЕЛЯ шестмесечен срок на Д.А., Б.Г., Д.А. и А.А., считано от влизане в сила на настоящото решение, постановено по вписана искова молба, да извършат отбелязването му в Служба по вписванията гр. Шумен.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Шуменски окръжен съд.  

 

                                                                                              Районен съдия: