Р Е Ш Е Н И Е

 

6/6.1.2017г. , Гр.Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

 

            Шуменският районен съд, в открито заседание на петнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Б. Бойн

            при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от районният съдия гр.д. №1088 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производство във фазата по допускане на делбата.

             Настоящото производство и образувано  въз основа на предявен от М.Х.Х., ЕГН **********,*** и Р.Х.Х., ЕГН **********,*** срещу С.Т.М., ЕГН **********, с адрес: ***-та, П.Т.Т., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.Г.Х., ЕГН **********, с адрес:г*** иск за съдебна делба на недвижими имоти, представляващи седем ниви в местността **, в землището на град Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, предмет на договор за доброволна делба от 15.09.2004г., вписан в СВ Шумен вх. peг.№*** от ***г., н.д.***, том ***, акт ***, том ***, per. ***г., чиято нищожност се иска да бъде прогласена чрез обективно съединени инцидентни установителни искове на осн.чл.26 ал.1 предл.1 от ЗЗД, във връзка с чл.53 от ЗН, поради противоречие със закона, при условия на евентуалност, поради липса на предмет, на осн.чл.26 ал.2 предл.1 от ЗЗД или договорът да бъде унищожен поради измама, на осн.чл.29 от ЗЗД. В случай, че бъде отхвърлен така предявения иск за нищожност, се иска в делбената маса да бъдат включени имотите, които са били поставени в дял на общия наследодател Т. М. Х.-Г., съгласно договора за доброволна делба две ниви с площ 3.989 дка и 10,472 дка, намиращи се в землището на град Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, при квоти за първите четирима съделители  по 1/4 ид.ч. за всеки от тях. 

             На основание чл.131 от ГПК, ответниците С.М. и П.Т. са депозирали писмен отговор. Считат искът за нищожност на договора за доброволна делба за допустим и неоснователен. Правят възражение за изтекъл давностен срок по чл.74 ал.1 и 2 от ЗН. Твърдят, че са придобили по давност поставените с договора в дял на П. Х. имоти, присъединявайки нейното владение към своето за общ период от 15.09.2004г. Ответникът Т.Х. не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК.               

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното: Страните са наследници на М.Х.Х., починал на 20.10.1971г., видно от Удостоверение за наследници №664 от 29.02.2016г. и Р. И. Х., починала на 14.08.1989г., видно от Удостоверение за наследници № 662 от 29.02.2016г. Общите наследодатели били наследени от четирима преки наследника, чиито наследници са страните по делото, които са следните: 1. Г. М. Х., починала на 15.12.1953г., като според Удостоверение за наследници №4355 от 10.11.2016г. на Община Шумен, не е оставила свои преки наследници; 2. Х. М. Х., починал на 05.11.1982г., като видно от  Удостоверение за наследници №663 от 29.02.2016г. на Община Шумен, е оставил трима законни наследника- ищците по настоящото дело М.Х.Х.-син, Р.Х.Х.- дъщеря и съпруга Т.Г.Х.- ответник по делото; 3. П. М. Х., починала на 25.11.2014г., видно от Удостоверение за наследници №171 от 03.02.2015г., която оставила трима свои преки наследници- Ц. Г.Т., починала на 14.11.2012г. и ответниците по делото- С.Т.М.- дъщеря и П.Т.Т.- син и 4. Т. /С./ М. Х.-Г., починала на 08.12.2012г., която видно от Удостоверение за наследници № 48 от 09.01.2013г. не е оставила свои преки наследници. За наследодателя е представено Удостоверение за идентичност на лице с различни имена №000395 от 11.05.2010г.

           Установи се, че ищците и ответниците са били съсобственици на множество недвижими имоти, за част от които има постановен съдебен акт на РС-гр.Варна в първа фаза на съдебна делба. В настоящото производство се иска делба на земеделски земи- две ниви с номера 007004 и 007005, възстановени с Решение №10-1 от 30.03.1999г. и Решение №10-1РС от 01.06.2004г. на ПК в гр.Шумен на наследниците на М.Х.Х. и находящи се в землището на гр.Шумен, местност ***, като същите са били предмет на Договор за доброволна делба от 15.09.2004г. вписан в СВ Шумен вх. peг.№ *** от ***г., н.д.***, том ***, акт ***, том ***, per. ***г., с който земите били възложени в индивидуални дялове на съделителите.

           По реда на чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ ОС-гр.Шумен, се е произнесъл с Решение от 08.07.2003г. и е признал правото за възстановяване на собствеността на наследниците на М.Х. върху земеделски земи в размер на 10,4 дка. или общо подлежащите на възстановяване земи били 46,4 дка. Видно от приложените доказателства, след сключването на Предварителен договор от 01.02.1959г., общия наследодател установил владение върху тях, а след смъртта му неговите наследници до отчуждаването на имота на 04.08.1983г. В решението се приема, че имотите били придобити по силата на давностно владение от наследниците на М.Х..

           Страни по договора за доброволна делба, който е оспорен по делото, били П. Х., С. Г. и ищците Т.Х., М.Х. и Р.Х.. Видно от Удостоверение № 97 от 23.10.1971г. първият съделител П. Х. се е отказала от останалото от баща й наследство непосредствено след негова смърт, като отказът бил надлежно вписан в специалната книга при РС-гр.Шумен. Съдът намира, че П. Х., освен като наследник на своята майка е участвала като съделител в проведената доброволна делба и на собствено основание, понеже от всички събрани доказателства не се установи същата да е изключена от кръга наследници, за които е признато правото на собственост на земеделските земи с горепосоченото съдебно решение. Отделно същата е владяла своя индивидуален дял от сключване на договора през 15.09.2004г. до смъртта си на 25.11.2014г. или повече от десет години.

           По предявените искове за прогласяване на нищожност на осн.чл.26 ал.1 предл.1 от ЗЗД, във връзка с чл.53 от ЗН, поради противоречие със закона и при условия на евентуалност, поради липса на предмет, на осн. чл.26 ал.2 предл.1 от ЗЗД и за унищожаемост на договора поради измама, на осн.чл.29 от ЗЗД, съдът намира същите за неоснователни, поради гореизложените съображения, които обуславят липса на предпоставките в закона за нищожност и унищожаемост. Нищожността на договора, като вид недействителност/наред с унищожаемостта/, регламентирана в българското право, е налице, когато същият страда от толкова съществени пороци, че не може да породи правното си действие от момента на сключването. По делото не се установи Договора за доброволна делба да противоречи на закона, да няма предмет и ищците да са били подведени при сключването му от ответниците, които не са участвали в него или трето лице, поради което същия е породил вещно-правни последици, като е прекратил съсобствеността между страните.  Имотите, които страните са получили, не следва да бъдат включени в делбената маса по делото.

           По отношение на искът за делба на имотите, собственост на починалата дъщеря на общия наследодател С. Г., посочени в Договора за доброволна делба, същите следва да бъдат допуснати до делба при следните дялове между съделителите М.Х.Х., Р.Х.Х., С.Т.М. и П.Т.Т., съответстващи на наследствения им дял, както следва- по ¼ ид.ч. за всеки от тях.

          В делбената маса не са включени други недвижими имоти и движими вещи.

           На основание чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК и Инструкция №18 от 14.10.1992г., ищците следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на Районен съд-Шумен държавна такса по отхвърления иск за делба в размер на 100 лева.

            Водим от горното, съдът

Р  Е Ш И:

 

             ОТХВЪРЛЯ предявените обективно съединени установителни и конститутивни искове от М.Х.Х., ЕГН **********,*** и Р.Х.Х., ЕГН **********,*** срещу С.Т.М., ЕГН **********, с адрес: ***-та, П.Т.Т., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.Г.Х., ЕГН **********, с адрес: *** за прогласяване на нищожност на осн.чл.26 ал.1 предл.1 от ЗЗД, във връзка с чл.53 от ЗН, поради противоречие със закона и поради липса на предмет, на осн. чл.26 ал.2 предл.1 от ЗЗД и за унищожаемост поради измама, на осн.чл.29 от ЗЗД на Договор за доброволна делба от 15.09.2004г. вписан в СВ Шумен вх. peг.№ *** от ***г., н.д.***, том ***, акт ***, том ***, per. ***г., като неоснователни.

           ОТХВЪРЛЯ предявения иск за съдебна делба от М.Х.Х., ЕГН **********,*** и Р.Х.Х., ЕГН **********,*** срещу С.Т.М., ЕГН **********, с адрес: ***-та, П.Т.Т., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.Г.Х., ЕГН **********, с адрес: *** като законни наследници на М.Х.Х., починал на 20.10.1971г. на недвижими имоти предмет на Договор за доброволна делба от 15.09.2004г. вписан в СВ Шумен вх. peг.№*** от ***г., н.д.***, том ***, акт ***, том ***, per. ***г., като неоснователен.

 

            ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.Х.Х., ЕГН **********,***; Р.Х.Х., ЕГН **********,***; С.Т.М., ЕГН **********, с адрес: ***-та и П.Т.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, като законни наследници на Т. /С./ М. Х., починала на 08.12.2012г., на следните недвижими имоти, находящи се в землището на град Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен:

1.      НИВА с площ 3.989 дка, 4-та категория, в местността ***, имот №007018, при граници: № 007019, № 007032 и № 007013, в землището на град Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, поземлен имот, който съгласно Кадастралната карта на град Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен е с идентификатор № 83510.7.18, местност ***, с площ 3993 кв.м. трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, съседи: №№ 83510.348.41, № 83510.7.19, 83510.7.13, № 83510.62.32, съгл. Скица № 15-79096-18.02.2016 г. на СГКК Шумен;

2.      НИВА с площ 10,472 дка, 4-та категория, в местността ***, имот 007014, при граници: № 007015, № 523 и № 007008, № 965, № 62032, 7013, в землището на град Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, поземлен имот, който съгласно Кадастралната карта на град Шумен, общ.Шумен. обл.Шумен е с идентификатор 83510.7.14, местност ***, с площ 10471 кв.м. трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, съседи: 83510.62.32, 83510.7.13, 83510.7.15, № 83510.7.23, № 83510.7.8, 83510.7.22, съгласно Скица N9 15-79092-18.02.2016 г. на СГКК Шумен;

 

             ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: за съделителите М.Х.Х.- ¼ ид.ч; Р.Х.Х.- ¼ ид.ч; С.Т.М.- ¼ ид.ч и П.Т.Т.- ¼ ид.ч.

ОСЪЖДА М.Х.Х., ЕГН ********** и Р.Х.Х., ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на РС- гр.Шумен в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса 100лв./сто лева/ за отхвърления частично иск за съдебна делба.

 

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред ШОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: