Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

51/31.1.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на тридесети януари 2017 година

в публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: С. Л.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1269/2016г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Иск за делба на недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускане.  

Искова молба от И.Г.И., ЕГН : **********, с адрес ***; С.Г.К., ЕГН : **********, с адрес ***7; К.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***; Д.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***9 и А.Г.Т., ЕГН : **********, с адрес ***, срещу Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, с адрес ***, с посочено правно основание делба на съсобствени имоти.

Ищците сочат, че с ответниците, били съсобственици на следните недвижими имоти – земеделска земя :

1. НИВА от 9.982 дка, четвърта категория, в местността  „***“,  имот 004017 по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10923.4.17 по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ от 9981 кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: 10923.4.18, 10923.4.46, 10923.4.16, 10923.4.7;

2. НИВА от 31.913 дка, трета категория, в местността***“, имот 012002 по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10923.12.2 по КК на село ***, с адрес на имота: местност***“, с площ от 31910 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: 10923.20.18, 10923.60.4, 10923.12.3, 10923.47.135, 10923.12.1.

3. ЛОЗЕ от 0.940 дка, шеста категория, в местността „***“, имот 075030 по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10923.75.30 по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ  от 940 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, при съседи: 10923.75.57, 10923.75.29, 10923.75.45, 10923.75.31.

Тъй като не могли да го поделят доброволно, извън съдебно, ищецът желае същите, да бъдат допуснати до делба, между тях при следните квоти : по 6/96 ид.ч. за И.Г.И.; С.Г.К. и А.Г.Т.; по 3/96 ид.ч. за К.А.К. и Д.А.К.; 8/96 ид.ч. за Г.Й.Г. и 64/96 ид.ч. за Г.Й.Г. и П. Р.Г., в режим на СИО.

В срока за отговор на исковата молба, ответниците, редовно уведомени, не подават отговори.

Така депозираната молба е допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения :

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

 

Видно от представеното по делото удостоверение за наследници с № 75/09.11.2015г. на Кметство с. ***, Община Шумен, е че Т.Р.М., е починал на 29.03.1974г., оставяйки за законни наследници четирите си деца – Р.Т.Р., починал на 23.07.1976г.; Я.Т.С., починала на 20.01.2005г.; Р.Т. Г., починала на 26.02.2003г./първите двама ищци нейни син и дъщеря, а останалите трима – внуци/ и Й.Т.П., починала на 22.12.2002г., наследниците на които получаващи равен дял от наследството – чл. 5, ал. 1 от ЗН, по ¼ ид.ч.. С поредица сделки/покупко-продажба/, чрез пълномощник, ответникът, докато се намирал в законен брак с ответницата придобил от наследниците на Р.Т.Р., Я.Т.С. и Й.Т.П. 8/12 ид.ч. от делбените имоти – НА № 49 по НД № 1392/2015г. на нотариус № 024, с район на действие този на ШРС и НА № 87 по НД № 1589/2015г. на нотариус № 024, с район на действие този на ШРС. По договор за дарение, придобил от наследник на Я.Т.С. 1/12 ид.ч. от делбените имоти – НА № 198 по НД № 1352/2015г. на нотариус № 024, с район на действие този на ШРС.

Процесните земеделски земи били възстановени на наследниците на Т.Р.М. с Решение № 13-2/19.09.1994г. на поземлена комисия – Община Шумен.

Така приетото за установено от фактическа страна, доведе настоящият състав, до следните изводи :

Процесната земеделска земя е съсобствена на страните, като делбата следва да се допусне при следните квоти : по 3/36 ид.ч. за И.Г.И., ЕГН : ********** и С.Г.К., ЕГН : **********; по 1/36 ид.ч. за К.А.К., ЕГН : **********; Д.А.К., ЕГН : ********** и А.Г.Т., ЕГН : **********; 3/36 ид.ч. за Г.Й.Г., ЕГН : ********** и 24/36 ид.ч. за Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : ********** в режим на СИО. Във връзка със съсобствеността и страните в производството, за отбелязване е, че поради разпоредбата на чл. 10 от ЗН, в делбата, не следва да участва еднокръвната сестра/С.П. Д./ на починалата преди майка си/Р.Р.Т./ единствена нейна низходяща – Е.П.К..

 

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА до делба между И.Г.И., ЕГН : **********, с адрес ***; С.Г.К., ЕГН : **********, с адрес ***7; К.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***; Д.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***9; А.Г.Т., ЕГН : **********, с адрес ***; Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, двамата с адрес ***, следните недвижими имоти – земеделска земя :

1. НИВА от 9.982 дка, четвърта категория, в местността  „***“,  имот 004017 по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10923.4.17 по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ от 9981 кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: 10923.4.18, 10923.4.46, 10923.4.16, 10923.4.7;

2. НИВА от 31.913 дка, трета категория, в местността „***“, имот 012002 по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10923.12.2 по КК на село ***, с адрес на имота: местност „***“, с площ от 31910 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: 10923.20.18, 10923.60.4, 10923.12.3, 10923.47.135, 10923.12.1.

3. ЛОЗЕ от 0.940 дка, шеста категория, в местността „***“, имот 075030 по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10923.75.30 по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ  от 940 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, при съседи: 10923.75.57, 10923.75.29, 10923.75.45, 10923.75.31,

ПРИ  КВОТИ : 3/36 ид.ч. за И.Г.И., ЕГН : **********; 3/36 ид.ч. С.Г.К., ЕГН : **********; 1/36 ид.ч. за К.А.К., ЕГН : **********; 1/36 ид.ч. за Д.А.К., ЕГН : **********; 1/36 ид.ч. за А.Г.Т., ЕГН : **********; 3/36 ид.ч. за Г.Й.Г., ЕГН : ********** и 24/36 ид.ч. за Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : ********** в режим на СИО.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Шумен,  в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: