Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

677/19.9.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на осемнадесети септември 2017 година

в публично заседание в следния състав:

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1269/2016г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство за делба, във фаза на извършването.  

С Решения № 51/31.01.2017г. и № 360/09.06.2017г. по описа на ШРС, по настоящото дело, до делба са допуснати следните недвижими имоти – земеделска земя:

1. НИВА от 9.982 дка, четвърта категория, в местността  „***“,  имот № *** по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ от 9981 кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: ***;

2. НИВА от 31.913 дка, трета категория, в местността „***“, имот № *** по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по КК на село ***, с адрес на имота: местност „***“, с площ от 31910 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: ***.

3. ЛОЗЕ от 0.940 дка, шеста категория, в местността „***“, имот № *** по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ  от 940 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, при съседи: ***, при  квоти : 6/96 ид.ч. за И.Г.И., ЕГН : **********; 6/96 ид.ч. С.Г.К., ЕГН : **********; 3/96 ид.ч. за К.А.К., ЕГН : **********; 3/96 ид.ч. за Д.А.К., ЕГН : **********; 6/96 ид.ч. за А.Г.Т., ЕГН : **********; 8/96 ид.ч. за Г.Й.Г., ЕГН : ********** и 64/96 ид.ч. за Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : ********** в режим на СИО.

По начина за извършване на делбата, към така описаните недвижими имоти е заявено искане, това да стане, чрез разпределение от съда, като ищците получат имот в общ дял.

Не са предявени и приети за съвместно разглеждане претенции по сметки, по реда на чл. 346 ГПК.

От фактическа страна в производството се установи следното: Според заключението на вещото лице, по допуснатата СТЕ, прието от съда, като компетентно и обективно дадено, и неоспорено от страните, се установява, че процесните недвижими имоти се явяват поделяеми, съобразно квотите на страните, разпоредбите на ЗН и ЗСПЗ, като общата им стойност възлиза на 46152,74 лева, а стойността на дяловете е както следва : за И.Г.И. – 2884,50 лева – 6/96 ид.ч.; за С.Г.К. – 2884,50 лева – 6/96 ид.ч.; за А.Г.Т. – 2884,50 лева – 6/96 ид.ч.; за К.А.К. – 1442,25 лева – 3/96 ид.ч.; за Д.А.К. – 1442,25 лева – 3/96 ид.ч.; за Г.Й.Г. – 3846,06 лева – 8/96 ид.ч. и за Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : ********** в режим на СИО – 30768,49 лева – 64/96 ид.ч..

Така приетата фактическа обстановка, доведе до следните изводи :

За извършване на делбата по реда на чл. 353 от ГПК, е необходимо наличие в делбената маса, на достатъчно имоти, от които за всеки съделител може да бъде отреден дял в натура, и съставянето на дяловете, и тегленето на жребий би се оказало невъзможно или много неудобно. Такава невъзможност е налице, когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ или стойност, а същевременно частите на съделителите са различни. Настоящият случаи е именно такъв, видно от влязлото в сила решение, в първа фаза на производството. До делба са допуснати различни по площ, категория и стойност недвижими имоти, между седем съделители, като квотите им са различни. ГПК, предвижда делба да се извършва по някой, от предвидените в него способи, но не при комбиниране на няколко от тях. Това, че част от съделителите са с равни квоти, не означава че те следва да теглят жребии, а другите да получат имот, чрез разпределение по реда на чл. 353 ГПК.

Поради това настоящият състав, вземайки в предвид местоположението, категорията и стойността на новообразуваните, съгласно одобрените скици – проект, от СГКК Шумен, неразделна част от заключението на вещото лице, имоти, квотите на страните, счита, че следва, допуснатите до делба земеделски земи, да бъдат разпределени между тях, както следва :

 

За И.Г.И., ЕГН : **********, С.Г.К., ЕГН : **********, К.А.К., ЕГН : **********, Д.А.К., ЕГН : ********** и А.Г.Т., ЕГН : **********, в общ дял – новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № ***, с площ 10708 кв.м., находящ се в землището на с. ***, местност „***“, трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване : за полски култури, при съседи: ПИ с № ***, на стойност 11639,60 лева.

 

За Г.Й.Г., ЕГН : ********** – новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № ***, с площ 3570 кв.м., находящ се в землището на с. ***, местност „***“, трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване : за полски култури, при съседи: ПИ с № ***; ***, на стойност 3880,59 лева.

 

За Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : ********** в режим на СИО – 1. новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № ***, с площ 17635 кв.м., находящ се в землището на с. ***, местност „***“, трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване : за полски култури, при съседи: ПИ с № ***; ***, на стойност 19169,25 лева; 2. НИВА от 9.982 дка, четвърта категория, в местността  „***“,  имот № *** по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ от 9981 кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: ***, на стойност 10850,43 лева и 3. ЛОЗЕ от 0.940 дка, шеста категория, в местността „***“, имот № *** по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ  от 940 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, при съседи: ***, на стойност 612,88 лева.

Тъй като Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, получават 135,95 лева по малко от стойността на дела им, сумата за уравнение следва да им се заплати от ищците – 101,42 лева и от Г.Й.Г. – 34,53 лева.

На основание чл. 355 от ГПК страните следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса съобразно стойността на дяловете им, по сметка на ШРС, както следва : И.Г.И., ЕГН : **********, С.Г.К., ЕГН : ********** и А.Г.Т., ЕГН : ********** – всеки по 115,38; ; Г.Й.Г., ЕГН : ********** – 153,84 лева; К.А.К., ЕГН : ********** и Д.А.К., ЕГН : ********** – всеки по 57,69 лева и Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : ********** – 1230,74 лева.

Ответниците, съобразно дяловете си, следва да заплатят на ищцата А.Г.Т. сумата от 270 лева разноски в производството.

 

Водим от горното и на посочените основания, съдът

 

                                                       Р   Е  Ш  И  :

 

       ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на        И.Г.И., ЕГН : **********, с адрес ***; С.Г.К., ЕГН : **********, с адрес ***7; К.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***; Д.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***9 и А.Г.Т., ЕГН : **********, с адрес *** – Новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № ***, с площ 10708 кв.м., находящ се в землището на с. ***, местност „***“, трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване : за полски култури, при съседи: ПИ с № ***, на стойност 11639,60 лева.

 

       ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Й.Г., ЕГН : **********, с адрес *** - новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № ***, с площ 3570 кв.м., находящ се в землището на с. ***, местност „***“, трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване : за полски култури, при съседи: ПИ с № ***; ***, на стойност 3880,59 лева.

 

       ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, с адрес ***, в режим на СИО - 1. новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № ***, с площ 17635 кв.м., находящ се в землището на с. ***, местност „***“, трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване : за полски култури, при съседи: ПИ с № ***; ***, на стойност 19169,25 лева; 2. НИВА от 9.982 дка, четвърта категория, в местността  „***“,  имот № *** по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ от 9981 кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при съседи: ***, на стойност 10850,43 лева и 3. ЛОЗЕ от 0.940 дка, шеста категория, в местността „***“, имот № *** по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ  от 940 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, при съседи: ***, на стойност 612,88 лева.

 

ОСЪЖДА И.Г.И., ЕГН : **********, с адрес ***; С.Г.К., ЕГН : **********, с адрес ***7; К.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***; Д.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***9 и А.Г.Т., ЕГН : **********, с адрес *** да заплатят на Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, с адрес ***, за уравнение на дела им сумата от 101,42 лева.

 

ОСЪЖДА Г.Й.Г., ЕГН : **********, с адрес *** да заплати на Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, с адрес ***, за уравнение на дела им сумата от 34,53 лева.

 

ОСЪЖДА страните да заплатят, по сметка на ШРС, държавна такса върху стойността на дяловете си както следва : И.Г.И., ЕГН : **********, С.Г.К., ЕГН : ********** и А.Г.Т., ЕГН : ********** – всеки по 115,38; ; Г.Й.Г., ЕГН : ********** – 153,84 лева; К.А.К., ЕГН : ********** и Д.А.К., ЕГН : ********** – всеки по 57,69 лева и Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : ********** – 1230,74 лева.

 

ОСЪЖДА Г.Й.Г., ЕГН : **********, с адрес *** да заплати на А.Г.Т., ЕГН : ********** сумата от 30 лева разноски в производството.

 

ОСЪЖДА Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплатят солидарно на А.Г.Т., ЕГН : ********** сумата от 240 лева разноски в производството.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Шумен, в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: