Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

525/10.8.2017г. , гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, в публичното заседание на  двадесет и пети юли   ,   през две хиляди и седемнадесета    година,  в състав:

                                                                                                          СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  М.Н.    , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №1112  по описа за 2017  г., за да се произнесе взе предвид:

Предявени са обективно съединени искове по чл.344, ал.1, т., 2 и  3 от КТ

Депозирана е искова молба от Ю.М.К. , ЕГН ********** , адрес *** срещу помощно училище „Васил Друмев „ гр.Шумен , БУЛСТАТ *** , седалище : гр.Шумен , ул.***, представлявано от М.Х. П. , в която посочва , че е работела в ответното училище , считано от 1993г.  и към 07.04.2017г. е била класен ръководител на детето М. Р. А. .  На 07.03.2017г. се състоял инцидент , който подробно е описан от ищцата , в резултат на което детето се оказало , че отсъства от училище . За горното била образувана дисциплинарна преписка и извършено дисциплинарното и уволнение със Заповед 182/07.04.2017г.  Твърди , че уволнението е незаконосъобразно , т.к. не е извършила визираното в заповедта за уволнение дисциплинарно нарушение „тежко нарушение на  трудовата дисциплина – неизпълнение на разпореждания на работодателя  , разпоредени в заповедни и други вътрешни нормативни актове . Не е спазена процедурата по налагане на дисциплинарно наказание , а именно не са поискани по надлежен ред обяснения . Също твърди , че не  са част  от трудовите и задължения , действията за които и е вменена вина за извършване на дисциплинарно нарушение . Заявява , че самата заповед е немотивирана и фактическите твърдения изложени в нея са противоречиви . Съобразно изложеното моли да бъде постановено решение , по силата на което да бъде отменено като незаконно уволнението и бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност , както и ответникът да бъде осъден за и заплати обезщетение по чл.225 , ал.1 от КТ , за период от не повече от шест месеца , в размер на 5 933,40 лева , Претендира присъждане на извършените деловодни разноски .

В отговора по чл.131 от ГПК , ответникът оспорва искове , заявява , че са спазени всички формални и материални изисквания за налагане на дисциплинарното наказание – уволнение .

Съдът въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства прие за установено от фактическа и правна страна следното : По делото не е спорно и се доказва от представените писмени доказателства (ЛТД) , че считано до 07.04.2017г. ищцата е работила в ответното училище , като е замела длъжността „старши учител на деца с умствена изостаналост“. На посочената дата и е връчена Заповед 182/07.04.2017г.  на Директора на  ПУ „В.Друмев“ гр.Шумен , съгласно която и е наложено наказание „дисциплинарно уволнение“ , на основание чл.330 , ал.2 , т.6  , във вр. с чл.190 , ал.1 , т.7 и чл.188 , т.3 от КТ - за тежки нарушения на трудовата дисциплина .  На първо място следва да се разгледа възражението на ищцата , че не и е предоставена възможност да представи обяснения във връзка с вмененото и нарушение  на трудовата дисциплина , каквото е императивното изискване  на чл.193 , ал.1 от КТ .Ищцата не оспорва , че до знанието е достигнало съдържанието на Заповед №366/07.03.2017г. на Директора , с която и е разпоредено  , в срок до 15,00 часа , на 07.03.2017г.  да даде  писмени обяснения във връзка с изчезването на ученика Мартин Росенов  , както и  не оспорва , че на 08.03.2017г. и е връчено Писмо искане изх.№505/08.03.2017г. , но счита , че първият документ по същество не  и дава възможност за даване на обяснения , т.к.  от него не става ясно , че е инициирано дисциплинарно производство ,  от друга страна цитираното писмо и предоставя неприемливо кратък срок за обяснения , с което е нарушено правото и на защита . Съдът намира за основателно становището на ищеца , че Заповед №366/07.03.2017г. на Директора не може да се възприеме като извършено действие на работодателя , във връзка с даване на обяснения по чл.193 , ал.1 от КТ  , но намира , че с Писмо искане изх.№505/08.03.2017г. , той е изпълнил задължението си , съгласно цитираната правна норма . В съдържанието на писмото  изрично е посочено ,  че искането е на основание текста на чл.193 , ал.1 от КТ и  ситуацията относно която се искат обясненията е посочена достатъчно ясно и недвусмислено . В закона не е въведена детайлна процедура относно предоставянето на възможност да се изслуша работника или да се приемат обясненията му , затова при преценка на действията на работодателя , следва да се изхожда от принципа , че това е изискване е  свързано с правото на работника да се защити и      и същевременно, за да се даде възможност на работодателя да прецени всички обстоятелства, свързани с констатираното дисциплинарно нарушение. На работника следва да бъде предоставена реална възможност да даде обяснения за нарушението, която възможност като време е различна в зависимост от конкретните обстоятелства. Когато исканите обяснения са относно обстоятелства - действия или бездействия на работника от сравнително отдалечен период от време или налагат работникът да извърши определени справки, проверка на документи и пр., срокът за обяснения трябва да е съобразен с реалните възможности на работника да ги даде. Когато обаче обясненията са за действия или бездействия, които не налагат обстойна проверка на минали събития, то наказанието може да бъде наложено и непосредствено след като работодателят е поискал от работника обяснения и такива не са били дадени. (Решение № 221 от 30.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 7639/2013 г., IV г. о., ГК ). В настоящият случай нарушението е извършено предходния ден , доколкото се касае само за  действия извършени лично от ищцата , поведението и не е свързано със съставяне на документи или други дейности изискващи  справка . Следва да се посочи , че и към настоящият момент ищцата поддържа същата фактическа обстановка , която е изложила в обясненията , ето защо счита , че и е била предоставена възможност да се защити в пълен обем .

Следващото възражение на ищцата е , че процесната заповед е немотивирана . Съдът счита , че заповедта съдържа всички задължителни реквизити по чл.195 , ал.1 от КТ , налице е пълно и точно посочване на фактическата обстановка – дата , място на извършване на нарушението ,  наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

            Независимо от посочените по-горе формални нарушения на процедурата по налагане на дисциплинарно наказание , ищецът въпреки , че не оспорва установената в заповедта за уволнение фактическа обстановка , твърди , че действията му не представляват тежки нарушения на трудовата дисциплина . Първото и основно възражение в тази насока е , че към момента на инцидента ( напускането на учениците на територията на училището) , той не е имал задължение да  осъществи действия във връзка с издирването им .  Според трудовия си договор , ищцата е на пълно работно време  , като съгласно Заповед №28/15.09.2017г. на Директора на училището  всеки старши учител (каквато е и ищцата ) има работно време  от 8,00 до 13,00 часа  . Посоченото опровергава твърденията на ищцата , че на процесната дата – 07.04.2017г. , преди започването на третия учебен час от 09,50 часа , тя не е следвало да изпълнява задълженията свързани с длъжността и .   Ищцата твърди , че т.к. в училището не съществува график за дежурство ,  посочената заповед не е приложима .  В първия абзац на заповедта , както беше посочено по-горе , няма въведено допълнително условие старшият учител да е дежурен , напротив  посоченото работно време  от 08,00  до 13,00 часа е ежедневно , в следващия абзац на заповедта има  направено уточнение , касаещо дежурството на учителите , а именно въведен е по ранен начален час на работното време – 07,00 часа , което в случая е ирелевантно  .  До знанието на ищцата е сведено съдържанието и на Заповед №24/15.09.2016г. на Директора ,  според която по време на междучасията учениците  трябва да бъдат обгрижвани от класния ръководител и учителя преподавал часа преди междучасието . Безспорно е , че тя е била класен ръководител на детето М. Р. , както беше прието  от съда , длъжна е била да бъде на работа от 08,00 часа  , от което следва извода , че по време на междучасието , когато са се случили процесните събития , тя е била длъжна да  обгрижва децата , включително и М. Р.  . В заповедта не дадена дефиниция на „обгрижването „  , но нормалната житейска логика сочи , че се касае за действия , които да предотвратят опасности за здравето и живота на учениците .  Последното задължение изрично е обективирано и в Заповед №79/15.09.2017г. на Директора  , а съгласно Заповед №364/02.03.2017г.  , при възникнал инцидент , следва да бъде уведомен Директора на училището .

Последното възражение на ищцата е , че по обективни причини не е изпълнила вменените и от посочените заповеди задължения . Заявява , че за да търси напусналия ученик е трябвало да остави останалите ученици без надзор , както и , че не е уведомила Директора защото се е намирал в съвещание . Според съда се касае за субективни пречки  , които ищцата не е положила усилия  да преодолее , с което не изпълнила служебните си задължения . Поради обстоятелството , че от неизпълнението  на трудовите и задължения са настъпили сериозни последици за здравето и живота на детето , съдът намира ,  че поведението по ищцата изцяло покрива състава на дисциплинарното нарушение по чл.190 , ал.1 , т.7 от КТ  , ето защо  процесната заповед се явява законосъобразна , съответно предявеният иск за отмяната и неоснователен.

                Поради неоснователността на главния  иск по чл.344 , ал.1 , т.1 от КТ , такива се явяват и акцесорните по чл.344 , ал.1 , т.2 и 3 от КТ .

На основание чл.78 , ал.3 от ГПК , ищецът дължи на ответника деловодни разноски в размер на 656,50 лева .

Водим от горното съдът ,  

Р     Е     Ш     И:

           

ОТХВЪРЛЯ предявените от Ю.М.К. , ЕГН ********** , адрес *** срещу Помощно училище „Васил Друмев „ гр.Шумен , БУЛСТАТ *** , седалище : гр.Шумен , ул.***, представлявано от М.Х. П. , искове по чл.344, ал.1, т.1  , 2  и 3 от КТ и чл.86 , ал.1  от ЗЗД  , както следва :

-                              за признаване за незаконно уволнението и   и отмяна на Заповед 182/07.04.2017г.  на Директора на  ПУ „В.Друмев“ гр.Шумен  , с която е извършено

-                              възстановяването и   на заеманата преди уволнението и длъжност в ответното училище  -  „страши учител на деца с умствена изостаналост “

-                              осъждането на ответника Помощно училище „Васил Друмев „ гр.Шумен , БУЛСТАТ *** ,  да и  заплати обезщетение по чл.225 ал.1 от КТ , за период от шест месеца , в размер на 5 933,40 (пет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиридесет ст.) лева

ОСЪЖДА Ю.М.К. , ЕГН ********** да заплати на  Помощно училище „Васил Друмев „ гр.Шумен , БУЛСТАТ *** ,  сумата 656,50 (шестстотин петдесет и шест лева и петдесет ст. ) лева – деловодни разноски .

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му – 10.08.2017г.

 

                                                                                                           СЪДИЯ: