Р Е Ш Е Н И Е

 

490/1.8.2017г. ,  гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито заседание, на дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: Л. Григорова  

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 1287 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявен е конститутивен иск, с правно основание чл.58 от ЗК.

В исковата си молба до съда ищецът Д.Д.Ж., ЕГН **********, адрес: ***, чрез адв. Р.С. от ШАК, с адрес: ***, излага, че е член-кооператор при ответника Кооперация “Ш.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***. Сочи се в молбата, че на 27.04.2017 г. получила по пощата писмо от председателя на кооперацията, с което я уведомявали, че с решение на УС на кооперацията, на основание чл.8, ал.1 и ал.2 от Устава и чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗК й е наложено наказание „Забележка“. Причината за налагане на наказанието е, че не била внесла дялова вноска. Ищцата счита това решение за неправилно, поради което счита, че следва да бъде отменено. Излага твърдения, че е учредител на кооперацията, като от датата на учредяването до датата на предявяване на иска е член-кооператор, който няма задължения към кооперацията. Твърди, че преди налагане на процесното наказание, председателят на кооперацията й бил поискал документ, с който да удостовери, че е внесла дяловата си вноска, какъвто документ ищцата нямало как да представи, тъй като се касаело за време от преди 25 години /от когато е учредена кооперацията/. Ищцата твърди, че е изпълнила задължението си за внасяне на дялова вноска още към датата на учредяване на кооперацията. Ето защо счита, че не са налице предпоставки за налагане на наказание „Забележка“, поради което моли съда да постанови решение, по силата на което да се признае за незаконосъобразно и отмени решение, взето на 04.04.2017 г. от УС на ответната кооперация, с което й е е наложено наказание „Забележка“. Претендира и разноски.

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответникът, депозира отговор, в който сочи, че счита предявения иск за неоснователен, излагайки аргументи. Претендира и разноски.

При повторна преценка допустимостта на иска, съдът съобрази следното: Съгласно разпоредбите на чл.58, ал.1 и ал.2 от ЗК, решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й, като искът може да се предяви от всеки член на кооперацията, от контролния съвет, от кооперативния съюз, в който членува кооперацията, или от прокурора. Ето защо, ищецът, в качеството си на член– кооператор в ответната кооперация към датата на вземане на атакуваното решение, който факт, предвид ангажираните по делото доказателства е безспорно установен, е активно легитимиран да оспори решенията, взети от орган на кооперацията, какъвто е управителният съвет, на основание чл. 58, ал.2, пр. І-во от ЗК.

Относно преклузивния срок за предявяване на иска: Съгласно, чл. 58, ал.3 и ал. 5 от ЗК, искът се предявява в двуседмичен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от приемане на решението или извършване на действието. Имайки предвид датата, на която е взето атакуваното решение, респ. датата, на която ищцата е узнала за решението и датата, на която е депозирана настоящата искова молба в съда, счита, че този преклузивен срок е спазен. Поради изложеното заключава, че така предявените искове са допустими и следва да се разгледат по същество.

           От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

Няма спор, че считано от учредяването на ответната кооперация ищцата е член-кооператор. Няма спор, че същата е и един от учредителите на кооперацията. Соченото се установява и от представените по делото писмени доказателства.  Видно от представения по делото частно заверен препис от писмо с №44/13.02.2017 г., с автор председателя на ответната кооперация, адресирано до ищцата, се установи, че на същата е поискано в седемдневен срок от получаване на писмото да представи документ за внесена дялова вноска като член-кооператор. От заверен препис от писмо с №62/23.02.2017 г. става ясно, че ищцата е дала писмен отговор на така отправеното искане, като е заявила, че е внесла всички дължими от нея към кооперацията вноски при учредяване на кооперацията. На 04.04.2017 г., на заседание на УС на ответника е констатирано, че по отношение на ищцата липсва внесена дялова вноска, като същата, по повод отправено към нея искане, не е представила документ, удостоверяващ изпълнение на това й задължение. Предвид изложеното УС е направил заключение, че същата грубо е нарушила устава на кооперацията- чл.7, ал.3, т.2 във вр. с чл.13, ал.1, ал.2, както и чл.10, ал.1, т.3, във вр. с чл.31, ал.1 от ЗК, поради което й е наложено наказание „Забележка“. В горецитирания протокол е отбелязано, че ищцата е сред учредителите на кооперацията и има направена встъпителна вноска, в размер на 0, 50 лева, но не е внесла дялова вноска в размер на 100.00 лева. От представения по делото заверен препис от устав на Кооперация “Шуменска заря”, приет към датата на учредяване на кооперацията /18.12.1992 г./, се установи, че за член-кооператорите са предвидени встъпителна вноска от 100.00 лева и дялова вноска до 1000 лева /кратни на сто лева/, въз основа на които се получава дивиденти от печалбата. Както стана ясно от изложеното по- горе, няма спор, че ищцата към датата на учредяване на кооперацията е внесла сума в общ размер от 0, 50 лева /преди деноминацията, равняващи се на 500.00 лева/. Безспорно, съгласно Закона за деноминацията на лева, считано от 5 юли 1999 г. българският лев се деноминира, като 1000 стари лева се заменят за 1 нов лева. Ето защо приема, че в случая е безспорно установено, че към датата на учредяване на кооперацията ищцата е внесла сума от 500.00 лева /неденоминирани/, като в тази сума, предвид предвиденото в устава, действащ към датата на учредяване на кооперацията, е включена предвидената в устава встъпителна вноска в размер на 100.00 лева. От събраните по делото гласни доказателства, показанията на разпитания в полза на ищцата свидетел Й. Й., се установи, че при учредяване на кооперацията от учредителите е взето решение да се направят встъпителна вноска, в размер на 100.00 лева /факт, категорично установен и от устава на кооперацията/ и дялов капитал, в размер на 400.00 лева, като всички учредители са внесли общо сума от 500.00 лева. Съдът дава вяра на тези показания, тъй като са ясни и са изцяло в синхрон със събраните по делото писмени доказателства и по- конкретно с приетия от учредителите на кооперацията устав. На следващо място ответникът признава, че ищцата към момента на учредяване на кооперацията е внесла сума в размер 0, 50 лева, която сума безспорно към датата учредяването се е равнявала на 500.00 лева. Ето защо и доколкото се установи, че предвидената в устава встъпителна вноска е 100.00  лева, заключава, че остатъкът от внесената от ищцата сума от 400.00 лева представлява предвидената, към датата на възникване на членствените й права и задължения, дялова вноска. Поради изложеното съдът стига до извода, че не са налице предпоставките, мотивирали ответника да наложи на ищцата процесното наказание. Предвид горното заключава, че атакуваното решение е незаконосъобразно, поради което така предявеният иск е основателен и следва да се уважи.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищцата сумата от 880.00 лева, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част от иска.  

   

Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение на УС на Кооперация “Ш.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, взето на 04.04.2017 г., с което на Д.Д.Ж., ЕГН **********, адрес: *** ѝ е наложено наказание „Забележка“, като незаконосъобразно.

ОСЪЖДА Кооперация “Ш.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 880.00 лева /осемстотин и осемдесет лева/, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част от иска.

Решението може да се обжалва пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните.

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: