Р Е Ш Е Н И Е

 

628/12.9.2017г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменски районен съд, девети състав, в публично заседание проведено на пети септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Районен съдия: Д. Димитров  

при секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД № 1309/2017 г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по предявен от С. И.С. против Ю.А.М., конститутивен иск, с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, за прекратяване на сключен между страните граждански брак, поради дълбоко и непоправимо разстройство, настъпило след сключване, без произнасяне на вината.

Ищецът основава исковите си претенции на следните фактически твърдения: Страните били съпрузи, по силата на сключения между тях на *** г. граждански брак, като от него нямали деца и нямали придобито имущество. В началото съпружеските отношения протичали в харномия и разбирателство. След известно време отношенията им се променили. Настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака ищецът обуславя на твърдения от живота на съпрузите сочещи на разпад на брачната връзка, която не могли да съхранят с нужното доверие, взаимно уважение и разбирателство между партньорите. Моли за постановяване на решение, с което бракът между страните бъде прекратен, без произнасяне по въпроса за вината. Не претендира разноски.

В срока по чл. 131 ГПК ответницата не подава писмен отговор и не прави доказателствени искания.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание страните се явяват лично, като ищецът, поддържа предявения иск и моли за положително произнасяне, а ответницата излага становище, че бракът е дълбоко и непоправимо разтроен и моли за неговото прекратяване без произнасяне на вината.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено от фактическа страна следното:

Страните са съпрузи по силата на сключения между тях граждански брак на *** г., за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № *** от длъжностното лице по гражданско състояние при Кметство село Х., Община Н. К., област Ш.. От брака нямат родени деца. Страните твърдят че от 3-4 години са разделени, като от тогава не поддържали контакти.

Изхождайки от установената по делото фактическа обстановка и поведението на страните, решаващият състав приема за установено, че брачните отношения между съпрузите са дълбоко и непоправимо разстроени. Помежду им е изчезнало взаимното доверие и уважение, лишили са се от чувство за дом, общност и единство, както и желание за полагане на общи грижи, уважение и подкрепа между членовете на семейството. От събраните по делото доказателства, се установява, че между съпрузите е настъпила фактическа раздяла от преди 3-4 години. Конкретните причини и персонална вина за това обаче, както и за влошените отношения по между им, не се установяват по безпротиворечив и категоричен начин. Партньорите не са положили достатъчно усилия да преодолеят конфликтите и да възстановят хармоничните отношения помежду си. Поведението и на двамата съпрузи се е отразило върху нормалното протичане на брака и е довело до невъзможност за продължаване на съвместния съпружески живот. Съпрузите не са в състояние да изпълняват вменените им съгласно чл. 17 СК задължения за осигуряване благополучието на семейството, като брачният им съюз е лишен от съдържание и не отговаря на закона. Налице е дълбоко и непоправимо разстройство, поради което бракът следва да се прекрати с развод.

На основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса в размер на 50 лв., която частично е платена от ищеца до размера от 25 лева, като останалата част следва да бъде заплатена от ответницата.

Предвид изхода на спора и липсата на искане от ищеца за присъждане на реализираните от него разноски по делото, обуславя същите да се възложат в тежест на всяка от страните така, както са ги извършили.

Мотивиран от така изложените съображения, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява гражданският брак, между С. И.С., с ЕГН ********** *** и Ю.А.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, сключен на 12.07.2013 г. пред длъжностното лице по гражданско състояние при Кметство село Хърсово, Община Никола Козлево, област Шумен, за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № ***, на основание чл. 49, ал. 1 СК.

Осъжда Ю.А.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата 25.00 (двадесет и пет) лева представляваща окончателна държавна такса по иска за развод, на основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 78, ал. 6 ГПК.

Решенето подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от настоящото решение да се връчи на страните заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

Районен съдия: