Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

801/31.10.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, в публичното заседание на двадесет и първи септември   ,    през две хиляди и седемнадесета    година,  в състав:  

                                                                                            СЪДИЯ:   Зара Иванова  

при секретаря  А.П.   , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №1318  по описа за 2017  г., за да се произнесе взе предвид:  

Предявен е иск с правно основание чл.49 ал.1  от СК

Депозирана е искова молба от И.В.И. , ЕГН ********** , съдебен адрес *** срещу С.П.В. , ЕГН ********** , адрес *** , в която посочва , че на 05.01.2015 г. сключила граждански брак с ответника, като от бака си нямат родени деца.  Ответникът живеел в Канада, а тя в България, като през м. януари 2016 г. ищцата заминала за  Канада, където живеели заедно на квартира. След няколко месеца забелязала, че о тноше3нието на ответника към нея се променило, започвал да и прави забележки за дребни неща, не и давал да контактува с близки и познати в България, станал агресивен. През м. октомври 2016 г. ищцата след пореден скандал се върнала в България, но след поредица телефонни разговори с ответника и уверение че ще промени отношението си към нея на 25.01.2017 г. се завърнала в Канада и след около две седмици  започнала работа.  Твърди, че през първите два месец отношенията им се подобрили, но през м. март баща и се разболял тежко и било необходимо ищцата да се завърне в  РБългария да се грижи за него, за което ответникът се отнесъл много негативно и започнали ежедневни скандали,  което довело до емоционално и  физическо отчуждение. На 23.04.2017 г. ищцата имала резервиран полет за България и тръгвайки за летището ответникът и заявил, че нещата между тях били приключили и не желаел тя да се връща при него. След завръщането и в България  и проведени телефонни разговори  отношението на ответника към нея не било променено, поради което желае прекратяване на брака по вина на ответника,  запазване на фамилното име  И. и присъждане на деловодни разноски. В открито съдебно заседание поддържа молбата за развод , но заявява , че не желае съдът да се произнася по въпроса за вината .

 

В срока по чл.131 от ГПК ответникът не депозира писмен отговор  , не се явява в съдебно заседание и не взема становище по иска .

След като се запозна със събраните в хода на процеса  писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

Не е спорно между страните и се установява от Удостоверение за сключен граждански брак    , издадено въз основа на Акт за сключен граждански брак № ***

 , че страните са съпрузи от 05.01.2015г.  Твърди се , че от брака нямат родени деца и поради липсата на доказателства в обратен смисъл , съдът приема това обстоятелство за доказано .     По молба  на ищцата е разпитана като свидетел З.И.а , която твърди  , че съпрузите вече не живеят заедно , не поддържат физически и духовни контакти .

            Събраните и обсъдени по-горе доказателства  , според съда разкриват липсата на минимално изискуемото от морала и закона съдържание на брачната връзка , а именно между страните липсва физическа и морална близост , напротив налице е отчужденост ,  няма възможност за заздравяване на брака  , което налага изводът , че същият  е дълбоко и непоправимо разстроен , т.е. е налице основание за прекратяването му.

            Никоя от страните не е направила искане за произнасяне на съда относно  вината за разстройството на брака  , поради и което на основание чл.49 ал.3 от СК съдът не следва да се произнася по този въпрос .

Ищцата твърди , че последното семейно жилище , находящо се в Канада е напуснато от нея и тя няма претенции за ползването му .

При сключване на брака никоя от страните не е променяла фамилното си име , поради което не е налице необходимост съдът да се произнася по въпроса за фамилното име .

Съобразно доходите на страните , съдът намира , че следва да бъде определена окончателна държавна такса за водене на делото в размер на 40 лева , от които предварително от ищцата  са внесени 25 лева , разликата от 15 лева подлежи на доплащане от ответника .

            Водим от горното , съдът

Р          Е          Ш          И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА  сключеният на  05.01.2015г.    , с Акт  № ***. на Община Шумен , ГРАЖДАНСКИ БРАК  между И.В.И. , ЕГН ********** , съдебен адрес ***  и С.П.В. , ЕГН ********** , адрес *** ,  КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН БЕЗ ПРОИЗНАСЯНЕ ОТНОСНО ВИНАТА .

 

           След прекратяване на брака ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ  , находящо се в Канада  на мъжа С.П.В. , ЕГН ********** .

            Никой от съпрузите не е променял ФАМИЛНОТО СИ ИМЕ при сключване на брака , поради което не е налице необходимост съдът да се произнася по въпроса за фамилното име .

          ОСЪЖДА С.П.В. , ЕГН ********** ,  да заплати в полза на ВСС , по сметка на Районен съд гр.Шумен сума в размер на 15 ( петнадесет)лева ,   представляваща остатъка от държавната такса за водене на делото.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд, в двуседмичен  срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: