Р Е Ш Е Н И Е  

Гр.Шумен

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание на трети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Бистра Бойн

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№1618  по описа за 2017 година на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:  

Производството по делото е образувано по молба А.С.Б., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.С.Б., ЕГН **********, с адрес: ***. В молбата си до съда страните излагат, че са законни съпрузи, сключили граждански брак. От брака си имат родено едно дете, което е непълнолетно. Страните представят споразумение по смисъла на чл.51 от СК. В открито съдебно заседание, заявяват, че желаят прекратяването на брака, поддържат представеното споразумение и молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и да одобри споразумението, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с Акт *** от 22.09.2001г. на Община Шумен, област Шумен. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо съдът намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл.51 от СК споразумение молителите са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си, както и по отношение на роденото от брака дете. Съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.

Съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40 лв., която констатира, че е внесена частично при завеждането на иска от съпругът. Следва да бъде определена държавна такса върху върху тригодишните платежи на определеният размер на издръжката, платима от съпругът.

Водим от горното, и на основание чл.51 от СК, съдът  

Р Е Ш И :

 

Прекратява гражданският брак, сключен с Акт *** от 22.09.2001г. на Община Шумен, област Шумен между А.С.Б., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.С.Б., ЕГН **********, с адрес: *** по взаимно съгласие.

 

Одобрява постигнатото между А.С.Б., ЕГН ********** и Т.С.Б., ЕГН ********** споразумение в следният смисъл :

    1. Семейното жилище, което са обитавали преди раздялата с адрес – с. Царев брод, общ. Шумен, ул. *** е собственост на родителите на съпруга – П. А. Ж. и С. Б. Ж. Това жилище ще се ползва само от съпруга – А.С.Б..

    2. Не притежават недвижими имоти, движими вещи и парични влогове, придобити по време на брака, които да са съпружеска имуществена общност.

    3. Относно името – съпругата Т.С.Б. запазва след развода приетата по време на сключване на брака фамилия – Б..

   4. Издръжка между съпрузите не се дължи.

   5. Упражняването на родителските права върху детето А. А. С., ЕГН ********** се предоставя на майката Т.С.Б., като на бащата А.С.Б. се определя режим на свиждане с детето, както следва: един месец през лятната ваканция на детето и всяка втора събота и неделя от месеца с преспиване в жилището на бащата.

       Бащата А.С.Б. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето в размер на 115,00лв./сто и петнадесет лева/.

    6. Разноските по настоящото дело ще се поемат от двамата молители по равно.

       Молителите с настоящото споразумение уреждат всички свои лични и имуществени отношения по повод на брака и декларират, че нямат и в бъдеще няма да имат никакви претенции помежду си във връзка с прекратяването на гражданския брак сключен между тях.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 лв./четиридесет лева/, която констатира, че е внесена частично.

ОСЪЖДА Т.С.Б., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати държавна такса държавна такса за разглеждане на делото в размер на 15 лв./петнадесет лева/ по сметка на РС-гр.Шумен и в полза на бюджета на съдебната власт.  

ОСЪЖДА А.С.Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС-гр.Шумен държавна такса върху тригодишните платежи на определеният размер на издръжката в размер на 82,80лв./осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: