Р Е Ш Е Н И Е  

Гр.Шумен

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание на трети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Бистра Бойн

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№1935  по описа за 2017 година на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:  

Производството по делото е образувано по молба на Д.Е.Й., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.П.Й., ЕГН **********, с адрес: ***. В молбата си до съда страните излагат, че са законни съпрузи, сключили граждански брак. От брака си имат родени две деца, едно от които е навършило пълнолетна възраст и едно дете, което е малолетно. Страните представят споразумение по смисъла на чл.51 от СК. В открито съдебно заседание, заявяват, че желаят прекратяването на брака, поддържат представеното споразумение и молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и да одобри споразумението, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с Акт *** от 24.05.1998г. на Община Шумен, област Шумен. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо съдът намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл.51 от СК споразумение молителите са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си, както и по отношение на роденото от брака дете. Съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.

Съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40 лв., която констатира, че е внесена изцяло при завеждането на иска от съпругът. Следва да бъде определена държавна такса върху върху тригодишните платежи на определеният размер на издръжката, платима от съпругата.

Водим от горното, и на основание чл.51 от СК, съдът  

Р Е Ш И :

 

Прекратява гражданският брак, сключен с Акт *** от 24.05.1998г. на Община Шумен, област Шумен между Д.Е.Й., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.П.Й., ЕГН **********, с адрес: ***  по взаимно съгласие.

 

Одобрява постигнатото между Д.Е.Й., ЕГН ********** и Д.П.Й., ЕГН ********** споразумение в следният смисъл :  

 

    1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Е. Д. Й., ЕГН ********** се предоставя на бащата Д.П.Й., който ще го отглежда на адрес: гр. Шумен, ул. ***.

   2. На майката Д.Е.Й. се определя режим на лични контакти с детето всяка първа и трета седмица от месеца от 19,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, с преспиване, две седмици през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск и по 2 дни за Коледа и Великден.

   3. На детето Е. Д. Й., ЕГН ********** се определя издръжка в размер на 115,00лв./сто и петнадесет лева/, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, платима до 30-то число на текущия месец, по банков път, по сметка на бащата Д.П.Й., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка.

   4. Семейното жилище, недвижим имот, находящ се в гр. Шумен, ул. *** е напуснато от съпруга и детето и ще се ползва от съпругата след прекратяването на брака.

  5. Съпругата запазва брачното си име – Й., като съпруга е съгласен с това.

  6. След развода съпрузите няма да имат претенции за издръжка един към друг.

  7. Разноските по делото се поемат от съпруга.

  8.Движимите вещи и недвижимите имоти придобити по време на брака остават в съсобственост на съпрузите.  

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 лв./четиридесет лева/, която констатира, че е внесена изцяло.

 

ОСЪЖДА Д.Е.Й., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС-гр.Шумен държавна такса върху тригодишните платежи на определеният размер на издръжката в размер на 82,80лв./осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: