Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

611/7.9.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на четвърти септември 2017 година

в публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Йорданова

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1939/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявен иск, с правно основание чл. 439, ал. 1 ГПК.  

Искова молба от пълномощник на М.С.С., ЕГН : **********, с адрес ***, срещу „***“ ЕАД/в несъстоятелност/, ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление – гр. Шумен, ул. “***” № 62-А, с посочено правно основание чл. 439 ГПК и цена от 1351,08 лева.

Ищецът сочи, че срещу наследодателя му бил издаден изпълнителен лист по ЧГД № 1835/2010г. на ШРС, на 29.06.2010г., в полза на ответника, да му заплати 2096,37 лева главница, 358,62 лева лихви и 66,93 лева разноски. Въз основа на него били образувани две изпълнителни дела, по които изпълнителни действия не били извършвани, поради което вземанията били погасени с изтичане на предвидената давност, поради което иска да се признае за установено, че не дължи на ответника 1/3 от посочените суми, съответни на частта и от наследството.

В срока за отговор на исковата молба, ответникът, редовно уведомен, не подава отговор.

В съдебно заседание, страните редовно призовани, ищецът, чрез представител, заявява искане за постановяване на неприсъствено решение, а ответникът не се явява и не изпраща представител.

Така предявената молба се явява допустима, разгледана по същество е  основателна, по следните съображения :

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК, съдът, постановява неприсъствено решение когато на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание и искът вероятно е, или не е основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представени доказателства, или направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

В конкретният случай са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, уважаващо предявените искове – ответникът е бил редовно уведомяван и призован, като последиците от неподаване на отговор и неявяване в съдебно заседание са му били указани. Представените писмени доказателства сочат изтичане предвидената в закона давност за погасяване на вземанията, поради липса на каквито и да е изпълнителни действия по образувани изпълнителни дела след издаване изпълнителен лист срещу ищцовия наследодател.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски, в размер на 354,05 лева, представляващи държавна такса 54,05 лева и адвокатско възнаграждение 300 лева.

 

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на „***“ ЕАД/в несъстоятелност/, ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление – гр. Шумен, ул. “***” № 62-А, че М.С.С., ЕГН : **********, с адрес ***, не дължи на „***“ ЕАД/в несъстоятелност/, ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление – гр. Шумен, ул. “***” № 62-А, 1/3 от вземанията описани в изпълнителен лист от 29.06.2010г., издаден по ЧГД № 1839/2010г., по описа на ШРС, срещу наследодателя и С. С. С., ЕГН : ********** – 2096,37 лева главница за консумирана топлоенергия за имот находящ се в гр. Шумен, ул. Симеон Велики № 7, ап. 44, за периода месец декември 2007г. до месец юни 2009г., 358,62 лева лихви за периода 05.02.2004г. – 14.05.2010г. и законна лихва от 14.05.2010г., до изплащане на вземанията, както и 66,93 лева разноски.

 

ОСЪЖДА „***“ ЕАД/в несъстоятелност/, ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление – гр. Шумен, ул. “***” № 62-А, да заплати на М.С.С., ЕГН : **********, с адрес ***, сумата от 354,05 лева, представляваща разноски в производството на настоящата инстанция.

 

Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: