П Р О Т О К О Л

 

2017 година

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Тринадесети  състав

На 04 септември 

Две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

Председател:

К. Колешански

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

Секретар: Н. Йорданова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

Гр. д. № 1514 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:  

 

Страните и вещото лице, призовани редовно.

Ищецът се явява лично и с адв. Гр. Г., представя пълномощно.

Ответникът, изпраща юриск. Д. К., упълномощена.

Вещото лице Р. А. се явява лично.  

 

Адв. Гр. Г. – Да се даде ход, не са налице процесуални пречки.

Юриск. Д. К. – Да се даде ход.  

 

Не са налице пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Пристъпва към събиране на допуснатите доказателства, а именно, изслушване заключението на вещото лице.

Същото, с позната на съда самоличност, предупредено за отговорността по чл. 291 от НК.

В. л. Р.В.А. - Представила съм заключение за извършена ССЕ, поддържам го. Нямам допълнения.

Адв. Гр. Г. – Имам само един въпрос – от кога е изчислена лихвата за забава.

В. л. Р.В.А. – От първо число на следващият месец, касае се за трудово възнаграждение за м. април, съответно от 01.05.2017 г. до 01.06.2017 г.

Адв. Гр. Г. - Нямам повече въпроси, да се приеме заключението.

Юриск. Д. К. – Нямам въпроси, да се приеме заключението.

 

Предвид липсата на други въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното заключение.

Определя възнаграждение на вещото лице в размер на 140.00 лв., съобразно представената справка-декларация.

На вещото лице се издаде и то получи РКО, платими предвид предмета на делото от бюджетните средства на съда.

 

Дава възможност на страните да твърдят нови, нововъзникнали факти и обстоятелства и да сочат доказателства за тях.

 

Адв. Гр. Г. – Няма да сочим други доказателства. След изслушване на заключението на вещото лице, оттеглям така депозираният иск. Оттеглям всички искове, включително и този за забавата за лихвите. Възползвам се от това право да оттеглим исковете и представям списък с разноски.

Юриск. Д. К. – По отношение на списъка с разноски, правя възражение за прекомерното адвокатско възнаграждение, въпреки че искът е оттеглен.

 Адв. Гр. Г. – Претендирам за направените разноски, ответникът е дал основание за завеждане на иск и сумата е изплатена след месец и шест дена.

 

Юриск. Д. К. – Моля, ако прецените за необходимо, готови сме да заплатим лихвата за забава за закъснението. Предлагам списък с разноски.

 

Адв. Гр. Г. - Оспорвам списъкът с разноските. Не считам, че те следва да бъдат присъдени, тъй като ответникът е дал повод за завеждане на иска и въпреки че е направил плащане, го оспорвам, така че считам не са налице условията на чл. 78, ал. 2 от ГПК. По отношение направеното възражение от ответника за прекомерността на адвокатското възнаграждение, съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в частност чл. 7 от Наредбата, минималното възнаграждение за четирите обективно съединени иска, е много над 1 100 лв.

 

След изслушване на страните, като взе предвид заявеното оттегляне на  исковете от ищцовият представител, претенцията му за разноски и представеният списък с разноски, настоящият състав, счита, че няма пречка производството по делото, по предявените обективно съединени искове с правно основание чл. 224, ал. 1; чл. 220, ал. 1; чл. 128, т. 2 и чл. 245, ал. 2 от КТ, да бъде прекратено, поради оттеглянето им, като разноски между страните не се присъждат, поради следното:

 

Ищецът има право на разноски само при уважаване и съразмерно на уважената част от иска. При настоящото развитие на производството, то се прекратява и искове не се уважават и го лишава от възможност да му бъдат присъдени такива. Ответникът независимо, че е представил списък с разноски, има право на такива, при прекратяване на производството, но този състав не счита, че представянето на списък е претенция за разноски, тъй като такава от юрисконсулта, представляващ в производството, не е заявена. На него също разноски  няма да бъдат присъдени.

 

По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява производството по ГД № 1514/2017 г. по описа на Районен Съд - Шумен, поради оттегляне на предявените искове.

 

        Отхвърля исканията на ищеца за присъждане на разноски за сумата от 1 100 лв., представляващи адвокатско възнаграждение в производството.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, считано от днес, в едноседмичен срок и за двете страни пред ШОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието приключи в 09:45 часа.

Протоколът – изготвен в съдебно заседание.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                         СЕКРЕТАР: