Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                          3/5.1.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На седми декември две хиляди и шестнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: Кр.Кръстев  

Секретар: Ф. А.,

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1834 по описа за 2016 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-0869-001540/18.07.2016год. на Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с заповед № 8121з-748/24.06.2015г., с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 175 ал.1 т.3, чл. 183 ал.2 т.11. чл.175 ал.1 т.5 и чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП на Ю.Х.М. ЕГН ********** *** са наложени административни наказания “глоба”,  в размер на 90 /деветдесет / лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от три месеца за първото, „глоба“ в размер на 20 /двадесет/ лева за второто, “глоба” в размер на 90 /деветдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за третото нарушение и “глоба” в размер на 90 /деветдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за четвъртото нарушение. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени НП, като незаконосъобразно и недоказано. В съдебно заседание жалбоподателя  не се явява, за него се явява  редовно упълномощен процесуален представител, който моли съда да отмени НП, като подробно излага доводите си в пледоария.

За въззиваемата страна, редовно призовани се явява процесуален представител, който моли съда НП да бъде потвърдено в целия си обем.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 17.05.2016 г. около 23.20 на черен път свързващ с. Хитрино със с. Деница в посока с. Деница на около един километър от с. Деница, жалбоподателят управлявал лек автомобил “Опел Вектра” с ДК № Р 52-15 РХ, собственост на З. Н. К. ЕГН **********. При управление на автомобила, свидетелите П.М. и М.Н. му подали светлинен сигнал „синя лампа“ от служебния си автомобил за спиране и проверка. Жалбоподателя не реагирал на подадения му светлинен сигнал и продължил движението си. Двамата свидетели със служебния полицейски автомобил предприемат преследването му, като се опитват да го изпреварят и спрат, като при изравняване на автомобилите показват „стоп палка“, но без резултат. Свидетелите забелязват, че пътуващите в преследвания автомобил двама пътника на задната седалка си слагат качулките за да не бъдат разпознати. Проверяващите успяват за разчетът и фиксират регистрационния номер на преследвания автомобил. В резултата на предприетото преследване нарушителя е застигнат след преследване от около километър на черен път и спира автомобила си. Проверяващите спират след него, като свид. Н. слиза от автомобила с цел полицейска проверка, но през това време спрелия автомобил на жалбоподателя, предприема движение назад и удря спрелия полицейски автомобил в предната част, след което потеглят отново. Свид. М. продължава преследването, но след известно време вижда, че по таблото светват лампи, които предупреждават, че ако продължи движението ще настъпи повреда в двигателя на автомобила и преследването е прекратено.

След проведени издирвателни мероприятия от страна полицейските служители нарушителя бил установен и призован в КАТ – Шумен. Същият се явил на 20.05.2016г. и в негово присъствие бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 1540 от 20.05.2016г., като актосъставителя сметнал, че са нарушени чл. 103, чл. 40 ал.1, чл. 123 ал.1 т.3 б.“а“ и чл. 123 ал.1 т.3 буква “в” от ЗДвП. Жалбоподателят подписал акта като в графата възражения отбелязал “Имам възражения, аз не съм карал.” Не се е възползвал от законното си право по чл. 44 ал.1 от ЗАНН и не е депозирал писмени възражения в законоустановения 3-дневен срок. Въз основа на така съставения акт и материалите по преписката е издадено НП № 16-0869-001540/18.07.2016год. на Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с заповед № 8121з-748/24.06.2015г., с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 175 ал.1 т.3, чл. 183 ал.2 т.11. чл.175 ал.1 т.5 и чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административни наказания “глоба”,  в размер на 90 /деветдесет / лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от три месеца за първото, „глоба“ в размер на 20 /двадесет/ лева за второто, “глоба” в размер на 90 /деветдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за третото нарушение и “глоба” в размер на 90 /деветдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за четвъртото нарушение.

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава и от останалите събрани по делото доказателства, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – И.Д. – актосъставител, П.М. и М.Н. – свидетели при установяване на нарушенията, свид. Г.Г. – установяващ, че жалбоподателя е шофирал процесния автомобил през процесния ден, като и на приобщените по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят действително е извършил визираните в акта нарушения по следните правни съображения: Установи се по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил визираните в наказателното постановление нарушения, тъй като същият е управлявал МПС и при спирането му отказва да предаде документите си за проверка или осуетява извършването на такава проверка, движи се на заден ход, без да се е убедил , че пътят след него е свободен, не оказва съдействие за установяване на вредите от ПТП, както и че при наличие на разногласия относно обстоятелствата за ПТП го напуска, не уведомява службите за контрол, както и не изпълнява указанията ѝ.

Възраженията на жалбоподателя, че не е управлявал автомобил на процесната дата се оборват по безспорен начин от събраните гласни доказателства по делото, както и от писмените такива. Съдът не възприема възражението направено от процесуалния представител на жалбоподателя, че сгрешената дата на извършване на нарушението в НП е основание за неговата отмяна. Действително в НП е посочена датата 20.05.2016г. като дата на извършване на нарушенията, а в АУАН е посочена датата 17.05.291.016г. като дата на извършване на нарушенията, но това според съда е техническа грешка с която е привнесена друга дата, тъй като АУАН е съставен на 20.05.2016г. И АУАН и НП са издадени по реда предвиден в чл. 34 от ЗАНН. Съдът намира, че така констатираната грешка не е съществена с оглед изхода от производството. Чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН изисква в НП да има описание на нарушението, датата и мястото където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата които го потвърждават. В процесното НП е сгрешена единствено датата на извършване на нарушенията, което според съда си е чиста техническа грешка, която с нищо не променя и не влияе на сроковете по реализирането на преписката. За съда е абсолютно доказано, че жалбоподателя е управлявал процесното МПС, виновно и то умишлено е причинил ПТП с преследващия го полицейски автомобил, а и самия жалбоподател е наясно със себе си кога е извършил тези нарушения.

Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 175 ал.1 т.3 от ЗДвП се предвижда наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 до 6 месеца и “глоба” от 50 до 200 лева, за водач който откаже да предаде документите си или осуетява извършването на проверка от органите на контрол. Съгласно разпоредбата на чл. 183 ал.2 т.11 от ЗДвП се предвижда наказание „глоба“ в размер на 20 лева за водач на МПС, който нарушава правилата за движение на заден ход. Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП, се предвиждат административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 до 6 месеца и административно наказание “глоба” в размер от 50 лв. до 200 лв. за водач на МПС, който наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие – в случая не оказва съдействие за установяване на вредите от ПТП. Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП, се предвиждат административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 до 6 месеца и административно наказание “глоба” в размер от 50 лв. до 200 лв. за водач на МПС, който наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие – в случая при наличие на разногласия относно обстоятелствата за ПТП, го напуска , не уведомява службата за контрол , както и не изпълнява указанията ѝ.

За извършените нарушение административно-наказващия орган е наложил наказание в средния размер за първото, третото и четвъртото нарушение и в предвидения константен размер за второто нарушение. Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушенията, които са били осъществени, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответната административно-наказателна разпоредба на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.1 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушенията и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Относно размера на наложеното наказание е съобразил, че има ПТП, което само по себе си означава, че е можело да има и по тежки последици за участниците в него. Също така е тежко нарушение и да напуснеш района на местопроизшествието. Видно и от представената справка за нарушител от региона, жалбоподателя има регистрирани нарушения и тези не се явяват първи за него. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна, освен коментираната по горе допусната техническа грешка при изписването на НП. При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е съобразил и предишните нарушения по ЗДП извършени от жалбоподателя и е определил размера на наказанието в съответния размер на  чл. 175 ал.1 т.3, чл. 183 ал.2 т.11, чл. 175 ал.1 т.5 и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.1973г..

            Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0869-001540/18.07.2016год. на Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с заповед № 8121з-748/24.06.2015г., с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 175 ал.1 т.3, чл. 183 ал.2 т.11. чл.175 ал.1 т.5 и чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП на Ю.Х.М. ЕГН ********** *** са наложени административни наказания “глоба”,  в размер на 90 /деветдесет / лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от три месеца за първото, „глоба“ в размер на 20 /двадесет/ лева за второто, “глоба” в размер на 90 /деветдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за третото нарушение и “глоба” в размер на 90 /деветдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за четвъртото нарушение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: