Р Е Ш Е Н И Е

                                                           351/26.6.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и шести юни две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Прокурор: П. Вълчев

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 1249 по описа за 2017г.  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА  С.Н.С. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА че на 25.08.2016год. в гр. Шумен, съзнателно потвърдила неистина / обстоятелството, че е загубил СУМПС № 282368148, издадено от ОДМВР – гр. Шумен/ в писмена декларация с рег. № УРИ 869000-10861 от 25.08.2016г. по описа на ОДМВР – гр. Шумен, която по силата на закон – чл. 160, ал.1 от ЗДвП се дава пред орган на властта за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства – престъпление по чл.313 ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага  административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда лева/.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА С.Н.С. да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 55,00 лв. по сметка на ОД към МВР гр. Шумен, както и такса от 5 лева при издаване на изпълнителен лист.

Вещественото доказателство – Декларация от 25.08.2016г. по чл. 160 от ЗДвП остава прикрепена към делото на стр. 37.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.  

 

Районен   съдия: