Р Е Ш Е Н И Е  

                                                 437/4.9.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и девети август две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав  

Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. Апостолова

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1436 по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-0869-002044/28.09.2016год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.177 ал.1 т.2 предл.2 и чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административно наказание “глоба” в размер  на 300 /триста/ лева за първото и „глоба“ в размер на 20 лв. за второто нарушение. Жалбоподателят оспорва фактическата обстановка описана в АУАН и НП като изтъква доводи, че написаното не отговаря на действителността В съдебно заседание, редовно призован, се явява, за първо заседание, като прави доказателствени искания.

Процесуалният представител на въззиваемата страна в съдебно заседание, редовно призован се явява, като оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 16.07.2016 г. около 17.05 часа в гр. Шумен на бул. „Ришки проход“ №29 до хотел „Акцион“, срещу автокъща „Тото транс 07“ в посока път II-73 с.Дибич нарушителя управлявал лек автомобил “Мицубиши Каризма“  с регистрационен номер Н 58 27 ВН, собственост на Н. И.Г. ЕГН **********. По време на движението си по булеварда той предприема маневра движение надясно, като навлиза частично в съседната дясна пътна лента и блъска движещия се по нея лек автомобил „Форд Галакси“ с рег. № Н 21 61 ВН управляван от свидетеля К.К., като по този начин предизвиква ПТП. След настъпването на ПТПто нарушителя изпреварва ударения автомобил и спира пред него като. Нарушителя излиза от автомобила си и започва да се кара със свид. К., като го упреква, че той и возещите се в автомобила му са набили и прогонили шофьора му. Нарушителя започва да звъни на тел 112, но всъщност свид. К. с помощта на негови колеги се обадил на посочения телефон и на место пристигнали полицейски служители за изясняване на възникналата ситуация. Каквато е обичайната практика при такива случаи била извършена проверка на участниците в инцидента, като уреда отчел нула промила при пробата на К., а нарушителя отказал да бъде изпробван, под предлог, че той не е карал автомобила. Проверяващите установили също така, че с процесния автомобил е извършено и друго ПТП в с. Мараш. Бил установени собственика на автомобила – брата на жалбоподателя, но той не отговорил на въпроса на проверяващите на кого е предоставил автомобила си. За така констатираните нарушения му бил съставен АУА № 1953 от 16.07.2016г.

Освен тези нарушения проверяващите констатирали, че жалбоподателя е управлявал и участвал в ПТП след като СУМПС му е било отнето със ЗППАМ № 16-0869-000343–02.06.2016г. МПС пък от своя страна не било преминало годишен технически преглед. За така констатираните нарушения и нарушенията упоменат в по горе, жалбоподателя бил отведен в РУ – Шумен, където му бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 2044 от 16.07.2016г., като актосъставителят счел, че с деянията си жалбоподателят е нарушил чл.177 ал.1 т.2 и чл.147 ал.1 от ЗДвП. Жалбоподателя отказал да подпише съставения му акт, като това било удостоверено с подписа на свидетеля Р.Н.Ш., но получил екземпляр от него. Не се е възползвал от законното си право да депозира писмени възражения в законоустановения 3-дневен срок. Въз основа на така съставения акт е издадено Наказателно постановление № 16-0869-002044/28.09.2016год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.177 ал.1 т.2 предл.2 и чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административно наказание “глоба” в размер  на 300 /триста/ лева за първото и „глоба“ в размер на 20 лв. за второто нарушение.

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава и от останалите събрани по делото доказателства, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – С.С. – актосъставител, М.М. – свидетел по констатиране на нарушението и съставянето на акта, К.И. – участник в ПТПто и Р.Ш. – удостоверил отказа на подпис от страна жалбоподателя. При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираните в акта нарушение по следните правни съображения: Установи се по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил визираните в наказателното постановление нарушения, тъй като същият е управлявал лек автомобил “Мицубиши Каризма”, след като СУМПС му е било отнето със ЗППАМ № 16-0869-000343–02.06.2016г. влязло в законна сила на 28.07.2016г., а също така и управлявания от него автомобил не е бил преминал годишен технически преглед.

Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 171 т.1 от ЗДвП  действащи към датата на извършване на нарушението: „За осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения, временно се отнема СУМПС“. Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 147 ал.1 от ЗДвП: „Регистрираните МПС и теглените от тях ремаркета, с изключение на ППС на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и ППС с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност“. Съдът не възприема неговата защитна версия за друг участник в инцидента, който се е уплашил и избягал, а и самия жалбоподател не посочва такъв, който да се установи и потвърди версията му. Лишаването от право да се управлява МПС се установява от приложеното към делото писмено доказателство, а че автомобила не е преминал годишен технически преглед не се оспорва и от самия жалбоподател. Разпоредбата на чл. 177 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДвП, действаща към момента на извършване на нарушението гласи, че се наказва с глоба от 100 до 300 лв. който управлява МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред“. В настоящия случай жалбоподателя е лишен от това свое право по административен ред. Разпоредбата на чл. 185 от ЗДвП действаща към момента на извършване на нарушението гласи, че за издадени НП, за които закона не предвижда друго наказание се глобяват с 20 лева.извършени нарушения по този закон и за издадените въз основа на него нормативни актове, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.

Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушенията, които са били осъществени, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушенията и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна. При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е съобразил тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е определил размера на наказанието в съответния размер съобразно изискванията на Закона за движение по пътищата, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.1973г., а именно в максималния размер на предвиденото наказание за първото нарушение и констатния размер на второто нарушение, като е съобразил справката за нарушител, от където се вижда, че жалбоподателя има извършени множество нарушения по ЗДвП, а именно 16 наказателни постановления и пет фиша, като по девет от НП глобата не е заплатена, а от наложената глоба по фиш са платени три.

            Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0869-002044/28.09.2016год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.177 ал.1 т.2 предл.2 и чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административно наказание “глоба” в размер  на 300 /триста/ лева за първото и „глоба“ в размер на 20 лв. за второто нарушение.

Решението подлежи обжалване пред ШАС  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: