Р Е Ш Е Н И Е

                                                 438/4.9.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и девети август две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав  

Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. Апостолова

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1437 по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-0869-001953/25.08.2016год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 и чл.174 ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административно наказание “глоба” в размер  на 180 /сто и осемдесет/ лева за първото и „глоба“ в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, както и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 12 /дванадесет/ точки. Жалбоподателят оспорва фактическата обстановка описана в АУАН и НП като изтъква доводи, че написаното не отговаря на действителността В съдебно заседание, редовно призован, се явява, за първо заседание, като прави доказателствени искания.

Процесуалният представител на въззиваемата страна в съдебно заседание, редовно призован се явява, като оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 16.07.2016 г. около 17.05 часа в гр. Шумен на бул. „Ришки проход“ №29 до хотел „Акцион“, срещу автокъща „Тото транс 07“ в посока път II-73 с.Дибич нарушителя управлявал лек автомобил “Мицубиши Каризма“  с регистрационен номер Н 58 27 ВН, собственост на Н. И.Г. ЕГН **********. По време на движението си по булеварда той предприема маневра движение надясно, като навлиза частично в съседната дясна пътна лента и блъска движещия се по нея лек автомобил „Форд Галакси“ с рег. № Н 21 61 ВН управляван от свидетеля К.К., като по този начин предизвиква ПТП. След настъпването на ПТПто нарушителя изпреварва ударения автомобил и спира пред него като. Нарушителя излиза от автомобила си и започва да се кара със свид. К., като го упреква, че той и возещите се в автомобила му са набили и прогонили шофьора му. Нарушителя започва да звъни на тел 112, но всъщност свид. К. с помощта на негови колеги се обадил на посочения телефон и на место пристигнали полицейски служители за изясняване на възникналата ситуация. Каквато е обичайната практика при такива случаи била извършена проверка на участниците в инцидента, като уреда отчел нула промила при пробата на К., а нарушителя отказал да бъде изпробван, под предлог, че той не е карал автомобила. Проверяващите установили също така, че с процесния автомобил е извършено и друго ПТП в с. Мараш. Бил установени собственика на автомобила – брата на жалбоподателя, но той не отговорил на въпроса на проверяващите на кого е предоставил автомобила си.

На жалбоподателя му бил издаден талон за медицинско изследване № 0046928, като видно от отметката направена на талона, същият не се явил в ЦСМП гр. Шумен да даде кръв за химическо изследване. За така констатираните нарушения жалбоподателя бил отведен в РУ – Шумен, където му бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 1953 от 16.07.2016г., като актосъставителят счел, че с деянията си жалбоподателят е нарушил чл.25 ал.2 и чл.174 ал.3 от ЗДвП. Жалбоподателя отказал да подпише съставения му акт, като това било удостоверено с подписа на свидетеля В.Ж.В., но получил екземпляр от него. Не се е възползвал от законното си право да депозира писмени възражения в законоустановения 3-дневен срок. Въз основа на така съставения акт е издадено НП № 16-0869-001953/25.08.2016год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 и чл.174 ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административно наказание “глоба” в размер  на 180 /сто и осемдесет/ лева за първото и „глоба“ в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, както и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 12 /дванадесет/ точки.

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава и от останалите събрани по делото доказателства, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – С.С. – актосъставител, М.М. – свидетел по констатиране на нарушението и съставянето на акта, К.И. – участник в ПТПто и В.В. – удостоверил отказа на подпис от страна жалбоподателя. При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираните в акта нарушение по следните правни съображения: Установи се по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил визираните в наказателното постановление нарушения, тъй като същият е управлявал лек автомобил “Мицубиши Каризма”, движил се е по пътя, предизвикал е ПТП, след което е спрял и е бил проверен от контролен орган, като при извършената проверка е отказал да бъде пробван с техническо средство за употреба на алкохол, а също така е отказал и да даде кръвна проба. Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 25 ал.1 от ЗДвП  действащи към датата на извършване на нарушението: „Водач на ППС, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи ППС, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да са отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност да премина в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобрази с тяхното положение, посока и скорост на движение“. Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 174 ал.3 от ЗДвП: водач на МПС, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието на за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява МПС, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв. Участието на жалбоподателя във възникването на ПТП е установено по категоричен начин. Съдът не възприема неговата защитна версия за друг участник в инцидента, който се е уплашил и избягал, а и самия жалбоподател не посочва такъв, който да се установи и потвърди версията му. Отказът за проверка за употреба на алкохол с техническо средство е установен по категоричен начин, както със събраните гласни доказателства, а също така и с приложеното по делото писмено доказателство. Разпоредбата на чл. 179 ал.2 от ЗДвП, действаща към момента на извършване на нарушението гласи, че който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанцията или нарушение по ал.1 причини ПТП се наказва с глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не представлява престъпление. Разпоредбата на чл. 174 ал.3 от ЗДвП действаща към момента на извършване на нарушението гласи, че се наказва с лишаване от право да управлява МПС за срок от две години и глоба от 2000 лв., водач на МПС, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието на за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози

Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушенията и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна. При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е съобразил тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е определил размера на наказанието в съответния размер съобразно изискванията на Закона за движение по пътищата, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.1973г., а именно малко под максималния размер на предвиденото наказание за първото нарушение и констатния размер на второто нарушение, като е съобразил справката за нарушител, от където се вижда, че жалбоподателя има извършени множество нарушения по ЗДвП, а именно 16 наказателни постановления и пет фиша, като по девет от НП глобата не е заплатена, а от наложената глоба по фиш са платени три.

            Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0869-001953/25.08.2016год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 и чл.174 ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административно наказание “глоба” в размер  на 180 /сто и осемдесет/ лева за първото и „глоба“ в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, както и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 12 /дванадесет/ точки.

Решението подлежи обжалване пред ШАС  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: