Р Е Ш Е Н И Е 

603/30.11.2017г. ,                      гр.Шумен

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на тридесет и първи  октомври  две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

Председател: Емилиян Ангелов  

при секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 1470 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 17-0869-001160/14.06.2017год. на Началник група  към ОДМВР - Шумен, с-р Пътна полиция Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.175 ал.3  предл.1  от ЗДП на жалбоподателя  е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева и административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6/шест/ месеца  Жалбоподателят  моли съда да отмени   наказателното постановление, като незаконосъобразно и неправилно,  като  редовно призован за датата на  съдебно заседание се явява лично и с процесуален представител- адв.С. С. от ШАК, който поддържа депозираната жалба.

 Въззиваемата страна, редовно призована,  изпраща процесуален представител в  съдебно заседание, който моли   за постановяване на решение, с което да се потвърди обжалваното НП, като правилно и законосъобразно.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП № 17-0869-001160/14.06.2017год. на Началник група  към ОДМВР - Шумен, с-р Пътна полиция Шумен ,  на основание чл. 175 ал.3  предл.1     от ЗДП на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250/двеста и петдесет/ лева и административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6/шест/ месеца  за това, че“управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред“ , като е посочено, че виновно е нарушил чл.140 ал.1  от ЗДП. Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 1160/02.05.2017г., в който е отбелязано, че жалбоподателят на 02.05.2017г., около 12.00 часа по бул.“Симеон Велики“ на кръстовището с ул.“Алеко Константинов“ в посока към  пл.“България“ в Шумен   управлявал собствения си товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“ с  рег.№ 970Н907, с рама №WV2ZZZ70ZXH117964 като регистрационните табели са с изтекъл срок на валидност до 26.04.2017г..  Актосъставителят е посочил, че управляваното от жалбоподателя МПС не е регистрирано по надлежния ред, като по този начин, жалбоподателят виновно е нарушил чл.140 ал.1  от ЗДП, като  акта е подписан от  последния без каквито и да било възражения, като такива не са депозирани и в срока по чл 44 ал.1 от ЗАНН.  В съдебно заседание, актосъставителя А.А. и свид.П.П. заявиха, че са били изпратени на ПТП и докато са пътували до мястото на произшествието и на кръстовището на бул.“Симеон Велики“ с ул.“Алеко Константинов“ са видели, че пред тях се движи микробус с транзитни номера, които са с изтекъл срок на валидност, поради което и го спрели за проверка,  като в хода на същата, жалбоподателя им представил талон за регистрационните табели и разрешение за временна регистрация. От показанията на свид.Р. Р./присъствал по време на проверката, тъй като е пътувал с жалбоподателя/ се установи, че действително  във вторник/02.05.2017г./ са се движели по улиците на Шумен, тъй като имало проблем  с предната седалка на  микробуса, поради което били изпратени до автосервиз за отстраняването му. От събраните по делото множество писмени доказателства се установява, че жалбоподателя Г.Г. е станал собственик на автомобил „Фолксваген Транспортер“ с рама №WV2ZZZ70ZXH117964  на 15.03.2017г., като  за този автомобил е издадено разрешение за временно движение на територията на Република България, считано от 27.03.2017г. до 26.04.2017г. Въпреки, че ясно е посочено, че регистрационните табели са със срок на валидност до 26.04.2017г., жалбоподателя незнайно защо е предприел  действия по регистрация на автомобила едва на 02.05.2017г., тъй като именно на тази дата е подадено заявление за първоначална регистрация на посочения по горе автомобил/дори  плащането на така наречената  еко такса , което е задължителна предпоставка за първоначална регистрация на автомобил е осъществено след определения срок, а именно на 28.04.2017г/, поради което и съда не споделя становището на процесуалния представител на жалбоподателя, че едва ли не административни неуредици са причина за констатираната  от полицейските служители, подробно описана по горе ситуация.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение, а именно  управлявал е собствения си товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“ с  рег.№ 970Н907, с рама №WV2ZZZ70ZXH117964 по улиците на Шумен с регистрационни табели с изтекъл срок на валидност, което означава, че посоченото МПС не е регистрирано по надлежния ред, нарушавайки  чл.140 ал.1 от ЗДП ,

 Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна.

При индивидуализацията на наказанията административно-наказващия орган е съобразил тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е определил размера на наказанията в  размер идентичен с минималния предвиден в чл.175 ал.3  от ЗДП, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН .

           Предвид  гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 16-0869-001160/14.06.2017год. на Началник сектор към ОДМВР, сектор  Пътна Полиция - Шумен 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

                                                                                                       Районен  съдия: